Podręcznik planowania przestrzennego Ge 67

Podręcznik Planowania Przestrzennego Ge 67 to przydatna pozycja dla studentów i profesjonalistów zajmujących się planowaniem przestrzennym. Książka ta zawiera szczegółowe informacje na temat procesów i strategii planowania przestrzennego [1], w tym wpływu i kontroli planów, analityki przestrzennej, zarządzania ryzykiem i wykorzystania zasobów. Autor uwzględnił również historię, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarząd

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania przestrzennego Ge 67

W listopadzie 2020 zmieniły się przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ujednolicono sposób tworzenia oraz prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju; inwestor będzie mógł sprawdzić przez internet informację o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia

Planowanie przestrzenne, to według ogólnej definicji, wszelkie działania zmierzające do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa. W Polsce planowanie przestrzenne realizowane jest na czterech poziomach: krajowych, regionalnym, lokalnym oraz funkcjonalnym. Przepisy o planowaniu przestrzennym reguluje szereg dokumentów prawnych, a najważniejszym jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku wraz z późniejszymi poprawkami.

Planowanie przestrzenne definicja

Planowanie przestrzenne precyzuje standardy zagospodarowania terenu. Systematyzuje działanie mające na celu efektywne i racjonalne wykorzystanie przestrzeni, uwzględniające dobro różnych jej użytkowników. Planowanie przestrzenne daje możliwość kształtowania przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców, zachowując zasady zrównoważonego rozwoju, walory środowiskowe, kulturowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych, a także ekologicznych. 

Na czym polega planowanie przestrzenne?

Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania polega na formułowaniu celów i zadań polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz określa sposób jej realizacji. Zadaniem planowania przestrzennego jest wskazywanie możliwości optymalnego wykorzystania danego obszaru dla osiągnięcia celów rozwojowych.

Planowanie przestrzenne w Polsce reguluje szereg dokumentów prawnych, z których najważniejszym jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Precyzuje ona rodzaj, zakres oraz tryb uchwalania poszczególnych dokumentów planistycznych na różnych szczeblach administracji publicznej.

Zgodnie z ustawą w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się przede wszystkim:

 • wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
 • walory architektoniczne i krajobrazowe;
 • wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 • wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 • wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • walory ekonomiczne przestrzeni;
 • prawo własności;
 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • potrzeby interesu publicznego;
 • potrzeby rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;
 • zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa;
 • zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;
 • potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności.

Planowanie przestrzenne w KPZK 2030

Najważniejszym dokumentem strategiczny dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Opracowano go zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokument wskazuje na konieczne zmiany w planowaniu przestrzennym. Są to:

 • wizja zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku,
 • cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
 • zasady działalności człowieka w przestrzeni.
 • Integralną częścią dokumentu są raporty z prac nad przygotowaniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, opis procesu oceny oddziaływania KPZK 2030 na środowisko oraz listę ekspertyz opracowanych na potrzeby koncepcji.

  Poziomy planowania przestrzennego

  Na potrzeby KPZK 2030 dokonano rozróżnienia w systemie planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne realizowane jest na czterech poziomach:

 • planowanie przestrzenne krajowe – kompetencje w zakresie przygotowania dokumentów planistycznych przysługują:- ministrowi do spraw rozwoju regionalnego (koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju), - innym ministrom właściwym odpowiedzialnym za działania w określonych funkcjonalnie elementach zagospodarowania Polski oraz mających kompetencje w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów planistycznych, w tym ministrowi właściwemu ds. gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw skarbu państwa w zakresie zarządzania i ochrony strategicznych złóż kopalin,
 • planowanie regionalne - kompetencje w zakresie przygotowania dokumentów planistycznych na poziomie województwa przysługują samorządom województw (plany przestrzennego zagospodarowania województw),
 • planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje dwa dokumenty, na podstawie których gmina prowadzi politykę i gospodarkę przestrzenną. Są to:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - dokument określający zarys polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniający uwarunkowania (czyli czynniki i ograniczenia) rozwoju przestrzennego. Studium nie jest aktem prawnym obowiązującym mieszkańców i podmioty gospodarcze, zatem nie może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania terenu. Jako akt kierownictwa wewnętrznego stanowi zbiór informacji ułatwiających prowadzenie gospodarki przestrzennej. Opracowanie i uchwalenie studium jest obowiązkowe i powinno poprzedzać sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jest aktem prawa lokalnego, tzn. jest wiążący dla organów samorządowych gminy, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i wszystkich obywateli. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który wyznacza ramy i przesądza o gospodarce przestrzennej gminy.
 • planowanie funkcjonalne - to oddzielna przekrojowa kategoria planistyczna dotycząca zapewnienia planowania na obszarach o specyficznych cechach, niezwiązanych z ograniczeniami administracyjnymi niezależnie od istnienia planu krajowego, planów wojewódzkich czy lokalnych (plany obszarów funkcjonalnych).
 • Drogi Użytkowniku,

  klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

  Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

  Nie zgadzam się

  Wydawnictwo: PPWK, 1979
  Oprawa: twarda
  Stron: 164
  Stan: bardzo dobry, nieaktualna pieczątka

  SPIS TREŚCI

  Przedmowa

  Rozdział 1 Wprowadzenie do przedmiotu
  11. Istota i geneza planowania przestrzennego
  12. Szkic rozwoju historycznego.
  13. Urbanizacja żywiołowa i sterowana
  14. Pojęcie miasta. Miasto jako obszar koncentracji społeczno-gospodarczej.

  Rozdział 2 Wiadomości ogólne
  21. Podstawowe elementy planowania
  22. Struktura planowania.
  23. Systematyka planowania przestrzennego... :
  24. Podstawy prawne planowania przestrzennego
  25. Organizacja planowania przestrzennego w Polsce
  26. Podstawowa problematyka geodezyjno-kartograficzna
  27. Problemy środowiska człowieka

  Rozdział 3 Planowanie wielkoprzestrzenne
  31. Planowanie krajowe i ponadkrajowe.... '
  3. 11. Elementy planowania ponadkrajowego
  3. 12. Perspektywiczny plan zagospodarowania kraju do roku 1990
  32. Przestrzenne ^planowanie regionalne
  3. 21. Pojęcie regionu, rodzaje regionów
  3. 22. Ogólne zasady planowania regionalnego
  3. 23. Ogólne plany regionalne
  3. 24. Szczegółowe plany regionalne

  Rozdział 4 Planowanie miejscowe
  4. 1. Zakres zagadnienia, rodzaje planów miejscowych
  4. 2. Planowanie miast
  4. Wytyczne regionalne
  4. Określenie celowego zasięgu mapy podkładowej
  4. 3. Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta....
  4. 4. Zasady opracowania ogólnego planu perspektywicznego rozwoju miasta
  4. Faza 0 — przygotowawcza
  4. Faza I — analizy i studia
  4. Fazy II i III — koncepcja i projekt planu
  4. 5. Tok sporządzania planu szczegółowego

  Rozdział 5 Zabudowa mieszkaniowa
  51. Ogólne zasady zabudowy mieszkaniowej
  52. Strukturalna jednostka mieszkaniowa
  53. Zabudowa wielorodzinna
  54. Zasady projektowania jednostki- mieszkaniowej wielorodzinnej.
  55. Zabudowa jednorodzinna

  Rozdział 6 Zagadnienia geodezyjne i kartograficzne w planowaniu przestrzennym
  61. Formy posługiwania się materiałami geodezyjno-kartograficznymi.
  62. Mapy i opracowania kartograficzne
  6. Systematyka map
  6. Zasady' doboru map ogólnogeograficznych
  6. Zasady oceny przydatności map ogólnogeograficznych....
  6. Mapy tematyczne (specjalne)
  6. 25. Reprodukcja map i planów
  63. Fotogrametria i fotointerpretacja w planowaniu przestrzennym. 31. Porównanie walorów materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych w planowaniu przestrzennym
  6. 32. Rodzaje materiałów fotogrametrycznych stosowanych w planowaniu przestrzennym
  6. 33. Zastosowanie stereoskopowego modelu terenu w planowaniu przestrzennym
  6. Planowanie wielkoprzestrzenne
  6. Planowanie urbanistyczne
  6. Studia ekologiczne na modelu stereoskopowym.
  64. Możliwości i kierunki postępu w planowaniu przestrzennym przez wprowadzenie bardziej nowoczesnych metod geodezyjno-kartograficznych. 41. Wdrożenie fotogrametrii i fotointerpretacji
  6. 42. Wdrożenie nowoczesnych metod kartograficznych
  6. 43. Wdrożenie informatyki geodezyjnej
  Literatura

  Podręcznik planowania przestrzennego Ge 67

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania przestrzennego Ge 67

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania przestrzennego Ge 67