Wykaz kodów 1byone 700na 0006

Wykaz kodów 1byone 700na 0006 to sekwencja numerów, która jest używana do identyfikacji produktów w sklepie. Numer ten jest wykorzystywany do identyfikacji produktu, zazwyczaj dla celów zarządzania magazynem lub rejestracji produktu. Jest to także używane do określenia poziomu dostępności różnych produktów w magazynie, co może pomóc w ustaleniu, które produkty są dostępne w określonym czasie. Wykaz kodów 1byone 700na 0006 jest również używany do śledzenia produktów, aby zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa produktów.

Ostatnia aktualizacja: Wykaz kodów 1byone 700na 0006

Każda transakcja zawierana pomiędzy dostawcą a siecią handlową wymaga odpowiedniego przygotowania danych produktowych zwanych danymi podstawowymi. Wśród nich znajdują się min. kod kreskowy, nazwa produktu, nazwa marki, informacje wymiarowo wagowe, typy opakowań, klasyfikacje lokalne oraz klasyfikacje międzynarodowe itp. Bez tych danych strony mogą mieć problem z prawidłową interpretacją, czego dotyczy sprzedaż.

Do tej pory wymiana takich danych odbywała się za pomocą kart produktowych (Excel-owych a wcześniej papierowych). W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku powstało rozwiązanie organizacyjno – techniczne pod nazwą GDSN zmieniające sposób gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych pomiędzy producentem a odbiorcą.

Co to jest GDSN?

Sieć Globalnej Synchronizacji Danych GDSN (ang. Global Data Synchronization Network) – to międzynarodowa sieć współpracujących ze sobą certyfikowanych katalogów elektronicznych, umożliwiająca współdzielenie informacji produktowych. Ideą GDSN jest przede wszystkim ustrukturyzowanie wymiany informacji podstawowych pomiędzy katalogami, jak również standaryzowanie danych produktowych wprowadzanych przez dostawców / producentów. Dzięki temu wszyscy uczestnicy posiadają w swoich wewnętrznych systemach spójne dane o konkretnych jednostkach handlowych.

Jak wspomniano jednym z atrybutów opisujących produkt jest klasyfikacja. Jako, że Katalogi GDSN mają charakter globalny, w związku z tym również i tu zastosowano klasyfikację globalną, traktowaną, jako punkt odniesienia niezależnie od kontynentu czy kraju zastosowania.

GPC – Global Product Classification = Globalna Klasyfikacja Produktów od 2003 roku jest standardem sukcesywnie wprowadzanym również do GDSN.

Obecnie, aby móc prawidłowo zarejestrować produkt w Katalogu należy również wypełnić ten parametr.

W jaki sposób działa Globalna Klasyfikacja Produktów (GPC)?

GPC jest płaskim systemem klasyfikacji, służącym do grupowania produktów. Jej struktura jest elastyczna i może być stosowana w całości – wielostopniowo lub w części, rozpoczynając proces przeszukiwania od najniższego poziomu jednostki zwanym „brick”. Standard GS1 Globalna Klasyfikacja Produktów (GPC) ułatwia globalnym partnerom handlowym grupowanie produktów w identyczny sposób, na całym świecie. Powstaje w ten sposób wspólny, przejrzysty i rozumiany bez żadnych przeszkód język biznesu.

Blokiem tworzącym GPC jest kod produktu, zwany brickiem. Bricki istnieją dla wszystkich rodzajów produktów, od samochodów po butelkowane mleko. Najwyższym poziomem klasyfikacji jest segment, definiowany jako określona branża przemysłu. Przykładowo, butelkowane mleko przynależy do segment żywności, napojów i używek tytoniowych.

Rys. 1. Schemat budowy klasyfikacji GPC

Najniższym poziomem klasyfikacji jest atrybut bricka, definiowany jako określony szczegół produktu. Przykładowo, można określić, czy mleko zawiera mleko zwierzęce (krowie, kozie, itd. ) lub mleko roślinne (sojowe, ryżowe, itd. ).

Do pozostałych elementów struktury należą:

 • Atrybuty – cechy istotne produktu, odnoszące się do jednej lub więcej jednostek (np. Oznaczenie poziomu zawartości tłuszczu)
 • Wartości – zdefiniowane wartości atrybutów (np. dla jednostki Mleko i substytuty mleka (łatwo psujące się) wartością atrybutu Oznaczenie poziomu zawartości tłuszczu będzie BEZTŁUSZCZOWE itp. )

Istotą klasyfikacji jest prawidłowe zdefiniowanie jednostek, ich atrybutów i wartości. Produkty zawarte w jednej grupie charakteryzują się wspólnym celem i użyciem. Ponadto są przechowywane i konserwowane w podobny sposób. Jedna grupa produktów posiada zbliżoną formę i jest wytworzona z podobnych materiałów. Zastosowanie tych i kliku innych zasad umożliwia logiczne grupowanie produktów w jednostki (ang. brick). Prawidłowe zdefiniowanie jednostek, ich atrybutów i wartości oraz poprawne przyporządkowanie produktu do jednostki umożliwia stworzenie powiązań z istniejącymi już klasyfikacjami. GPC jest kluczowym elementem modelu synchronizacji danych przyjętym przez Global Commerce Initiative. Schemat ten powstał na potrzeby prawidłowej interpretacji przedmiotu wymiany handlowej poszczególnych interesariuszy niezależnie od kraju i regionu.

Tym samym, wypełniając ten atrybut dostawca ma pewność, że kupiec sieci handlowej prawidłowo rozszyfruje resztę informacji wiążąc je z odpowiednia grupą jednostek handlowych. org/app/uploads/2022/04/gpc_graf_2-697x1024. png" alt="" width="697" height="1024" srcset="https://gs1pl. png 697w, https://gs1pl. org/app/uploads/2022/04/gpc_graf_2-204x300. png 204w, https://gs1pl. org/app/uploads/2022/04/gpc_graf_2-768x1128. org/app/uploads/2022/04/gpc_graf_2-1046x1536. png 1046w, https://gs1pl. org/app/uploads/2022/04/gpc_graf_2-1395x2048. png 1395w, https://gs1pl. org/app/uploads/2022/04/gpc_graf_2-365x536. org/app/uploads/2022/04/gpc_graf_2-200x294. org/app/uploads/2022/04/gpc_graf_2. png 1625w" sizes="(max-width: 697px) 100vw, 697px"/>

Rys. 2. Przykład struktury schematu GPC

Korzyści ze stosowania Globalnej Klasyfikacji Produktów dostrzegane w łańcuchu dostaw są następujące:

 • GPC stanowi wspólny język w wymianie danych, ułatwiający współpracę biznesową;
 • Jest istotnym wsparciem przy realizacji programów zakupowych, dzięki ułatwieniu przeszukiwania i przeglądania danych oraz redukcji czasu potrzebnego do znalezienia właściwych danych;
 • GPC umożliwia i ułatwia proces synchronizacji danych pomiędzy partnerami handlowymi, poprzez dostarczenie zaawansowanych możliwości przeszukiwania i przeglądania, wspólnej kategoryzacji;
 • Wpływa na rozwój e-handlu poprzez dostarczenie globalnego standardu przekazywania informacji o produkcie pomiędzy partnerami handlowymi, jak również pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu;
 • Umożliwia poprawę integralności danych oraz redukcję kosztów związanych z wypuszczeniem produktu i jego utrzymaniem;
 • Ułatwia współpracę ze wszystkimi producentami na świecie.
 • Ze względu na szczególne znaczenie GPC we wdrożeniu technologii GDSN w Polsce, na wniosek Grupy Roboczej GS1/ECR/GDSN, przystąpiono do tłumaczenia tzw. „brick” kodów na język polski. Działanie to zapewni pełną klarowność zastosowania GPC lokalnym użytkownikom oraz umożliwi operatorom usług katalogowych uzbrojenie ich systemów w tzw. menu z podpowiedziami, aby usprawnić i przyspieszyć proces wprowadzania danych produktowych.

  4. 1 POLE 1 – Zgłoszenie

  Pierwsza część pola

  Stosowane symbole (a2):

  EX: dla wymiany handlowej z krajami i terytoriami leżącymi poza obszarem celnym Unii, innymi niż umawiające się strony Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym

  – dla wysyłki towarów nieunijnych w ramach handlu między dwoma Państwami Członkowskimi,

  – w przypadku objęcia towarów procedurą celną wywozu (wysyłki) lub uszlachetniania biernego,

  – w celu powrotnego wywozu po zakończeniu procedur specjalnych: składowania celnego, uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej,

  IM: dla wymiany handlowej z krajami i terytoriami leżącymi poza obszarem celnym Unii, innymi niż umawiające się strony Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym

  – w przypadku objęcia towarów procedurami: dopuszczenia do obrotu, składowania celnego, uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej,

  – w przypadku objęcia towarów nieunijnych procedurą celną, w ramach wymiany handlowej między dwoma Państwami Członkowskimi.

  EU: w przypadku wymiany handlowej z umawiającymi się stronami Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym

  – w przypadku objęcia towarów procedurą wywozu (wysyłki) lub uszlachetniania biernego, a także procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą składowania celnego, uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej,

  – w celu powrotnego wywozu towarów po zakończeniu procedur specjalnych: składowania celnego, uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej.

  CO: w przypadku towarów unijnych podlegających specjalnym środkom obowiązującym w okresie przejściowym po przystąpieniu nowych Państw Członkowskich

  – objęcie towarów procedurą składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem lub produkcja pod dozorem celnym i kontrolą celną przed wywozem i wypłatą refundacji wywozowych,

  – odnośnie towarów unijnych, w przypadku wymiany handlowej między częściami obszaru Unii, w których stosuje się przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE a częściami tego obszaru, w których przepisy te nie są stosowane lub w handlu między częściami obszaru Unii, w których przepisy te nie są stosowane.

  Druga część pola

  Stosowane kody (a1):

  A: dla zwykłego zgłoszenia celnego (standardowa procedura, o której mowa w art. 162 Unijnego Kodeksu Celnego),

  B: dla zgłoszenia uproszczonego (procedura uproszczona, o której mowa w art. 166 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego – bez uprzedniego pozwolenia),

  C: dla zgłoszenia uproszczonego (procedura uproszczona, o której mowa w art. 166 ust. 2 Unijnego Kodeksu Celnego – na podstawie pozwolenia),

  D: dla zwykłego zgłoszenia (o którym mowa przy kodzie A), w sytuacji, gdy jest ono składane zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary,

  E: dla zgłoszenia uproszczonego (o którym mowa przy kodzie B), w sytuacji, gdy jest ono składane zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary,

  F: dla zgłoszenia uproszczonego (o którym mowa przy kodzie C) w sytuacji, gdy jest ono składane zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary,

  X: dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku procedury uproszczonej określone przy kodzie B i E,

  Y: dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku procedury uproszczonej określonej przy kodzie C i F,

  Z: dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku procedury uproszczonej, o której mowa w art. 182 Unijnego Kodeksu Celnego.

  Kody D, E i F mogą być używane w zakresie procedury przewidzianej w art. 171 Unijnego Kodeksu Celnego, w przypadku gdy zgłoszenie jest składane zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary.

  Trzecia część pola

  Stosowane symbole (an.. 5):

  T1: Towary, których przemieszczanie objęte jest wymogiem procedury zewnętrznego tranzytu unijnego,

  T2: Towary, których przemieszczanie objęte jest wymogiem procedury wewnętrznego tranzytu unijnego zgodnie z art. 227 UKC, chyba że stosuje się art. 286 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447,

  T2F: Towary, których przemieszczanie objęte jest wymogiem procedury wewnętrznego tranzytu unijnego zgodnie z art. 188 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446,

  T2SM: Towary objęte procedurą wewnętrznego tranzytu unijnego, na podstawie art. 2 Decyzji 4/92 Komitetu Współpracy EWG – San Marino z dnia 22 grudnia 1992 r.,

  T: Przesyłki mieszane określone w art. 286 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447; w tym przypadku puste pole za symbolem T powinno zostać przekreślone,

  T2L: Formularz stosowany dla potwierdzenia unijnego statusu towarów,

  T2LF: Formularz stosowany dla potwierdzenia unijnego statusu towarów wywożonych do/przywożonych z tych części obszaru celnego Unii, gdzie nie obowiązują przepisy Dyrektywy 2006/112/WE,

  T2LSM: Formularz stosowany dla potwierdzenia statusu towarów, których krajem przeznaczenia jest San Marino, na podstawie art. 2 Decyzji 4/92 Komitetu Współpracy EWG – San Marino z dnia 22 grudnia 1992 r.

  4. 2 POLE 15a – Kod kraju wysyłki / wywozu

  4. 3 POLE 17a – Kod kraju przeznaczenia

  Wpisać kod kraju, wykorzystując kody z wykazu krajów umieszczonego przy kodowym opisie Pola 15a.

  4. 4 POLE 18 – Przynależność państwowa środków transportu przy wyjściu

  4. 5 POLE 20 – Warunki dostawy

  Kody oraz informacje, które mają zostać umieszczone w pierwszych dwóch częściach niniejszego pola są następujące:

  Znaczenie

  Druga część pola

  Incoterms — ICC/ECE

  Miejsce do wyszczególnienia

  Pierwsza część pola

  Kod Incoterms

  Kody mające zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu

  EXW (Incoterms 2020)

  Z zakładu

  Oznaczone miejsce dostawy

  FCA (Incoterms 2020)

  Dostarczony do przewoźnika

  CPT (Incoterms 2020)

  Przewóz opłacony do

  Oznaczone miejsce przeznaczenia

  CIP (Incoterms 2020)

  Przewóz i ubezpieczenie opłacone do

  DPU (Incoterms 2020)

  Dostarczony do miejsca z rozładunkiem

  DAP (Incoterms 2020)

  Dostarczony do miejsca

  DDP (Incoterms 2020)

  Dostarczony, cło opłacone

  DAT (Incoterms 2010)

  Dostarczony do terminalu

  Oznaczony terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia

  Kody mające zastosowanie dla transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

  FAS (Incoterms 2020)

  Dostarczony wzdłuż burty statku

  Oznaczony port załadunku

  FOB (Incoterms 2020)

  Dostarczony na statek

  CFR (Incoterms 2020)

  Koszt i fracht

  Oznaczony port przeznaczenia

  CIF (Incoterms 2020)

  Koszt, ubezpieczenie i fracht

  XXX

  Warunki dostawy inne niż podane powyżej

  Opis warunków dostawy podanych w umowie

  Za pomocą kodów (n1) w trzeciej części pola podaje się następujące dane:

  1: Miejsce znajdujące się na obszarze Polski,

  2: Miejsce znajdujące się w innym Państwie Członkowskim,

  3: Inne (miejsce znajdujące się poza Unią).

  4. 6 POLE 21 – Przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

  4. 7 POLE 22 – Waluta faktury

  Wpisać kod waluty faktury (a3). Tabela kodów walut (zgodna z normą ISO 4217) została przedstawiona poniżej.

  KRAJ

  KOD WALUTY

  NAZWA WALUTY

  Australia

  AUD

  dolar

  Austria /strefa EURO/

  EUR

  euro

  Belgia /strefa EURO/

  Cypr /strefa EURO/

  Czechy

  CZK

  korona

  Dania

  DKK

  Estonia /strefa EURO/

  Finlandia /strefa EURO/

  Francja /strefa EURO/

  Grecja /strefa EURO/

  Hiszpania /strefa EURO/

  Niderlandy /strefa EURO/

  Hongkong

  HKD

  Irlandia /strefa EURO/

  Japonia

  JPY

  jen

  Kanada

  CAD

  Litwa /strefa EURO/

  Luksemburg /strefa EURO/

  Łotwa /strefa EURO/

  Malta /strefa EURO/

  Niemcy /strefa EURO/

  Norwegia

  NOK

  Portugalia /strefa EURO/

  RPA

  ZAR

  rand

  Rosja

  RUB

  rubel

  Słowacja /strefa EURO/

  Słowenia /strefa EURO/

  Szwajcaria

  CHF

  frank

  Szwecja

  SEK

  Ukraina

  UAH

  hrywna

  USA

  USD

  Węgry

  HUF

  forint

  Wielka Brytania

  GBP

  funt

  Włochy /strefa EURO/

  MFW

  XDR

  SDR

  Afganistan

  AFN

  afgani

  Albania

  ALL

  lek

  Algieria

  DZD

  dinar

  Angola

  AOA

  kwanza

  Antiqua i Barbuda

  XCD

  Antyle Holenderskie

  ANG

  gulden

  Arabia Saudyjska

  SAR

  rial

  Argentyna

  ARS

  peso

  Armenia

  AMD

  dram

  Aruba

  AWG

  florin

  Bahamy

  BSD

  Bahrajn

  BHD

  Bangladesz

  BDT

  taka

  Barbados

  BBD

  Belize

  BZD

  Benin

  XOF

  frank CFA

  Białoruś

  BYN

  Boliwia

  BOB

  boliwiano

  Bośnia i Hercegowina

  BAM

  wymienialna marka

  Botswana

  BWP

  pula

  Brazylia

  BRL

  real

  Brunei

  BND

  Bułgaria

  BGN

  lew

  Burkina Faso

  Burundi

  BIF

  Chile

  CLP

  Chińska RL

  CNY

  yuan

  Chorwacja

  Czad

  XAF

  Dominika

  Dominikana

  DOP

  Dżibuti

  DJF

  Egipt

  EGP

  Ekwador

  Erytrea

  ERN

  nakfa

  Etiopia

  ETB

  birr

  Eswatini

  SZL

  lilangeni

  Fidżi

  FJD

  Filipiny

  PHP

  Gabon

  Gambia

  GMD

  dalasi

  Ghana

  GHS

  cedi

  Gibraltar

  GIP

  Grenada

  Gruzja

  GEL

  lari

  Gujana

  GYD

  Gwatemala

  GTQ

  quetzal

  Gwinea

  GNF

  Gwinea Bissau

  Gwinea Równikowa

  Haiti

  HTG

  gourde

  Honduras

  HNL

  lempira

  Indie

  INR

  rupia

  Indonezja

  IDR

  Irak

  IQD

  Iran

  IRR

  Islandia

  ISK

  Izrael

  ILS

  n. szekel

  Jamajka

  JMD

  Jemen

  YER

  Jordania

  JOD

  Kambodża

  KHR

  riel

  Kamerun

  Katar

  QAR

  Kazachstan

  KZT

  tenge

  Kenia

  KES

  szyling

  Kirgistan

  KGS

  som

  Kiribati

  Kolumbia

  COP

  Komory

  KMF

  Kongo

  Kongo Rep. Dem.

  CDF

  Korea Płd.

  KRW

  won

  Kostaryka

  CRC

  colon

  Kuba

  CUP

  Kuwejt

  KWD

  Laos

  LAK

  kip

  Lesotho

  LSL

  loti

  Liban

  LBP

  Liberia

  LRD

  Libia

  LYD

  Macedonia Północna

  MKD

  denar

  Madagaskar

  MGA

  ariary

  Makau

  MOP

  pataca

  Malawi

  MWK

  kwacha

  Malediwy

  MVR

  Malezja

  MYR

  ringgit

  Mali

  Maroko

  MAD

  dirham

  Mauretania

  MRU

  ouguiya

  Mauritius

  MUR

  Meksyk

  MXN

  Mikronezja

  Mołdawia

  MDL

  lej

  Monako /strefa EURO/

  Mongolia

  MNT

  tugrik

  Mozambik

  MZN

  metical

  Myanmar, Birma

  MMK

  kyat

  Namibia

  NAD

  Nepal

  NPR

  Niger

  Nigeria

  NGN

  naira

  Nikaragua

  NIO

  cordoba oro

  N. Kaledonia

  XPF

  frank CFP

  N. Zelandia

  NZD

  Oman

  OMR

  Pakistan

  PKR

  Palau

  Panama

  PAB

  balboa

  Papua

  PGK

  kina

  Paragwaj

  PYG

  guarani

  Peru

  PEN

  sol

  Polinezja Francuska

  Rep. Afr. Środ.

  Rumunia

  RON

  Rwanda

  RWF

  Salwador

  SVC

  Samoa

  WST

  tala

  San Marino

  Wyspy Św. Tomasza

  STN

  dobra

  Senegal

  Serbia

  RSD

  Seszele

  SCR

  Sierra Leone

  SLE

  leone

  Singapur

  SGD

  Somalia

  SOS

  Sri Lanka

  LKR

  St. Kitts i Nevis

  St. Lucia

  St. Vincent i Grenadyny

  Sudan Południowy

  SSP

  Surinam

  SRD

  Syria

  SYP

  Tadżykistan

  TJS

  somoni

  Tajlandia

  THB

  bat

  Tajwan

  TWD

  n. dolar

  Tanzania

  TZS

  Togo

  Trynidad i Tobago

  TTD

  Tunezja

  TND

  Turcja

  TRY

  lira

  Turkmenistan

  TMT

  n. manat

  Uganda

  UGX

  Urugwaj

  UYU

  Uzbekistan

  UZS

  sum

  Vanuatu

  VUV

  vatu

  Wenezuela

  VES

  boliwar

  Wietnam

  VND

  dong

  Wybrzeże Kości Słoniowej

  Wyspy Marshalla

  Wyspy Salomona

  SBD

  Tonga

  TOP

  pa'anga

  Zambia

  ZMW

  Zimbabwe

  ZWL

  Zjednoczone Emiraty Arabskie

  AED

  Polska

  PLN

  polski złoty

  Azerbejdżan

  AZN

  manat

  Montserrat

  Anguilla

  Rep. Zielonego Przylądka

  CVE

  escudo

  4. 8 POLE 24 – Rodzaj transakcji

  Wykaz stosowanych kodów (n1 w poszczególnej kolumnie) podany jest poniżej.

  Kody wymienione w kolumnie A należy wpisywać w lewej części pola.

  Kody (konkretyzujące rodzaj transakcji) wymienione w kolumnie B, należy wpisywać w prawej części pola.

  Kod 8 z kolumny A wpisywany w lewej części pola, w prawej części należy dopełnić zerem.

  A

  Kod rodzaju transakcji

  B

  1

  Transakcje obejmujące rzeczywistą zmianę własności
  z rekompensatą finansową

  11

  Bezwarunkowa sprzedaż/kupno
  z wyłączeniem handlu bezpośredniego
  z prywatnymi konsumentami/przez prywatnych konsumentów

  12

  2

  Handel bezpośredni z prywatnymi konsumentami/przez prywatnych konsumentów (w tym sprzedaż na odległość)

  Zwroty towarów i wymiana towarów nieodpłatnie po zarejestrowaniu pierwszej transakcji

  21

  Zwrot towarów

  22

  Wymiana zwróconych towarów

  23

  3

  Wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone

  Transakcje obejmujące zamierzoną zmianę własności lub zmianę własności bez rekompensaty finansowej

  31

  Przemieszczenia do/z magazynu
  (z wyłączeniem konsygnowania
  i wysyłki towaru)

  32

  Dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu lub wypróbowaniu (w tym konsygnowanie i wysyłka towaru)

  33

  Leasing finansowy

  34

  4

  Transakcje obejmujące przeniesienie własności bez rekompensaty finansowej

  Transakcje w celu przetwarzania w ramach umowy (nieobejmujące zmiany własności)

  41

  Towary, które mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego/kraju wywozu

  42

  Towary, które nie mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego/kraju wywozu

  5

  Transakcje po przetwarzaniu
  w ramach umowy (nieobejmujące zmiany własności)

  51

  Towary powracające do początkowego państwa członkowskiego/kraju wywozu

  52

  Towary niepowracające do początkowego państwa członkowskiego/kraju wywozu

  6

  Szczególne transakcje kodowane na potrzeby krajowe

  61

  Nabycie wewnątrzunijne biokomponentów

  62

  Nabycie wewnątrzunijne biomas

  63

  Nabycie wewnątrzunijne biopaliw

  7

  Transakcje mające na celu odprawę celną/po odprawie celnej (nieobejmujące zmiany własności, związane
  z towarami w quasi-przywozie lub wywozie)

  71

  Dopuszczenie towarów do obrotu
  w państwie członkowskim z późniejszym wywozem do innego państwa członkowskiego

  72

  Transport towarów z jednego państwa członkowskiego do innego w celu objęcia ich procedurą wywozu

  8

  Transakcje, z którymi związana jest dostawa materiałów budowlanych i wyposażenia technicznego w ramach umowy budowlanej o generalne wykonawstwo lub w zakresie inżynierii lądowej, dla których nie jest wymagane osobne fakturowanie towarów, natomiast wystawiana jest faktura za całą dostawę objętą umową.

  80

  9

  Inne rodzaje transakcji, których nie można sklasyfikować pod innymi kodami

  91

  Wynajem, wypożyczenie i leasing operacyjny dłuższy niż 24 miesiące

  99

  Inne

  4. 9 POLE 25 – Rodzaj transportu na granicy

  Wykaz stosowanych kodów (n1) podany jest poniżej:

  Kod

  Nazwa rodzaju transportu

  Transport morski

  Transport kolejowy

  Transport drogowy

  Transport lotniczy

  Przesyłki pocztowe

  Stałe instalacje przesyłowe (np. gazociągi, wodociągi, ropociągi, koleje linowe itp. )

  Żegluga śródlądowa

  Własny napęd (towarem jest np. statek czy samolot poruszający się o własnym napędzie)

  4. 10 POLE 26 – Rodzaj transportu wewnętrznego

  Zastosowanie mają kody podane w Polu 25.

  4. 11 POLE 29 – Urząd celny wyprowadzenia/wprowadzenia

  Należy wpisać kod (an8) o następującej strukturze:

  • dwie pierwsze litery to kod kraju (a2- wypełnić przy użyciu kodu z wykazu krajów umieszczonego przy kodowym opisie Pola 15a),
  • następne 6 znaków (an6), wskazujących urząd w danym kraju

  Przykład: Oddział Celny w Kuźnicy Białostockiej – PL311030

  Kody organów celnych można znaleźć w bazie „Lista urzędów celnych” dostępnej na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: Customs Office List (strona otwiera się w nowym oknie przeglądarki)

  4. 12 POLE 30 – Lokalizacja towaru

  Stosując odpowiednie kody, należy podać miejsce, w którym towary mogą zostać poddane kontroli. Lokalizacja ta musi być podana wystarczająco dokładnie, aby umożliwić organom celnym przeprowadzenie bezpośredniej kontroli towarów.

  Dane dotyczące lokalizacji:

  1. Kraj

  Należy stosować kody państw ISO (a2) podane w Instrukcji w pkt 4. 2 - POLE 15a.

  1. Typ lokalizacji
  2. W odniesieniu do rodzaju lokalizacji należy stosować kody określone poniżej:

   A – miejsce wyznaczone – urząd celny lub inne miejsce wyznaczone przez organy celne do celów przedstawienia towarów organom celnym zgodnie z art. 139 ust. 1 UKC lub do celów czasowego składowania zgodnie z art. 147 ust. 1 UKC,

   B – miejsce zatwierdzone – miejsce zatwierdzone w kontekście pozwolenia wydanego na podstawie art. 22 UKC (np. magazyn czasowego składowania),

   C – miejsce uznane – miejsce uznane do przedstawiania towarów zgodnie z art. 139 ust. 1 UKC i art. 115 ust. 1 RD lub do celów czasowego składowania zgodnie z art. 2 RD,

   D – inne – zwłaszcza w sytuacjach wystąpienia siły wyższej.

   W elemencie „Lokalizacja” możliwe jest wypełnienie jednego z trzech atrybutów:

   1. „Miejsce Lokalizacji Towarów Urząd Celny” – należy podać właściwy kod jednostki organu celnego;
   2. „Opis Miejsca Lokalizacji Towarów” – należy opisać miejsce w którym znajduje się towar (np. w przypadku jednorazowego uznania miejsca dla celów przedstawienia towarów);
   3. „Kod Miejsca Lokalizacji Towarów” – należy podać numer identyfikacyjny miejsca stosownie do poniższych wyjaśnień:
   4. Podać numer identyfikacyjny wolnego obszaru celnego albo numer identyfikacyjny miejsca przydzielony miejscu w wydanym pozwoleniu (decyzji) przez odpowiedni organ celny.

    Numer ten (an14) składa się najczęściej z czterech części:

   5. symbol kraju (a2) – PL,
   6. 6 cyfr (n6) – odpowiedni kod organu celnego. Kody urzędów celno - skarbowych podane są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. W przypadku wolnego obszaru celnego należy podać kod izby administracji skarbowej, na obszarze której jest zlokalizowany wolny obszar celny.
   7. do 3 znaków (an.. 3) - określenie statusu tego miejsca w rozumieniu przepisów celnych.
   8. Należy używać następujących oznaczeń:

    PU - miejsce uznane w pozwoleniu na stosowanie uproszczeń

    MU - miejsce uznane do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

    MW - miejsce wyznaczone do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

    FZ – wolny obszar celny

    1. 4 cyfry (n4) – wyróżnik cyfrowy ww. miejsc znajdujących się we właściwości danej izby administracji skarbowej lub urzędu celno-skarbowego (od 0001 do 9999). Ewidencja prowadzona jest przez odpowiedni organ celny, w odniesieniu do każdej ww. kategorii miejsca, za wyjątkiem wolnych obszarów celnych, w przypadku których ewidencja prowadzona jest centralnie przez Ministerstwo Finansów.
    2. Przykład: PL440000MU0001 – miejsce uznane, któremu Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, wydając pozwolenie, przydzielił wyróżnik cyfrowy 0001.

     Numery pozwoleń składów celnych i magazynów czasowego składowania wydanych zgodnie ze strukturą obowiązującą po dniu 1 maja 2016 r. są określone zgodnie z przedstawioną poniżej strukturą:

     Kod kraju [PL]

     Kod decyzji:

    3. TST – magazyn czasowego składowania,
    4. CWP – prywatny skład celny,
    5. CW1 – publiczny skład celny typu 1,
    6. CW2 – publiczny skład celny typu 2)
    7. Kod organu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie [np. 448000]

     Dwie ostatnie cyfry roku wydania pozwolenia [np. 19]

     Numer kolejny pozwolenia (czterocyfrowy) [np. 0001]

     Przykładowy numer lokalizacji dla magazynu czasowego składowania: PLTST448000180001

     Uwaga 1! W przypadku wolnych obszarów celnych wyróżnik cyfrowy należy podać zgodnie z poniższymi wykazami.

     Uwaga 2! W zgłoszeniu celnym składanym w formie papierowej wpisuje się numer identyfikacyjny miejsca bez użycia ukośników np. PL445000PU0001.

     Uwaga 3! W przypadku:

    8. składu podatkowego (akcyzowego),
    9. magazynu żywnościowego (WPR),
    10. miejsca uznanego dla potrzeb załadunku,
    11. należy podać numer składu/magazynu/miejsca określony w pozwoleniu/decyzji, np. w celu identyfikacji składu podatkowego (akcyzowego) będzie to 13-znakowy numer składu (przykład: PL06200002399).

     Uwaga 4! Zasady wypełniania tego pola w systemie AIS/e-COMMERCE dla przesyłek e-commerce w komunikacie ZC215H7 opisane są w pkt 6. 29 dla danej 5/23 Lokalizacja (Pole 30).

     4. 1 Wykaz wolnych obszarów celnych (FZ)

     Wyróżnik cyfrowy

     wolny obszar celny

     0001

     Wolny Obszar Celny na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

     ul. Żwirki i Wigury 1

     PL-00-906 Warszawa

     0002

     Wolny Obszar Celny w Gliwicach

     ul. Portowa 28

     PL-44-100 Gliwice

     0003

     Wolny Obszar Celny w gminie Terespol

     ul. Wojska Polskiego 47

     PL-21-550 Terespol

     0004

     Wolny Obszar Celny w Szczecinie

     ul. Bytomska 7

     PL-70-603 Szczecin

     0005

     Wolny Obszar Celny w Świnoujściu

     ul. Jana Sołtana 1

     PL-72-602 Świnoujście

     0006

     Wolny Obszar Celny w Gdańsku

     ul. Zamknięta 18

     PL-80-955 Gdańsk

     0007

     Wolny Obszar Celny w Mszczonowie w województwie mazowieckim

     ul. Fabryczna 6/10

     PL-96-320 Mszczonów

     4. 13 POLE 31 – Opakowania i opis towaru; znaki i numery; numery kontenera(ów); liczba i rodzaj

     Przy użyciu kodów zamieszczonych poniżej, należy wpisać kod (a2) wskazujący na rodzaj stosowanego opakowania.

     4. 1 KODY OPAKOWAŃ (Pole 31)

     4. 2 Kody jednostek miar używane w formułach TARIC

     4. 3 Kody kwalifikatorów jednostek miar używane w formułach TARIC

     Wykaz kodów kwalifikatorów jednostek miar został umieszczony pod adresem:

     Słowniki - przeglądanie i pobieranie Słownik 069.

     Przykład użycia: Kwalifikator Jm ="A"

     Rodzaj paliwa:

    12. benzyna
    13. olej
    14. benzyna / gaz
    15. gaz
    16. elektryczny
    17. benzyna / elektryczny
    18. inne
    19. 4. 4 Marka pojazdu samochodowego

     4. 5 Wykaz zbyt ogólnych sformułowań (określeń), których nie powinno się używać w opisie towaru sporządzanym na potrzeby zgłoszenia celnego

     Określenia zbyt ogólne

    20. produkty rolne
    21. przesyłki z pomocą humanitarną
    22. zwierzęta
    23. odzież
    24. urządzenia elektryczne (kuchenne)
    25. części samochodowe
    26. zakrętki (także korki, nasadki, zatyczki, nakrętki, kapsle)
    27. chemikalia, substancje niebezpieczne
    28. chemikalia, substancje nieszkodliwe
    29. produkty czyszczące
    30. przesyłka zbiorcza
    31. artykuły szkolne
    32. sprzęt elektroniczny
    33. sprzęt
    34. fracht wszelkiego rodzaju
    35. środki spożywcze
    36. ładunek drobnicowy
    37. upominki
    38. artykuły gospodarstwa domowego
    39. produkty przemysłowe
    40. żelazo i stal
    41. towary sektora technologii informatycznych
    42. wyroby skórzane
    43. części maszyn
    44. maszyneria
    45. maszyny
    46. ruda
    47. części
    48. rzeczy osobiste
    49. rury
    50. rośliny
    51. wyroby z tworzyw sztucznych
    52. poliuretan
    53. paliwo napędowe
    54. wyroby gumowe
    55. pręt
    56. „Brak danych” – zapis z konosamentu, za pomocą którego przewoźnik deklaruje, że odpowiada za ilość opakowań, lecz nie zna ich zawartości (ang. „Said to Contain”)
    57. artykuły sanitarne
    58. odpady
    59. części zamienne
    60. tkaniny
    61. narzędzia
    62. zabawki
    63. towary różne
    64. pojazdy
    65. broń
    66. drut
    67. artykuły z drewna
    68. Uwaga! Wykaz ten ma charakter przykładowy i dynamiczny (może być stopniowo uzupełniany).

     4. 14 POLE 33 – Kod towaru

     Pole składa się z 5 części, które wypełnia się w następujący sposób:

     4. 1 Pierwsza część pola (8 cyfr)

     Wypełnić należy zgodnie z Nomenklaturą Scaloną tj. wpisać 8-cyfrowy kod CN.

     Jednakże w wypadku, gdy formularz jest używany w procedurze tranzytu unijnego, wpisany w tej części pola powinien zostać unijny kod składający się z co najmniej 6 cyfr Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS), chyba że prawo unijne wymaga użycia 8- cyfrowego kodu CN.

     4. 2 Druga część pola (2 znaki)

     Wypełnić należy zgodnie z kodem TARIC (dwa znaki unijne w celu stosowania specjalnych środków unijnych w odniesieniu do formalności, które mają być spełnione w miejscu przeznaczenia).

     4. 3 Trzecia część pola (4 znaki)

     Pierwszy kod dodatkowy TARIC.

     4. 4 Czwarta część pola (4 znaki)

     Drugi kod dodatkowy TARIC.

     4. 5 Piąta część pola (4 znaki)

     Kody krajowe.

     Przykłady:

     Kod CN

     kod TARIC

     Kod dodatkowy Mersinga

     drugi kod dodatkowy

     kod krajowy VAT

     1704 90 65

     00

     7111

     V001

     kod krajowy akcyza

     2203 00 01

     X010

     Kod dodatkowy cło antydump.

     kod krajowy VAT i akcyza

     8423 81 50

     10

     8694

     drugi kod dodatkowy cło antydump.

     kod krajowy np. VAT i akcyza

     7208 10 00

     A076

     A083

      

     Uwaga! W wypadku występowania kilku kodów krajowych (np. VAT i akcyza) należy je wpisać w podpolu „Kody krajowe” jeden pod drugim. Podobnie, gdy występują więcej niż dwa kody dodatkowe TARIC (np. kod Mersinga, kod cła antydumpingowego oraz kod subwencji), to w podpolu „Pierwszy kod dodatkowy” wpisać należy kod Mersinga, a w podpolu „Drugi kod dodatkowy” kod cła antydumpingowego oraz pod nim kod subwencji (w ramach tego drugiego podpola kolejność jest dowolna). Przykład:

     Kod CN

     Kod TARIC

     Pierwszy kod dodatkowy (kod Mersinga)

     Drugi kod dodatkowy (kod antydump. oraz kod subwencji)

     Kody krajowe akcyza i VAT np. X010 V001

     Uwaga! W wypadku braku kodu TARIC, a także niewypełniania drugiej części Pola 33 np. w procedurach wywozowych, nie wolno wpisywać zer „00” – tę część pola pozostawia się niewypełnioną. Uwaga ta odnosi się także do niewystępowania kodów dodatkowych TARIC oraz kodów krajowych.

     Uwaga! Aktualizowany na bieżąco wykaz kodów krajowych dodatkowych wpisywanych w piątej części Pola 33 udostępniony jest na stronie internetowej:

     Słowniki - przeglądanie i pobieranie Słownik 109.

     4. 15 POLE 34a – Kod kraju pochodzenia

     Zastosowanie mają kody podane w Polu 15a.

     4. 16 POLE 36 – Preferencje

     Wpisać należy kod (n3) składający się z trzech cyfr, z czego pierwsza powinna być zaczerpnięta z Wykazu A, a dwie następne z Wykazu B.

     Wykaz A – Pierwsza cyfra kodu:

     1 Środki taryfowe erga omnes

     2 Ogólny System Preferencji (GSP)

     3 Preferencje taryfowe inne niż wspomniane przy kodzie 2

     4 Cła na mocy postanowień umów o unii celnej zawartych przez Unię Europejską.

     Uwaga! Są trzy takie umowy: z San Marino (w pełnym zakresie), z Andorą (tylko towary przemysłowe) i z Turcją (z wyjątkiem nieprzetworzonych towarów rolnych oraz towarów objętych umową o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali).

     Wykaz B – Następne dwie cyfry:

     00 Żaden z następujących

     10 Zawieszenia taryfowe

     18 Zawieszenia taryfowe na podstawie świadectwa potwierdzającego specjalny charakter produktu

     19 Zawieszenia czasowe dla produktów importowanych ze świadectwem zdolności do lotu

     20 Kontyngent taryfowy

     25 Kontyngent taryfowy ze świadectwem potwierdzającym specjalny charakter produktu

     28 Kontyngent taryfowy po uszlachetnianiu biernym

     50 Świadectwo potwierdzające specjalny charakter produktu

     Uwaga! Poniżej opracowana w Komisji Europejskiej tabela przedstawiającą możliwe kombinacje kodów preferencji, a także przypadki ich stosowania

     4. 1 Tabela kodów preferencji służących do wypełnienia Pola 36

     Pole 36

     Reżimy taryfowe, które mają być stosowane
     [art. 56 ust. 2 lit. c-h unijnego kodeksu celnego]

     Typ Środka TARIC

     Grupa przepisów TARIC

     Warunki, Przypisy TARIC

     1

     Umowy taryfowe erga omnes

     100

     Stawki celne erga omnes dla krajów trzecich

     (zwykłe stawki celne zgodnie z art. c UKC).

     W tych przypadkach nie jest wnioskowana preferencyjna stawka celna lub taka stawka nie istnieje.

     103

     696

     100*

     Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na obecność ceł antydumpingowych (lub ceł dodatkowych) na linii bez końcowego przeznaczenia.

     103
     +
     464

     DNC

     Stosowanie zawieszeń taryfowych pod warunkiem końcowego przeznaczenia, zgodnie z art. 254 UKC.

     105

     Niektóre przypadki końcowego przeznaczenia wymienione są w Nomenklaturze Scalonej (patrz przepisy wstępne).

     117

     SUS

     Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na obecność ceł antydumpingowych (lub ceł dodatkowych) na linii bez końcowego przeznaczenia

     117,

     Kompletne cła dodatkowe stosowane systematycznie.

     651, 652

     110

     Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes

     Czasowe zawieszenia autonomicznych stawek celnych przyznane są pewnym towarom z sektora rolnego, chemicznego, lotniczego i mikroelektronicznego. Większość z nich zawarta jest w corocznych rozporządzeniach. (Podstawowym rozporządzeniem w sprawie autonomicznych zawieszeń jest rozporządzenie 1387/2013, które jest zmieniane dwa razy w roku w celu dodania lub wycofania produktów z załącznika). Inne są pokazane jako przypisy do pewnych kodów CN i mają zastosowanie na czas nieokreślony. Stawki celne mogą być zawieszone albo całkowicie (np. dział 27), albo częściowo (np. 2905 44, 3201 20 00, 3824 60 itd. ).

     112

     Czasowe zawieszenia autonomicznych stawek celnych przyznane są pewnym towarom z sektora rolnego, chemicznego, lotniczego i mikroelektronicznego. Większość z nich zawarta jest w corocznych rozporządzeniach

     110*

     Kiedy cła antydumpingowe (lub dowolne cło dodatkowe) stosowane są dla pozycji, która nie jest pozycją końcowego przeznaczenia, to wymagania końcowego przeznaczenia stosuje się, nawet jeśli stawka celna nie jest niższa dla pozycji końcowego przeznaczenia.

     112

     Zastosowanie autonomicznych zawieszeń taryfowych pod warunkiem końcowego przeznaczenia, zgodnie z art. 254 UCC
     Przykłady:
     - rozporządzenie Rady 1344/2011 zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rolne, produkty rybołówstwa i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1255/96.
     - rozporządzenie 3050/1995 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przeznaczone do konstruowania, konserwacji i naprawy statków powietrznych.

     115

     Aktualnie autonomiczne zawieszenia taryfowe nie zwalniają z ceł dodatkowych.

     118

     Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes ze świadectwem potwierdzającym specjalny charakter produktu

     Aktualnie nie ma zastosowania.

     119

     Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes pod warunkiem „świadectwa zdatności do lotu”

     Te zawieszenia przyznawane są tylko wtedy, gdy zostało przedstawione świadectwo zdatności do lotu.

     Podstawą prawną tych zawieszeń jest rozporządzenie Rady (WE) nr 1147/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre przywożone towary posiadające świadectwo zdatności do lotu.

     Erga Omnes autonomous tariff suspensions subject to an “airworthiness certificate”

     119*

     +

     464

     Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes pod warunkiem “świadectwa zdatności do lotu”

     Te zawieszenia przyznawane są tylko wtedy, jeśli zostało przedstawione świadectwo zdatności do lotu.

     Aktualnie autonomiczne zawieszenia taryfowe zdatności do lotu nie zwalniają z ceł dodatkowych.

     120

     Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe

     Obejmuje kontyngenty taryfowe WTO i autonomiczne, erga omnes i związane z pochodzeniem.

     122

     KON

      120*

     122

     120*

     Niektóre kontyngenty taryfowe do których ma zastosowanie kod 120 przyznawane są tylko wtedy, gdy towary otrzymają specyficzne przeznaczenie, „końcowe przeznaczenie (end-use)” zgodnie z art.

     123

     Potencjalnie stosowane są do kompletnych ceł dodatkowych.

     Niepreferencyjne kontyngenty mogą zwalniać, nawet częściowo, z kompletnych ceł dodatkowych.

     653, 654,

     125

     Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod warunkiem przedstawienia specjalnego świadectwa

     Muszą to być inne dokumenty niż świadectwa pochodzenia, np. świadectwa rodowodowe, rękodzielnicze, tkactwa ręcznego.

     Warunki:

     B, C, Q, Y

     Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod warunkiem specjalnego świadectwa

     Potencjalnie stosowane są pełne cła dodatkowe.

     Te kontyngenty mogą zwalniać, nawet częściowo, z kompletnych ceł dodatkowych.

     653, 654

     128

     Kontyngenty taryfowe erga omnes po uszlachetnieniu biernym

     Pewne kontyngenty taryfowe o kodzie 128 są przyznawane wyłącznie zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym uzgodnień związanych z przetwarzaniem.

     OPQ

     Pewne kontyngenty taryfowe o kodzie 128 są przyznawane wyłącznie zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym uzgodnień związanych z przetwarzaniem Potencjalnie stosowane są kompletne cła dodatkowe.

     Pewne kontyngenty taryfowe o kodzie 128 są przyznawane wyłącznie zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym uzgodnień związanych z przetwarzaniem Te kontyngenty mogą zwalniać, nawet częściowo, z kompletnych ceł dodatkowych.

     150

     Dopuszczenie kodów CN pod warunkiem specjalnych świadectw

     Większość z tych przypadków oraz odpowiednie świadectwa wymienione są w Nomenklaturze Scalonej (patrz Przepisy wstępne). Inne wymienione są jako przypisy do odpowiednich kodów CN, np. 0202 30 50.

     2

     Ogólny System Preferencji (GSP)

     200

     Stawka celna GSP bez warunków lub ograniczeń

     142

     SPG

     Stawka celna GSP z warunkiem

     Podstawowym rozporządzeniem w sprawie unijnego systemu ogólnych preferencji taryfowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r.

     Warunek:

     Q

     Preferencyjne stawki celne (GSP)

     200*

     142

     Niektóre preferencje GSP są przyznawane tylko wtedy, gdy towary są poddawane określonemu „przeznaczeniu końcowemu (end-use)” zgodnie z art.

     145

     Preferencje te mogą zwalniać, nawet częściowo, z kompletnych ceł dodatkowych.

     657, 658

     218

     Zawieszenia GSP ze świadectwem potwierdzającym specjalny charakter produktu

     220

     Kontyngenty taryfowe GSP

     Pewne kontyngenty taryfowe o kodzie 220 są przyznawane wyłącznie zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym GSP.

     143

     220*

     143

     Niektóre kontyngenty taryfowe GSP są przyznawane tylko wtedy, gdy towary są poddawane określonemu „przeznaczeniu końcowemu (end-use)” zgodnie z art.

     146

     Kontyngenty te mogą zwalniać, nawet częściowo, z kompletnych ceł dodatkowych.

     225

     Kontyngenty taryfowe GSP pod warunkiem specjalnego świadectwa

     Muszą to być dokumenty inne niż świadectwa pochodzenia, formularz A (deklaracje na fakturze lub oświadczenie o pochodzeniu), np. pozwolenie na przywóz.

     B, C, H, Q, Y

     Kontyngenty te mogą zwalniać, nawet częściowo, z kompletnych ceł dodatkowych. Patrz zasady przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

     Obecnie nie ma zastosowania.

     250

     Dopuszczenie kodów CN ze specjalnymi stawkami GSP pod warunkiem specjalnego świadectwa

     3

     Preferencje taryfowe inne niż wymienione w kodzie 2

     300

     Preferencyjna stawka celna bez warunków lub ograniczeń

     Stosowanie preferencyjnych stawek celnych według odpowiedniej umowy.

     FTA, PRF, RDR

     Preferencyjna stawka celna bez warunków lub ograniczeń w ramach pułapów

     144

     Stosowanie preferencyjnych stawek celnych zgodnie z odpowiednią umową

     300*

     Preferencyjna stawka celna

     FTA, PRF

     Preferencje są przyznawane tylko wtedy, gdy towary są poddawane określonemu „przeznaczeniu końcowemu (end-use)” zgodnie z art.

     Preferencyjna stawka celna (włączając pułapy)

     Preferencje te mogą zwalniać, nawet częściowo, z kompletnych ceł dodatkowych.

     310

     Umowy preferencyjne: zawieszenia taryfowe

     Przykład podstawy prawnej tego rodzaju zawieszenia taryfowego: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zawieszające cła autonomiczne dla Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli.

     141

     310*

     Zawieszenie preferencyjne z zastrzeżeniem przeznaczenia końcowego

     Zawieszenia preferencyjne przyznaje się tylko wtedy, gdy towary są poddawane określonemu „przeznaczeniu końcowemu (end-use)” zgodnie z art. Nie istnieją typy środków TARIC właściwe dla tego kodu preferencji.

     141

     318

     Preferencyjne zawieszenia ze świadectwem potwierdzającym szczególny charakter produktu

     320

     Preferencyjne kontyngenty taryfowe

     Preferencyjne stawki celne mają zastosowanie jedynie w limitach kontyngentów. Mogą być one zarządzane na podstawie "kto pierwszy – ten lepszy" lub pozwoleń.

     320*

     Niektóre kontyngenty objęte kodem 320 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy towary otrzymają określone „przeznaczenie końcowe (end-use)” zgodnie z art.

     325

     Preferencyjne kontyngenty taryfowe pod warunkiem specjalnego świadectwa

     Te specjalne świadectwa muszą zawierać dokumenty inne niż EUR. 1 (lub deklaracje na fakturze), np.

     Warunki: B, C, H, Q, Y

     350

     Dopuszczenie kodów CN ze specjalnymi stawkami preferencyjnymi pod warunkiem specjalnego świadectwa

     4

     Cło zgodnie z postanowieniami umów o unii celnej zawartych przez Unię Europejską

     400

     Unia celna

     Ten kod jest używany, gdy cła są nakładane w ramach umów o unii celnej z Andorą, San Marino i Turcją.

     106

     Potencjalnie mają zastosowanie pełne cła dodatkowe. Patrz zasady przetwarzania w obowiązujących dokumentach.

     Środki te mogą zwalniać, nawet częściowo, z kompletnych ceł dodatkowych.

     CUN

     420

     Kontyngent unii celnej

     147

     Kod ten jest używany w odniesieniu do kontyngentu taryfowego zgodnie z postanowieniami umów o unii celnej, np. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 816/2007.

     5

     Preferencje w kontekście handlu ze specjalnymi obszarami podatkowymi

     500

     Kod ten stosuje się w przypadku preferencji w kontekście handlu ze specjalnymi obszarami podatkowymi (część obszaru celnego Unii, w której nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej lub dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG) - Góra Athos, Wyspy Kanaryjskie, francuskie departamenty zamorskie, Wyspy Alandzkie, Wyspy Normandzkie.

     * Ta kombinacja kodu preferencji i środka TARIC jest stosowana dla kodu procedury 44 - Końcowe przeznaczenie.

     4. 17 POLE 37 – Procedura

     A. Pierwsza część pola:

     W tej części pola należy wpisać kod (n4), składający się z dwóch części: dwucyfrowego kodu określającego wnioskowaną procedurę i drugiego dwucyfrowego kodu określającego poprzednią procedurę. Wykaz dwucyfrowych kodów podany został poniżej.

     Użyte poniżej w opisie poszczególnych procedur wyrażenia oznaczają:

     Kraj trzeci – kraj nie będący Państwem Członkowskim Unii.

     Dopuszczenie do obrotu – procedura celna odnosząca się do należności przywozowych i statusu celnego towaru.

     Wprowadzenie do obrotu krajowego – procedura odnosząca się do podatków krajowych (VAT, akcyza) i statusu podatkowego towaru.

     Poprzednia procedura - procedura, którą towary były objęte przed objęciem ich wnioskowaną procedurą.

     Jeżeli wnioskowana procedura nie jest poprzedzona inną procedurą wpisuje się kod wnioskowanej procedury, a po nim 00 np. nie poprzedzona inną procedurą procedura uszlachetniania czynnego – 5100.

     Należy podkreślić, że w przypadku, gdy poprzednią procedurą była procedura składowania celnego lub odprawy czasowej, bądź gdy towary zostały wyprowadzone z wolnego obszaru celnego, odnoszący się do ww. procedur kod powinien zostać użyty jedynie w przypadku, gdy towary nie były wcześniej objęte procedurą specjalną (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne).

     Przykład:

     Powrotny wywóz towarów przywiezionych uprzednio w ramach procedury uszlachetniania czynnego i następnie objętych procedurą składowania celnego = 3151 (a nie 3171). Dlatego, że:

    69. pierwsza operacja tj. przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego = 5100,
    70. druga operacja tj. wprowadzenie do składu celnego towarów przywiezionych wcześniej w ramach procedury uszlachetniania czynnego = 7151,
    71. trzecia operacja tj. powrotny wywóz towarów przywiezionych uprzednio w ramach procedury uszlachetniania czynnego i następnie objętych procedurą składowania celnego = 3151 (pomija się kod składowania celnego 71, gdyż przed składowaniem celnym miała miejsce procedura uszlachetniania czynnego).
    72. Podobnie, jeżeli dokonuje się powrotnego przywozu towarów uprzednio wywiezionych czasowo, objęcie jedną z wyżej wymienionych procedur uznaje się za prosty przywóz pod tą procedurą. Odniesienie do aspektu „powrotnego przywozu” jest podawane tylko wówczas, gdy towary są dopuszczane do obrotu.

     Wprowadzenie do obrotu krajowego z jednoczesnym dopuszczeniem do obrotu towarów wywiezionych czasowo w ramach procedury uszlachetniania biernego i objętych przy powrotnym przywozie procedurą składowania celnego = 6121 (a nie 6171).

     Pierwsza operacja: czasowy wywóz w ramach uszlachetnienia biernego = 2100; druga operacja: wprowadzenie do składu celnego = 7121; trzecia operacja: wprowadzenie do obrotu krajowego + dopuszczenie do obrotu = 6121 (pomija się kod składowania celnego 71, gdyż powrotny przywóz po procedurze uszlachetniania biernego traktuje się za prosty przywóz pod procedurą uszlachetniania biernego 21, a zgodnie z opisanym wcześniej przypadkiem kod składowania celnego pomija się).

     Uwaga! Podane poniżej kody wyróżnione gwiazdką (*) nie mogą stanowić pierwszego członu 4- cyfrowego kodu (kod wnioskowanej procedury); kody te wpisywane są jako drugi człon 4- cyfrowego kodu i zawsze wskazują jedynie poprzednią procedurę.

     4054 - Wprowadzenie do obrotu krajowego z jednoczesnym dopuszczeniem do obrotu towarów uprzednio objętych w innym Państwie Członkowskim procedurą uszlachetniania czynnego.

     4. 1 Wykaz kodów procedur

     Dwa z tych elementów podstawowych muszą zostać połączone w celu utworzenia 4-cyfrowego kodu stosowanego dla oznaczenia powiązania procedur celnych.

     00*: kod wskazujący na brak poprzedniej procedury.

     01: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesną dalszą wysyłką w ramach wymiany handlowej między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których stosuje się przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE a częściami tego obszaru w stosunku, do których przepisy te nie mają zastosowania lub w handlu między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których przepisy te nie mają zastosowania.

     Także dopuszczenie do obrotu z jednoczesną dalszą wysyłką w ramach wymiany handlowej między Unią a krajami, z którymi stworzyła ona unię celną.

     Przykład: Towary przybywają z kraju trzeciego (nieunijnego), dopuszczone są do obrotu we Francji i jednocześnie wysyłane na Wyspy Kanaryjskie.

     Uwaga! Dopuszczenie do obrotu towarów z zastosowaniem kodu 01 jest możliwe wyłącznie, jeśli dopuszczenie do obrotu nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. W Polsce jest zasada wynikająca z krajowych przepisów podatkowych, że w chwili powstania długu celnego powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego. Mając powyższe na uwadze, obecnie nie jest możliwe zastosowanie w Polsce kodu procedury 01.

     02*: Dopuszczenie do obrotu w celu zastosowania procedury uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych). Procedura uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych), o której mowa w art. 256 Unijnego Kodeksu Celnego.

     07: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym objęciem procedurą składowania inną niż procedura składowania celnego (np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy).

     Kod używany w przypadku, gdy towary są dopuszczane do obrotu, ale podatek VAT, ewentualnie też podatek akcyzowy nie zostały pobrane.

     Przykład: Importowane maszyny są dopuszczane do obrotu, ale VAT nie został pobrany. W czasie, gdy towary znajdują się w składzie podatkowym lub miejscu uznanym (w rozumieniu przepisów podatkowych), obowiązek zapłaty VAT ulega zawieszeniu.

     Podobnie w przypadku importowanych papierosów, lecz tutaj zawieszeniu podlega pobór oprócz VAT również podatku akcyzowego.

     Uwaga! Podstawową różnicą pomiędzy procedurami oznaczonymi kodami 07 i 45 jest to, że w przypadku procedury 07 zawieszeniu, na skutek umieszczenia towaru w składzie innym niż celny, ulega pobór podatku VAT oraz, o ile jednocześnie występuje, także podatku akcyzowego (a więc zawieszenie dotyczy całości zobowiązań podatkowych), natomiast w przypadku procedury 45 zawieszeniu ulega pobór albo podatku VAT albo podatku akcyzowego.

     Mając na uwadze fakt, że brak w polskim prawie instytucji składu podatkowego, w którym zawieszeniu podlegałby pobór podatku VAT - procedura 07 nie jest w ogóle w chwili obecnej możliwa do zastosowania, gdyż nie jest możliwe jednoczesne zawieszenie poboru podatku VAT i akcyzy. Z tego względu w sytuacji przemieszczania do składu podatkowego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym, importowanych wyrobów dopuszczonych do obrotu zastosowanie znajduje procedura oznaczona kodem 45.

     10: Wywóz ostateczny do kraju trzeciego (poza obszar celny Unii).

     Kod używany w przypadku wywozu towarów unijnych do kraju trzeciego, a także w przypadku wywozu towarów unijnych do części obszaru celnego Unii, do których nie ma zastosowania dyrektywa Rady 2006/112/WE (Dz. Urz. WE L 347 z 11. 2006, str. 1 i nast.

     11: Wywóz produktów kompensacyjnych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania czynnego, przed objęciem towarów przywożonych tą procedurą.

     Uprzedni wywóz (EX-IM) stosownie do postanowień art. 223 ust. c Unijnego Kodeksu Celnego.

     Przykład: Wywóz papierosów wyprodukowanych z unijnych liści tytoniowych przed objęciem liści tytoniowych z kraju trzeciego (nieunijnego) procedurą uszlachetniania czynnego.

     21: Czasowy wywóz w ramach procedury uszlachetniania biernego, o której mowa w art. 259 -262 Unijnego Kodeksu Celnego (patrz również kod 22).

     22: Czasowy wywóz w wypadkach innych, niż określone kodem 21.

     Przykład: Objęcie wyrobów tekstylnych procedurą uszlachetnienia biernego z zastosowaniem procedury uszlachetniania biernego na podstawie Rozporządzenia Rady Nr 3036/94.

     23: Czasowy wywóz towarów, które powrócą w stanie niezmienionym.

     Przykład: Czasowy wywóz na wystawy towarów takich jak próbki, wyposażenie zawodowe itp.

     31: Powrotny wywóz towarów nieunijnych następujący po zastosowaniu procedur specjalnych.

     Przykład: Towary są obejmowane procedurą składowania celnego a następnie zgłaszane do powrotnego wywozu.

     40: Jednoczesne dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego.

     W zakresie tej procedury jest również wprowadzenie do obrotu krajowego towarów w ramach wymiany handlowej między Unią a państwami, z którymi stworzyła ona unię celną.

     Wprowadzenie do obrotu krajowego towarów w ramach wymiany handlowej, o której mowa w art. 1 ust. 3 kodeksu.

     Przykłady:

    73. Towary pochodzące z Japonii z zapłatą cła, podatku VAT i w stosownych przypadkach podatku akcyzowego.
    74. Towary pochodzące z Andory i wprowadzone do obrotu krajowego w Niemczech.
    75. Towary pochodzące z Martyniki i wprowadzone do obrotu krajowego w Belgii.
    76. 41*: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych).

     Przykład: Procedura uszlachetniania czynnego połączona z koniecznością uiszczenia należności celnych przywozowych i podatków krajowych.

     Uwaga! Od dnia 1 maja 2016 r. kod stosowany wyłącznie jako procedura poprzednia.

     42: Jednoczesne dopuszczenie do swobodnego obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, podlegają procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

     Wyjaśnienie: Udziela się zwolnienia z płatności podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po imporcie następuje wewnątrzunijna dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia. W celu zastosowania niniejszej procedury osoby muszą spełnić warunki wymienione w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunki wymienione w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE.

     Przykład 1: Przywóz towarów podlegający zwolnieniu z podatku VAT przez przedstawiciela podatkowego.

     Przykład 2: Wyroby akcyzowe przywożone z kraju trzeciego, które są dopuszczone do swobodnego obrotu i podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa członkowskiego. Niezwłocznie po dopuszczeniu do swobodnego obrotu następuje przemieszczenie w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu zainicjowane przez zarejestrowanego wysyłającego zgodnie z art.

     43: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów podlegających specjalnym środkom wiążącym się z poborem należności, obowiązującym w okresie przejściowym po przystąpieniu nowych Państw Członkowskich.

     Przykład: Dopuszczenie do obrotu produktów rolnych podlegających, w okresie przejściowym po przystąpieniu nowych Państw Członkowskich, specjalnej procedurze celnej bądź specjalnym środkom stosowanym pomiędzy nowymi członkami a pozostałymi państwami członkowskimi, na zasadach analogicznych jakie zastosowano do Hiszpanii i Portugalii.

     Uwaga! Komisja Europejska wyjaśniła, iż kod 43 nie znajduje zastosowania w przypadku akcesji 10 nowych państw członkowskich, która miała miejsce w dniu 01. 05. 2004 r. (inaczej mówiąc w chwili obecnej jest to kod „martwy”).

     44: Końcowe przeznaczenie.

     Dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na szczególne przeznaczenie.

     Przykład: Dopuszczenie do obrotu nieunijnych silników do zastosowania w cywilnych statkach powietrznych zbudowanych w Unii Europejskiej.

     Towary nieunijne do zastosowania w niektórych kategoriach statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych.

     Uwaga: Do 1. 01. 2023 r. dla procedury końcowego przeznaczenia zastosowanie miał kod procedury „40” z kodem dokumentu N990 jako kodem identyfikującym tę procedurę oraz w stosowanych przypadkach kodami C990 lub D019.

     Od 1. podstawowym identyfikatorem procedury końcowego przeznaczenia jest kod procedury „44”, a dodatkowo należy podać odpowiedni kod dokumentu zgodnie z wymaganiami TARIC.

     45: Dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego towarów, których przywóz łączy się z koniecznością zapłaty podatku VAT albo podatku akcyzowego i objęcie ich procedurą składu podatkowego.

     W czasie gdy towary są przemieszczane do składu podatkowego lub też znajdują się w składzie podatkowym lub miejscu uznanym (w rozumieniu przepisów podatkowych) obowiązek zapłaty podatku VAT albo pobór akcyzy ulega zawieszeniu.

     Uwaga! Procedura „45” w RP może być stosowana jedynie w odniesieniu do wyrobów przemieszczanych przez zarejestrowanego wysyłającego do składu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, brak jest bowiem w polskim prawie instytucji składu podatkowego, w którym zawieszeniu podlegałby pobór VAT.

     Uwaga! Polskie prawo podatkowe nie przewiduje instytucji „podatkowego miejsca uznanego”.

     Uwaga! Kod „45“ dotyczy procedury dopuszczenia do obrotu towarów, których przywóz łączy się z koniecznością zapłaty podatku VAT lub podatku akcyzowego i wprowadzenia ich do składu podatkowego na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

     Przykład: Papierosy przywiezione z kraju trzeciego są dopuszczane do obrotu i podatek VAT został uiszczony. W czasie gdy towary znajdują się w składzie podatkowym (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) pobór akcyzy ulega zawieszeniu.

     46: Przywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania biernego przed wywozem towarów przez nie zastępowanych.

     Uprzedni przywóz zgodnie z art. d) kodeksu

     Przykład: przywóz stołów wyprodukowanych z nieunijnego drewna przed objęciem unijnego drewna uszlachetnianiem biernym.

     48: Wprowadzenie do obrotu krajowego i jednoczesne dopuszczenie do obrotu towarów zamiennych w ramach procedury uszlachetniania biernego, przed wywozem towarów będących przedmiotem czasowego wywozu.

     System wymiany standardowej (IM-EX), uprzedni przywóz stosownie do postanowień art. 262 unijnego kodeksu celnego.

     51: Procedura uszlachetniania czynnego, o której mowa w art.

     53: Przywóz w ramach procedury odprawy czasowej.

     Przykład: Czasowy przywóz towarów na wystawy, targi, itp.

     54*: Procedura uszlachetniania czynnego w innym Państwie Członkowskim, bez obejmowania towarów w tym Państwie Członkowskim procedurą dopuszczenia do obrotu.

     Ten kod wykorzystywany jest do odnotowania przedmiotowej operacji dla celów statystycznych, w obrocie towarowym realizowanym wewnątrz Unii.

     Przykład: Towary przywiezione z kraju trzeciego są obejmowane procedurą uszlachetniania czynnego w Belgii (kod tej operacji to 5100). Następnie po zakończeniu procesu uszlachetniania towary są wysyłane do Niemiec celem dopuszczenia ich tam do obrotu (4054) lub dalszego przetwarzania (5154).

     61: Powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT z tytułu dalszej dostawy wewnątrzunijnej, o której mowa przy kodzie 63.

     Kod ten dotyczy towarów powrotnie przywożonych tj. takich, które były przedmiotem wywozu czasowego (niedefinitywnego) - inaczej mówiąc kod ten obejmuje powrotny przywóz towarów wywiezionych czasowo pod procedurami opisanymi przy kodach 21, 22, 23.

     63: Powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawom zwolnionym z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz w stosownych przypadkach procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

     Wyjaśnienie: Udziela się zwolnienia z podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po powrotnym przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego.

     Przykład 1: Powrotny przywóz po uszlachetnieniu biernym lub wywozie czasowym, z ewentualnym pobraniem kwoty podatku VAT od przedstawiciela podatkowego.

     Przykład 2: Wyroby akcyzowe powrotnie przywożone po uszlachetnieniu biernym i dopuszczone do swobodnego obrotu, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa członkowskiego.

     68: Powrotny przywóz z częściowym wprowadzeniem do obrotu krajowego i dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym objęciem towarów procedurą składowania, inną niż procedura składowania celnego.

     Uwaga! Procedura „68” w RP może być stosowana jedynie w odniesieniu do wyrobów akcyzowych przemieszczanych przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego, brak jest bowiem w polskim prawie instytucji składu podatkowego, w którym zawieszeniu podlegałby pobór VAT.

     Przykład: Przetworzone napoje alkoholowe są powrotnie przywożone i wprowadzane do składu podatkowego.

     71: Objęcie towarów procedurą składowania celnego.

     76: Objęcie towarów procedurą składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem.

     Przykład: Wołowina bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objęta procedurą składowania celnego przed wywozem (art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem).

     77*: Produkcja towarów pod nadzorem i kontrolą organów celnych (w rozumieniu art. 5 pkt 27 UKC) przed wywozem i wypłatą refundacji wywozowych.

     Przykład: Niektóre konserwy z wołowiny i cielęciny produkowane pod nadzorem i kontrolą organów celnych przed wywozem (art. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny).

     Uwaga! W Polsce kod ten nie powinien być stosowany jako procedura wnioskowana (wyłącznie jako procedura poprzednia).

     78*: Wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego.

     91*: Objęcie towarów procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.

     92*: Procedura przetwarzania pod kontrolą celną w innym Państwie Członkowskim, bez obejmowania towarów w tym Państwie Członkowskim procedurą dopuszczenia do obrotu.

     Przykład: Towary przywiezione z kraju trzeciego są przetwarzane pod kontrolą celną w Belgii (kod tej operacji to 9100). Następnie po zakończeniu procesu przetwarzania towary są wysyłane do Niemiec celem dopuszczenia ich tam do obrotu (4092) lub dalszego przetwarzania (9192).

     96: Objęcie towarów unijnych procedurą składowania inną niż procedura składowania celnego, w przypadku gdy zapłacono VAT albo, w stosownych przypadkach, podatek akcyzowy, a płatność drugiego podatku zostaje zawieszona.

     Kod ten stosuje się w ramach wymiany handlowej, o której mowa w art. 3 kodeksu, a także wymiany handlowej między Unią a państwami, z którymi stworzyła ona unię celną, w przypadku gdy zapłacono VAT albo podatek akcyzowy, a płatność drugiego podatku zostaje zawieszona.

     Przykład: Papierosy z Wysp Kanaryjskich są sprowadzane do Francji i umieszczane w składzie podatkowym; zapłacono VAT, a płatność podatku akcyzowego została zawieszona.

     Uwaga!

    77. W Polsce kod ten stosuje się wyłącznie w ramach wymiany handlowej, o której mowa w art. 3 kodeksu, czyli do wymiany towarów unijnych pomiędzy tymi częściami obszaru celnego Unii, do których stosuje się przepisy dyrektywy akcyzowej 2008/118/WE, a częściami tego obszaru, do których nie stosuje się tych przepisów, lub do wymiany pomiędzy częściami obszaru, do których przepisy te nie mają zastosowania. Dotyczy to przypadków, gdy zapłacono VAT, a płatność podatku akcyzowego jest zawieszona. Podając kod procedury 96 należy jednocześnie podawać w zgłoszeniu celnym kod uszczegóławiający procedurę – F15.
    78. W Polsce kod procedury 96 nie ma zastosowania do wymiany handlowej między Unią a państwami, z którymi stworzyła ona unię celną, co oznacza, że dla kodu procedury 96 nie ma zastosowania kod uszczegóławiający procedurę F16.
    79. 4. 2 Wykaz dopuszczalnych zestawień kodów procedur

     Uwagi ogólne

     Tabela obejmuje wszystkie kombinacje kodów procedur, które są obecnie możliwe w zgłoszeniach składanych do polskich organów celnych.

     Zastosowanie kodów 10, 40, 42 i 45 jako kodów poprzedniej procedury:

    80. kod procedury 10 nie musi być podawany jako poprzednia procedura, gdy towary, które zostały wcześniej wywiezione z kodem procedury 10, są zwracane do UE. Kod 10 jako procedura poprzednia stosuje się tylko w przypadku art. 203 UKC dotyczącego towarów zwróconych (kombinacja kodu procedury 6110);
    81. kody procedur 40, 42, 44, 45 jako kody procedur poprzednich są stosowane do wskazania poprzedniej procedury tylko w wyjątkowych okolicznościach. W przypadku wywozu towarów, które zostały przywiezione zgodnie z procedurami 40, 42, 44 lub 45, właściwym kodem jest 1000. Kody 40, 42 i 45 jako oznaczenie poprzedniej procedury stosuje się wyłącznie w przypadku art. 118 UKC, kod 44 może być zastosowany w kombinacji 1044 poza art. 118 UKC, kod 46 i 48 może być stosowany jako procedura poprzednia tylko z kodem 21.
    82. Kod procedury

     Dopuszczalne kombinacje kodów procedur

     10:

     1000, 1040, 1042, 1044, 1045, 1076, 1077

     11:

     1100,

     21:

     2100, 2148, 2151, 2154, 2144, 2146

     22:

     2200, 2244

     23:

     2300

     31:

     3100, 3151, 3153, 3154, 3171, 3178

     40:

     4000, 4051, 4053, 4054, 4071, 4078

     42:

     4200, 4251, 4253, 4254, 4271, 4278

     44:

     4400, 4451, 4453, 4454, 4471, 4478

     45:

     4500, 4551, 4553, 4554, 4571, 4578

     46:

     4600, 4651, 4653, 4654, 4671, 4678

     48:

     4800, 4851, 4853, 4854, 4871, 4878

     51:

     5100, 5111, 5121, 5151, 5153, 5171, 5178

     53:

     5300, 5351, 5353, 5354, 5371, 5378

     61:

     6110, 6111, 6121, 6122, 6123, 6131

     63:

     6310, 6311, 6321, 6322, 6323, 6331

     68:

     6810, 6811, 6821, 6822, 6823, 6831

     71:

     7100, 7110, 7121, 7122, 7123, 7144, 7151, 7153, 7154, 7171, 7178

     76:

     7600

     96:

     9600

     4. 3 Druga część pola 37

     W przypadku, gdy pole to jest wykorzystywane dla szczegółowego określenia procedury unijnej (wypełnienie tej części pola jest obligatoryjne, o ile zachodzi sytuacja określona w poniżej podanych tabelkach) należy wpisać kod składający się z jednego znaku literowego i następujących po nim dwóch cyfr, litera oznacza odpowiednio:

     Uszlachetnianie czynne Axx

     Uszlachetnianie bierne Bxx

     Zwolnienia celne Cxx

     Odprawa czasowa Dxx

     Towary rolne Exx

     Inne Fxx

     Uwaga! Procedura wnioskowana stanowi cechę odróżniającą, tzn. składa się odrębne zgłoszenia celne w wypadku, gdy towary będą objęte różnymi procedurami celnymi. Natomiast nie stanowi przeszkody do dokonania jednego zgłoszenia, jeżeli do tej samej procedury (np. wywozu) zgłaszane są towary, do których przypisane są różne kody wykorzystywane dla szczegółowego określenia procedury unijnej.

     Przykład: Do niepoprzedzonej żadną wcześniejszą procedurą procedury wywozu zgłaszane są pokarm i pasze wywożone wraz ze zwierzętami oraz produkty rolne, w stosunku do których złożony został wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, których wywóz nie wymaga posiadania certyfikatu.

     W obu pozycjach towarowych w pierwszej części Pola 37 wpisać należy kod 1000 (procedura wywozu nie poprzedzona żadną wcześniejszą procedurą), natomiast w drugiej części Pola 37:

    83. przy pierwszej pozycji towarowej (pasze) należy wpisać kod C52,
    84. przy drugiej pozycji towarowej (produkty rolne, w stosunku do których złożony został wniosek o refundację), należy wpisać kod E63.
    85. 4. 4 Unijne kody uszczegóławiające procedurę wpisywane w drugiej części Pola 37

     4. 4. 1 Uszlachetnianie czynne

     (art. 256 Unijnego Kodeksu Celnego)

     Procedura

     Kod

     Przywóz

     Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (tylko VAT)

     A04

     Zniszczenie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego

     A10

     Wywóz

     Produkty przetworzone uzyskane z mleka i przetworów mlecznych

     A51

     Produkty przetworzone objęte procedurą uszlachetniania czynnego (wyłącznie VAT)

     A52

     Produkty przetworzone objęte procedurą uszlachetniania czynnego i przeznaczone do wykorzystania wojskowego za granicą

     A53

     4. 2 Uszlachetnianie bierne

     (art. 259 Unijnego Kodeksu Celnego)

     Produkty przetworzone powracające po naprawie gwarancyjnej

     B02

     Produkty przetworzone powracające po wymianie w ramach gwarancji

     B03

     Produkty przetworzone powracające – tylko VAT

     B06

     Wywóz w celu naprawy w procedurze uszlachetniania biernego towarów przywiezionych do uszlachetniania czynnego

     B51

     Wywóz w celu wymiany w ramach gwarancji towarów przywiezionych do uszlachetniania czynnego

     B52

     Procedura uszlachetniania biernego realizowana na podstawie umów z krajami trzecimi, ewentualnie połączona z procedurą uszlachetniania biernego dla VAT

     B53

     Uszlachetnianie bierne wyłącznie dla VAT

     B54

     4. 3 Zwolnienia celne

     (Rozporządzenie (WE) nr 1186/2009)

     Zwolnienie z należności celnych przywozowych

     Nr art.

     Mienie osobiste należące do osób fizycznych, przenoszących swoje miejsce zamieszkania do Unii

     C01

     Wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa domowego przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego

     12 ust. 1

     C02

     Prezenty zwyczajowo ofiarowane z okazji zawarcia związku małżeńskiego

     12 ust. 2

     C03

     Mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na obszarze celnym Unii

     17

     C04

     Wyposażenie ucznia, materiały szkolne i inny majątek ruchomy gospodarstwa domowego

     21

     C06

     Przesyłki o niewielkiej wartości

     23

     C07

     Przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne

     25

     C08

     Dobra inwestycyjne i inne urządzenia przywożone w związku z przeniesieniem działalności z państwa trzeciego do Unii

     28

     C09

     Dobra inwestycyjne i inne urządzenia należące do osób wykonujących wolne zawody i do osób prawnych prowadzących działalność niezarobkową

     34

     C10

     Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i aparatura naukowa wymieniona w załączniku I

     42

     C11

     Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i aparatura naukowa wymieniona w załączniku II

     43

     C12

     Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i aparatura naukowa przywożone wyłącznie do celów niehandlowych (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

     44-45

     C13

     Wyposażenie przywożone do celów niehandlowych przez instytucję lub organizację naukową mającą swoją siedzibę poza Unią lub na jej rzecz

     51

     C14

     Zwierzęta laboratoryjne oraz substancje biologiczne lub chemiczne przeznaczone do badań

     53

     C15

     Substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego oraz odczynniki służące do określania grup krwi i typów tkanek

     54

     C16

     Przyrządy i aparatura przeznaczona do badań medycznych, diagnozowania lub leczenia

     57

     C17

     Substancje przeznaczone do kontroli jakości produktów leczniczych

     59

     C18

     Środki farmaceutyczne wykorzystywane na międzynarodowych imprezach sportowych

     60

     C19

     Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych – artykuły pierwszej potrzeby przywożone przez organizacje państwowe lub inne uprawnione organizacje

     61 ust. a)

     C20

     Artykuły wymienione w załączniku III przeznaczone dla osób niewidomych

     66

     C21

     Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla osób niewidomych, przywożone przez same osoby niewidome na własny użytek (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

     67 ust. a) i 67 ust. 2

     C22

     Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla osób niewidomych, przywożone przez niektóre instytucje lub organizacje (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

     67 ust. b) i 67 ust. 2

     C23

     Artykuły przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych (innych niż osoby niewidome), przywożone przez same osoby niepełnosprawne na własny użytek (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

     68 ust. a) i 68 ust. 2

     C24

     Artykuły przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych (innych niż osoby niewidome), przywożone przez niektóre instytucje lub organizacje (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

     68 ust. b) i 68 ust. 2

     C25

     Towary importowane na rzecz ofiar katastrof

     74

     C26

     Odznaczenia przyznane przez rządy państw trzecich osobom, których miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze celnym Unii

     81 lit. a)

     C27

     Towary przywożone na obszar celny Unii przez osoby, które składały oficjalną wizytę w państwie trzecim, i otrzymane jako podarunki od organów przyjmujących

     82 lit. a)

     C28

     Towary przeznaczone do użytku monarchów lub głów państw

     85

     C29

     Wzory i próbki towarów o niewielkiej wartości przywożone do celów promocji handlowej

     86

     C30

     Druki reklamowe

     87

     C31

     Małe reprezentatywne wzory i próbki towarów wytwarzanych poza obszarem celnym Unii przeznaczone na targi lub podobne imprezy

     90 ust. a)

     C32

     Towary przywożone do celów badawczych, analitycznych lub prób

     95

     C33

     Przesyłki wysyłane do organizacji zajmujących się ochroną praw autorskich lub przemysłowych i praw patentowych

     102

     C34

     Turystyczne materiały informacyjne

     103

     C35

     Różnego rodzaju dokumenty i towary

     104

     C36

     Materiały pomocnicze do mocowania i zabezpieczania towarów w czasie transportu

     105

     C37

     Ściółka, pasza i karma dla zwierząt w czasie transportu

     106

     C38

     Paliwa i smary znajdujące się w drogowych pojazdach mechanicznych oraz w pojemnikach specjalnego przeznaczenia

     107

     C39

     Materiały przeznaczone do budowy, utrzymania i ozdoby pomników lub cmentarzy ofiar wojennych

     112

     C40

     Trumny, urny pogrzebowe i ozdobne artykuły pogrzebowe

     113

     C41

     Mienie osobiste dopuszczone do obrotu zanim osoba zainteresowana ustali swoje miejsce zamieszkania na obszarze celnym Unii

     Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych przywozowych jest konieczność złożenia zabezpieczenia na poczet należności celnych i podatkowych. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po przedstawieniu organowi celnemu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w tym przepisie rozporządzenia nr 1186/2009.

     art. 9 ust. 1

     C42

     Mienie osobiste dopuszczone do obrotu przez osobę fizyczną mającą zamiar ustalić swoje miejsce zwykłego pobytu na obszarze celnym Unii

     Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych przywozowych może być konieczność złożenia zabezpieczenia na poczet należności celnych i podatkowych, o czym organ celny poinformuje w trakcie obsługi zgłoszenia celnego. 10

     C43

     Mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia przez osoby prawne zajmujące się działalnością niezarobkową, których siedziba znajduje się na obszarze celnym Unii

     art. 20

     C44

     Produkty rolne, hodowlane, pszczelarskie, ogrodnicze i leśne pochodzące z gospodarstw znajdujących się w państwie trzecim, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru celnego Unii

     art. 35

     C45

     Produkty połowów lub działalności rybnych gospodarstw hodowlanych przeprowadzanej na jeziorach lub ciekach wodnych na granicy państwa członkowskiego z państwem trzecim przez rybaków z Unii oraz produkty pochodzące z łowiectwa uprawianego na takich jeziorach lub ciekach wodnych przez myśliwych z Unii

     art. 38

     C46

     Nasiona, nawozy i produkty do uprawy gleby i pielęgnacji roślin uprawnych przeznaczone do użytku w gospodarstwach znajdujących się na obszarze celnym Unii bezpośrednio sąsiadującym z państwem trzecim

     art. 39

     C47

     Towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych i zwolnione z podatku VAT

     art. 41

     C48

     Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych – towary wszelkiego rodzaju przekazywane nieodpłatnie i wykorzystywane do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących

     art. 61 ust. b)

     C49

     Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych – wyposażenie i materiały biurowe przekazywane nieodpłatnie

     art. c)

     C50

     Puchary, medale i podobne artykuły o znaczeniu głównie symbolicznym, przyznane w państwie trzecim osobom mającym miejsce zamieszkania na obszarze celnym Unii

     art. 81 lit. b)

     C51

     Puchary, medale i podobne artykuły o znaczeniu głównie symbolicznym, które są przyznawane nieodpłatnie przez organy lub osoby z państwa trzeciego w celu wręczenia na obszarze celnym Unii

     art. c)

     C52

     Nagrody, trofea i pamiątki o znaczeniu symbolicznym i o niewielkiej wartości, przeznaczone do bezpłatnego wręczenia ich osobom mającym miejsce zamieszkania w państwie lub na terytorium trzecim podczas konferencji gospodarczych lub podobnych wydarzeń międzynarodowych

     art. d)

     C53

     Towary przywożone na obszar celny Unii przez osoby przybywające z oficjalną wizytą na obszar celny Unii z zamiarem wręczenia ich z tej okazji w charakterze podarunków organom przyjmującym

     art. 82 lit. b)

     C54

     Towary przesyłane jako podarunki, w dowód przyjaźni lub życzliwości, przez organ oficjalny, organ publiczny lub grupę działającą w interesie publicznym, która mieści się w państwie trzecim, dla organu oficjalnego, organu publicznego lub grupy działającej w interesie publicznym, która mieści się na obszarze celnym Unii i została upoważniona przez właściwe organy do przyjęcia takich artykułów zwolnionych z należności celnych przywozowych

     art. c)

     C55

     Artykuły nieposiadające wartości handlowej, przeznaczone do celów reklamowych, wysyłane nieodpłatnie przez dostawców ich nabywcom, które poza swoją funkcją reklamową nie są przydatne do wykorzystania w inny sposób

     art. 89

     C56

     Towary przywożone wyłącznie w celu ich pokazania lub demonstracji maszyn i aparatury, wytworzone poza obszarem celnym Unii i wystawiane na targach lub podobnych imprezach

     art. 90 ust. b)

     C57

     Różne materiały o niewielkiej wartości, jak farby, lakiery, tapety itp., wykorzystywane do budowy, wykończenia czy dekoracji tymczasowych stoisk zajmowanych przez przedstawicieli państw trzecich na targach lub podobnych imprezach, które ulegają zniszczeniu podczas użytkowania

     art. 1lit. c)

     C58

     Druki, katalogi, prospekty, cenniki, plakaty reklamowe, ilustrowane lub nieilustrowane kalendarze, nieoprawione w ramki zdjęcia, i inne towary dostarczane nieodpłatnie w celu reklamowania towarów wytwarzanych poza obszarem celnym Unii i wystawianych na targach lub podobnych imprezach

     art. d)

     C59

     Wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa domowego przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego dopuszczone do obrotu nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego

     art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. a)

     C60

     Prezenty zwyczajowo ofiarowane z okazji zawarcia związku małżeńskiego dopuszczone do obrotu nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego

     art. 2 i art. a)

     C61

     4. 4 Odprawa czasowa

     (Unijny Kodeks Celny i Rozporządzenie Delegowane)

     Środki transportu, palety i kontenery, w tym akcesoria i wyposażenie

     nr art.

     rozporz. delegowanego (UE) 2015/2446

     Palety

     208-209

     D01

     Kontenery

     210-211

     D02

     Środki transportu

     212

     D03

     Rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt sportowy przywożone przez podróżnych

     219

     D04

     Materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy

     220

     D05

     Materiały do pomocy w przypadku klęsk żywiołowych

     221

     D06

     Sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny

     222

     D07

     Zwierzęta

     223

     D08

     Towary przeznaczone do działalności w szczególnych warunkach strefy przygranicznej

     224

     D09

     Nośniki dźwięku, obrazu lub danych

     225

     D10

     Materiały reklamowe

     D11

     Wyposażenie zawodowe

     226

     D12

     Materiały pedagogiczne i wyposażenie naukowe

     227

     D13

     Opakowania z zawartością

     228

     D14

     Opakowania puste

     D15

     Formy, barwniki, bloki, rysunki, szkice, instrumenty pomiarowe i

     kontrolne oraz inne podobne towary

     229

     D16

     Specjalne narzędzia i przyrządy

     230

     D17

     Towary, które mają zostać poddane testom

     231 lit. a

     D18

     Towary przywożone, podlegające testom akceptowalnej jakości w związku z umową sprzedaży

     231 li. b

     D19

     Towary używane do przeprowadzania testów

     231 lit. c

     D20

     Próbki

     232

     D21

     Zastępcze środki produkcji

     233

     D22

     Towary, które mają być wystawione lub użyte podczas imprezy publicznej

     234 ust. 1

     D23

     Towary do zatwierdzenia (sześć miesięcy)

     234 ust. 2

     D24

     Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

     234 ust. 3 lit. a

     D25

     Towary przywożone w celu sprzedaży na aukcji

     D26

     Części zamienne, akcesoria i wyposażenie

     235

     D27

     Towary przywożone w konkretnych sytuacjach niemających skutków gospodarczych

     236 lit. b

     D28

     Towary przywożone okazjonalnie i na okres nie przekraczający trzech miesięcy

     236 lit. a

     D29

     Środki transportu dla osób mających siedzibę poza obszarem celnym Unii lub dla osób przygotowujących się do przeniesienia swojego miejsca zamieszkania poza ten obszar.

     216

     D30

     Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych

     206

     D51

     4. 5 Towary rolne

     Stosowanie cen jednostkowych w celu ustalenia wartości celnej niektórych towarów łatwo psujących się (art. 74 ust. c UKC i art. 142 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447

     E01

     Standardowe wartości przywozowe (np. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/891, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892)

     E02

     Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, z obowiązkiem świadectwa wywozowego (towary załącznika I) - dotyczy produktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009. Kod ten właściwy jest m. in. w przypadku wywozu towarów z pozwoleniem ex post.

     E51

     Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, niewymagające świadectwa wywozowego (towary załącznika I) - dotyczy produktów, o których mowa w art. 1 akapit drugi tiret drugie i trzecie rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009.

     E52

     Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, niewymagające świadectwa wywozowego (towary załącznika I) - dotyczy produktów, o których mowa w art. 1 akapit drugi tiret pierwsze rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009.

     E53

     Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, z obowiązkiem zaświadczenia o refundacji (towary spoza załącznika I) - dotyczy towarów, dla których obowiązkowe jest posiadanie świadectwa refundacji z art. 21 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010

     E61

     Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, niewymagające zaświadczenia o refundacji (towary spoza załącznika I) - dotyczy towarów, o których mowa w art. 2 akapit 3 oraz art. 42 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010.

     E62

     Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, bez zaświadczenia o refundacji (towary spoza załącznika I) - brak zastosowania w obecnym stanie prawnym.

     E63

     Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, nie brane pod uwagę przy obliczaniu minimalnych poziomów kontroli - dotyczy produktów i towarów wyłączonych przy obliczaniu ilości obowiązkowych kontroli na mocy art. 6 ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) 1276/2008.

     E71

     4. 6 Inne

     Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów powracających (art. 203 Unijnego Kodeksu Celnego)

     F01

     Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów powracających (szczególne warunki określone w art. 159 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 - towary rolne)

     F02

     Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów powracających (szczególne warunki określone w art. 158 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 - naprawa lub konserwacja)

     F03

     Produkty przetworzone powracające na obszar celny Unii po wcześniejszym wywozie lub powrotnym wywozie (art. 205 Unijnego Kodeksu Celnego)

     F04

     Zwolnienie z należności celnych przywozowych oraz podatku VAT lub podatku akcyzowego dla towarów powracających (art. 203 kodeksu i art. e) dyrektywy 2006/112/WE)F05

     Przemieszczenie wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu zgodnie z art. b) dyrektywy 2008/118/WE

     F06

     Produkty przetworzone, które wracają do Unii Europejskiej po wcześniejszym powrotnym wywozie po objęciu ich procedurą uszlachetniania czynnego, gdy kwotę należności celnych przywozowych określa się zgodnie z art. 86 ust. 3 kodeksu (art. 205 ust. 2 unijnego kodeksu celnego)

     F07

     Towary wprowadzone w ramach wymiany handlowej ze specjalnymi obszarami podatkowymi (art. 3 kodeksu)F15Towary wprowadzone w ramach wymiany handlowej między Unią a państwami, z którymi stworzyła ona unię celnąF16

     Zwolnienie z należności przywozowych produktów rybołówstwa morskiego oraz innych produktów wydobytych z morza terytorialnego kraju trzeciego przez statki zarejestrowane lub wpisane do ewidencji w kraju członkowskim i pływające pod jego banderą

     F21

     Zwolnienie z należności przywozowych produktów uzyskanych z produktów rybołówstwa morskiego oraz innych produktów wydobytych z morza terytorialnego kraju trzeciego na pokładzie statku-przetwórni zarejestrowanego lub wpisanego do ewidencji w kraju członkowskim i pływających pod jego banderą

     F22

     Dopuszczenie do obrotu produktów przetworzonych, w przypadku gdy kwotę należności celnych przywozowych oblicza się zgodnie z art. 3 Unijnego Kodeksu Celnego

     F44

     Zwolnienie z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym przywozie niektórych towarów (dyrektywa Rady 2009/132/WE (*))1F45

     Przywóz w ramach procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE (w PL zwane „zgłoszeniem IOSS”)

     F48

     Przywóz w ramach uregulowań szczególnych dotyczących deklarowania i zapłaty VAT z tytułu importu określonych w tytule XII rozdział 7 dyrektywy 2006/112/WE (w PL zwane „zgłoszeniem USZ”)

     F49

     Dostawy zaopatrzeniowe i bunkrowanie

     F61

     Uproszczenia w zakresie sporządzania zgłoszenia celnego dotyczącego towarów objętych różnymi podpozycjami taryfowymi, o których mowa w art. 177 kodeksuF65Towary wysyłane w ramach wymiany handlowej ze specjalnymi obszarami podatkowymi (art. 3 kodeksu)F75

     1 (*) Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów (Dz. U. L 292 z 10. 11. 2009, s. 5).

     4. 7 Krajowe kody uszczegóławiające procedurę wpisywane w drugiej części Pola 37 (dla cła)

     1PL – Zgłoszenie zbiorcze złożone przez operatora kurierskiego w wywozie (przesyłki do 1000 euro).

     2PL – zbiorcze zgłoszenie w przywozie dla przesyłek zgłaszanych w:

    86. AIS/e-COMMERCE na podstawie art. 25-27 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych,
    87. AIS/IMPORT na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.
    88. 3PL – Zwolnienie z należności celnych przywozowych paliw, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania środków transportu, innych niż pojazdy samochodowe (art. 37 ustawy Prawo celne).

     4PL – Zwolnienie z należności celnych przywozowych środków spożywczych oraz zapasów pokładowych przywożone w innych, niż pojazdy samochodowe środkach transportu, użytkowanych w celach zarobkowych, przeznaczone do konsumpcji lub jednorazowego zużycia przez załogę lub pasażerów w tych środkach transportu, w czasie rejsu lub podróży (art. 38 ustawy Prawo celne).

     5PL – Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów przywożonych z krajów kandydujących do Unii Europejskiej, w ramach pomocy Phare finansowanej ze środków przedakcesyjnych - art. 33 ust. 2 Traktatu Akcesyjnego.

     6PL – Zwolnienie z należności celnych przywozowych w sytuacji, gdy zgłaszający do procedury dopuszczenia do obrotu odpowiednimi dokumentami potwierdził:

    89. w zgłoszeniu składanym po 30. 04. unijny status (skład UE z dnia 01. ) towaru wprowadzonego na polski obszar celny przed dniem 01.
    90. w zgłoszeniu składanym po 31. 2006 r. unijny status (tj. rumuński bądź bułgarski) towarów wprowadzonych na terytorium Polski przed dniem 01. 2007 r.
    91. 7PL – towary o unijnym pochodzeniu przywożone z obszaru Szwajcarii, nie spełniające przesłanek niezbędnych do zakwalifikowania ich jako towary powracające, lecz uznane za quasi – powracające na podstawie umowy dwustronnej pomiędzy UE i Szwajcarią.

     8PL – zbiorcze zgłoszenie wywozowe w obrocie pocztowym.

     1B1 – kod używany w procedurze uszlachetniania biernego (6121) informujący o fakcie, iż należności celne przywozowe zostały przez zgłaszającego wyliczone metodą różnicy ceł (art. 151 WKC).

     Kod używany wyłącznie dla zakończenia procedury uszlachetniania biernego rozpoczętej przed 1 maja 2016 r., zgodnie z art. 349 ust. d rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

     1C1 – zwolnienia z należności celnych przywozowych inne niż:

    92. wymienione w tabeli przy kodach unijnych „C” i „F”,
    93. wymienione przy kodach krajowych od „3PL” do „6PL”.
    94. 1H2 – towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej zgłoszone jako jedna pozycja towarowa:

    95. do procedury dopuszczenia do obrotu zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym przywozowym i podatkowym (§ 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych);
    96. do procedury wywozu, zgodnie z klasyfikacją towaru o najwyższej wartości w przesyłce, jeżeli zawiera ona towary, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych wywozowych lub podatkowych albo zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym wywozowym i podatkowym (§ 19 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych)”.
    97. 1H3 – zgłoszenie celne dla towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, objętych jedną fakturą, a w przypadku dopuszczenia do obrotu również dowodem pochodzenia, ale załadowanych na kilka środków transportu - składane oddzielnie dla towarów przewożonych na poszczególnych środkach transportu, z podaniem kodu wyrobu zgodnie z klasyfikacją wyrobu w stanie zmontowanym (§ 15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych).

     2K2 – dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych (art. 77 ust. b UKC).

     3K3 – zastosowanie elementów kalkulacyjnych z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej, o ile objęcie tą procedurą nastąpiło przed 1 maja 2016 r.

     7K7 – dopuszczenie do obrotu towarów, z których powstał produkt przetworzony niebędący wyrobem akcyzowym uzyskany w procedurze uszlachetniania czynnego z towarów będących wyrobami akcyzowymi.

     8K8 – dopuszczenie do obrotu produktów przetworzonych będących wyrobami akcyzowymi, powstałych z jednego lub z wielu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (w tym wprowadzenie ich do składu podatkowego albo przemieszczenie ich w procedurze zawieszenia poboru akcyzy).

     9K9 – dopuszczenie do obrotu towarów bezpośrednio po procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych albo składu celnego albo woc, ale pierwotną procedurą przed odprawą czasową, składem celnym albo woc była procedura uszlachetniania czynnego (nie ma zastosowania kod uszczegóławiający procedurę F44).

     1L1 – dopuszczenie do obrotu po uszlachetnianiu czynnym towaru korzystającego ze zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na swoje szczególne przeznaczenie, zgodnie z warunkami określonymi w art. 73 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.

     2L2 - zgłoszenie do procedury końcowego przeznaczenia towarów objętych rozporządzeniem KE nr 150/2003 z certyfikatem C645.

     4. 5 Krajowe kody zwolnień z podatku akcyzowego

     Poniższe kody zwolnień z podatku akcyzowego dotyczą wyłącznie procedury dopuszczenia do obrotu. Podanie jednego z poniższych kodów w zgłoszeniu celnym skutkuje tym, że obliczony podatek akcyzowy nie powiększa podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

     Uwaga! W przypadku stosowania procedury 45 i 68, a także kodu uszczegóławiającego procedurę F06, nie może być podawany żaden kod przewidziany dla zwolnień akcyzowych (xAx), ponieważ kody procedur 45 i 68, a także kod F06 wskazują, że jest to tryb „zawieszonego poboru akcyzy”, który – jak sama nazwa wskazuje – jest „zawieszeniem”, a nie „zwolnieniem” z podatku akcyzowego.

     Zakres

     Samochody osobowe przywożone spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie zostaną spełnione ustawowe warunki

     art. 112 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

     6A1

     Alkohol etylowy całkowicie skażony, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

     art. 30 ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o podatku akcyzowym

     6A2

     Alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym

     art. 9 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym

     6A3

     Alkohol etylowy zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

     art. 9 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym

     6A4

     Alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1, 2% objętości

     art. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym

     6A5

     Zwolnienia od akcyzy wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych, umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

    98. przesyłka ma charakter okazjonalny;
    99. przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
    100. całkowita wartość wyrobów akcyzowych zawartych w przesyłce nie przekracza równowartości 45 euro;
    101. ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
    102. odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki;
    103. art. 37 ustawy o podatku akcyzowym

     6A6

     Używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych oraz preparaty smarowe do silników lotniczych

     art. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym

     6A7

     Używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne

     art. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym

     6A8

     Używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00

     art. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym

     6A9

     Używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3

     art. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym

     7A1

     Używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00

     art. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym

     7A2

     Alkohol etylowy zawarty w artykułach spożywczych lub półproduktach, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. d ustawy o podatku akcyzowym

     art. 9 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym

     7A3

     Nafta oznaczona kodem CN 2710 19 25 przeznaczona do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny importowana przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający

     § 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego;

     7A4

     Olej opałowy inny niż określony w art. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowego, wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu oraz w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, importowanego przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający

     § 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

     7A5

     Olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403 przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, importowane przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający

     § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

     7A6

     Wyroby węglowe importowane przez finalnego nabywcę węglowego, przeznaczone do celów opałowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku akcyzowym

     art. 31a ustawy o podatku akcyzowym

     7A7

     Wyroby gazowe importowane przez finalnego nabywcę gazowego, przeznaczonych do celów opałowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku akcyzowym

     art. 31b ustawy o podatku akcyzowym

     7A8

     Zwolnienie od akcyzy dla paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:

    104. pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,
    105. pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik,
    106. statków powietrznych lub jednostek pływających
    107. oraz paliw silnikowych znajdujących się w kanistrach przewożonych przez pojazdy silnikowe i w ilości nieprzekraczającej 10 litrów na pojazd zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przechowywania i transportu paliw, jak również smarów znajdujących się w środkach transportu, o których mowa w pkt 1, niezbędnych do ich eksploatacji

     art. 35 ustawy o podatku akcyzowym

     7A9

     Samochody osobowe stanowiące pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy

     art. 109a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

     8A1

     Samochody osobowe przywożone z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie zostaną spełnione ustawowe warunki

     art. 110 ust. 1, 2, 4 w związku z ust. 9 ustawy o podatku akcyzowym

     8A2

     Samochody osobowe stanowiące specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, spełniający cechy techniczne i jakościowe, z wyłączeniem wyposażenia w wyroby medyczne, określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1

     art. 110a ust. 1 i 2

     8A3

     Zwolnienia od akcyzy wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, na warunkach i w ramach norm określonych w ustawie o podatku akcyzowym

     art. 36 ustawy o podatku akcyzowym

     8A4

     Inne towary korzystające ze zwolnienia akcyzowego niewymienione w tym katalogu zwolnień akcyzowych

     8A8

     4. 6 Krajowe kody zwolnień z podatku VAT

     Zakres

     Nr art.

     Mienie osobiste należące do osób fizycznych, przenoszących swoje miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju

     art. 47 ust. 1 ustawy o VAT

     0V1

     art. 48 ust. 1 ustawy o VAT

     0V2

     art. 2 ustawy o VAT

     0V3

     Rzeczy pochodzące ze spadku otrzymane przez osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium kraju

     art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT

     0V4

     Wyposażenie, materiały szkolne i inne artykuły stanowiące zwykłe wyposażenie pokoju studenta lub ucznia

     art. 50 ustawy o VAT

     0V6

     Przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne (jeżeli wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro). 52 ustawy o VAT

     0V8

     Środki trwałe i inne wyposażenie przywożone w związku z przeniesieniem działalności z państwa trzeciego do kraju

     art. 53 ust. 1 ustawy o VAT

     0V9

     Dobra inwestycyjne i inne urządzenia należące do osób wykonujących wolne zawody i do osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej. 8 ustawy o VAT

     1V0

     Zwolnienie z podatku VAT importu towarów z zastosowaniem kodu procedury „42” lub „63”, w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz
     z terytorium kraju tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

     Zwolnienie z podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego towarów unijnych wprowadzonych z zastosowaniem kodu procedury „40” z kodem F15, czyli wprowadzenie w ramach handlu między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których stosuje się przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE a częściami tego obszaru w stosunku, do których przepisy te nie mają zastosowania lub w handlu między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których przepisy te nie mają zastosowania.

     § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

     1V1

     Zwierzęta laboratoryjne oraz nieprodukowane na terytorium kraju substancje biologiczne lub chemiczne przeznaczone do badań

     art. 57 ustawy o VAT

     1V5

     art. 58 ustawy o VAT

     1V6

     Przesyłki zawierające próbki substancji przeznaczone do kontroli jakości produktów leczniczych

     art. 59 ustawy o VAT

     1V8

     Środki farmaceutyczne i leki wykorzystywane na międzynarodowych imprezach sportowych

     art. 60 ustawy o VAT

     1V9

     Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych – artykuły pierwszej potrzeby (leki, odzież, środki spożywcze, środki sanitarno-czyszczące i inne rzeczy służące zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykuły o przeznaczeniu medycznym)

     art. 1 pkt 1 ustawy o VAT

     2V0

     Towary specjalnie przystosowane do celów rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej oraz pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji osób niepełnosprawnych przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, przywożone przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne, których podstawowym celem statutowym jest rehabilitacja oraz pomoc naukowa i kulturalna tym osobom, oraz jeżeli zostały oddane takim instytucjom bezpłatnie i bez uzyskania korzyści ekonomicznych ze strony dającego (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia). 62 ustawy o VAT

     2V5

     art. 63 ustawy o VAT

     2V6

     Odznaczenia honorowe przyznane przez rządy państw trzecich osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium kraju

     art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT

     2V7

     Towary przywożone na terytorium kraju przez osoby, które składały oficjalną wizytę na terytorium państwa trzeciego i otrzymane w związku z tą wizytą jako podarunki od przyjmujących je władz

     art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT

     2V8

     art. 66 ustawy o VAT

     2V9

     Próbki towarów o niewielkiej wartości służące jedynie uzyskaniu zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju. 67 ustawy o VAT

     3V0

     Materiały drukowane reklamowe

     art. 68 ustawy o VAT

     3V1

     Niewielkie próbki towarów wytwarzanych poza obszarem celnym Unii przeznaczone na targi lub podobne imprezy

     art. 70 ust. 1 pkt ustawy o VAT

     3V2

     art. 71 ustawy o VAT

     3V3

     Znaki, wzory, szkice lub projekty oraz dokumentacja i wnioski patentowe przeznaczone dla instytucji właściwych do spraw ochrony praw autorskich lub patentów

     art. 72 ustawy o VAT

     3V4

     art. 73 ustawy o VAT

     3V5

     art. 74 ustawy o VAT

     3V6

     art. 75 ustawy o VAT

     3V7

     art. 76 ustawy o VAT

     3V8

     art. 77 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

     3V9

     art. 78 ustawy o VAT

     4V0

     art. 79 ustawy o VAT

     4V1

     Towary powracające z terytorium państwa trzeciego, zwolnionych od cła towarów, dokonywany przez podatnika, który wcześniej wywiózł te towary

     art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT

     4V2

     Import do portów przez podmioty zajmujące się rybołówstwem morskim ich własnych połowów, niebędących jeszcze przedmiotem dostawy, w stanie nieprzetworzonym lub po zakonserwowaniu dla celów dokonania dostawy

     art. 1 pkt 5 ustawy o VAT

     4V3

     Towary uprzednio wywiezione w ramach procedury uszlachetniania biernego, jeżeli proces uszlachetniania ma na celu naprawę towarów, a naprawa dokonywana jest nieodpłatnie w wykonaniu umowy gwarancyjnej, pod warunkiem że na podstawie przepisów celnych nie powstał obowiązek uiszczenia cła.

     § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

     4V4

     Paliwo zwolnione od cła na podstawie przepisów celnych, przewożone w standardowych zbiornikach statków powietrznych lub jednostek pływających. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

     4V5

     Inne towary korzystające ze zwolnienia z VAT niewymienione w tym katalogu zwolnień z VAT

     5V5

     Zwalnia się od podatku import towarów przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, w przypadku gdy podmioty te importują te towary w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19.

     § 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (zmiana opublikowana w Dz. z 2021 r. poz. 2464).

     4V7

     Mienie osobiste osoby fizycznej, zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed dniem przeniesienia przez tę osobę miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

     Uwaga! Warunkiem zwolnienia z podatku VAT jest
     konieczność złożenia zabezpieczenia w celu zagwarantowania pokrycia kwoty podatku

     art. 1 i 5 ustawy o VAT

     4V8

     Rzeczy pochodzące ze spadku otrzymane przez prowadzącą działalność niedochodową osobę prawną posiadającą siedzibę na terytorium kraju

     art. 1 pkt 2 ustawy o VAT

     4V9

     Produkty rolne oraz produkty hodowli, pszczelarstwa, ogrodnictwa i leśnictwa, uzyskane w gospodarstwach zlokalizowanych na terytorium państwa trzeciego, graniczących z terytorium kraju

     art. 54 ust. 1 ustawy o VAT

     5V0

     Produkty rybołówstwa i gospodarki rybnej prowadzonej przez polskich rybaków w wodach płynących i jeziorach stanowiących granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty łowiectwa prowadzonego przez polskich myśliwych na tych jeziorach i wodach płynących

     art. 2 ustawy o VAT

     5V1

     Nasiona, nawozy i produkty do uprawy ziemi i roślin - na zasadzie wzajemności, przeznaczone do użytku w gospodarstwach znajdujących się na terytorium kraju, prowadzonych przez osoby prowadzące główne gospodarstwo zlokalizowane na terytorium państwa trzeciego graniczące z terytorium kraju

     art. 55 ustawy o VAT

     5V2

     Towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju

     art. 56 ustawy o VAT

     5V3

     art. 1 pkt 2 ustawy o VAT

     5V4

     art. 1 pkt 3 ustawy o VAT

     5V6

     Puchary, medale i podobne przedmioty o charakterze symbolicznym, przyznane w państwie trzecim osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium kraju

     art. 1 pkt 2 ustawy o VAT

     5V7

     Puchary, medale i podobne przedmioty o charakterze symbolicznym ofiarowane nieodpłatnie przez władze państw obcych lub osoby mające siedzibę na terytorium państwa trzeciego, w celu przyznania ich na terytorium kraju

     art. 1 pkt 3 ustawy o VAT

     Puchary, medale oraz pamiątki o charakterze symbolicznym i o niewielkiej wartości, przeznaczone do bezpłatnego rozdania osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego podczas kongresów lub podobnych imprez o charakterze międzynarodowym odbywających się na terytorium kraju

     art. 1 pkt 4 ustawy o VAT

     5V8

     Towary przywożone przez osoby przybywające na terytorium kraju z oficjalną wizytą, z zamiarem wręczenia ich w charakterze podarunków władzom polskim

     art. 1 pkt 2 ustawy o VAT

     5V9

     Towary przesyłane jako podarunki, w dowód przyjaźni lub życzliwości, przez władze lub przedstawicieli państw obcych oraz zagraniczne organizacje prowadzące działalność o charakterze publicznym, które mieszczą się na terytorium państwa trzeciego, polskim władzom lub organizacjom prowadzącym działalność o charakterze publicznym

     art. 1 pkt 3 ustawy o VAT

     6V0

     Towary innych niż materiały drukowane reklamowe, spełniające wyłącznie funkcje reklamowe i nieposiadające wartości handlowej, przesyłane nieodpłatnie przez dostawcę swoim odbiorcom

     art. 69 ustawy o VAT

     6V1

     Towary przywożone wyłącznie w celu demonstracji maszyn i urządzeń wytwarzanych na terytorium państwa trzeciego i wystawianych na targach lub podobnych imprezach

     art. 1 pkt 2 ustawy o VAT

     6V2

     Materiałów o niewielkiej wartości przeznaczone do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk wystawców zagranicznych, w szczególności farby, lakiery, tapety i inne materiały, jeżeli zostaną zużyte lub zniszczone

     art. 1 pkt 3 ustawy o VAT

     6V3

     Drukowane materiały, katalogi, prospekty, cenniki, plakaty reklamowe, ilustrowane i nieilustrowane kalendarze, nieoprawione fotografie i inne towary dostarczone bezpłatnie, w celu wykorzystania ich do reklamy towarów wytwarzanych na terytorium państwa trzeciego i przeznaczonych na targi i podobne imprezy

     art. 1 pkt 4 ustawy o VAT

     6V4

     Wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa domowego przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego dopuszczone do obrotu nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego

     Uwaga! Warunkiem zwolnienia z podatku VAT jest:
     złożenie zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty podatku

     art. 1 i ust. 5 ustawy o VAT

     6V5

     Uwaga! Warunkiem zwolnienia z podatku VAT jest konieczność złożenia zabezpieczenia w celu zagwarantowania pokrycia kwoty podatku

     Art. 2 i 5 ustawy o VAT

     6V6

     4. 18 POLE 40 – Deklaracja skrócona / Poprzedni dokument

     Pole wypełnia się przy zastosowaniu kodów (an.. 26).

     Każdy kod składa się z trzech elementów rozdzielonych myślnikiem (-).

    108. pierwszy składnik kodu (a1) należy wybrać jedną spośród 3 liter, które używane są do rozróżnienia trzech kategorii opisanych poniżej w pkt. 1;
    109. drugi składnik kodu (an.. 3) składa się z kombinacji cyfr i/lub liter i służy do identyfikacji rodzaju dokumentu;
    110. trzeci składnik kodu (an.. 20) odnosi się do danych niezbędnych do ustalenia tożsamości konkretnego dokumentu, albo jest to jego numer identyfikacyjny, albo inne identyfikującego oznaczenie (dane).
    111. 4. 1 Pierwszy składnik kodu (a1)

     Należy wybrać jedną spośród 3 liter, które używane są do rozróżnienia trzech kategorii dokumentów:

     X - deklaracja skrócona,

     Y - zgłoszenie pierwotne (zgłoszenie uproszczone, dokument handlowy, wpis do rejestru zgłaszającego),

     Z – poprzedni dokument

     Uwaga! W systemach wykorzystujących bazę CS/RD brak jest obecnie możliwości podawania tego elementu kodu, więc kod ma strukturę dwuskładnikową (dot. to atrybutu „Poprzednie dokumenty” w systemach NCTS2 i AES/ECS2).

     4. 3)

     Należy wybrać skrót właściwy dla dokumentu. Lista skrótów dla dokumentów została przedstawiona poniżej. Lista ta uwzględnia kod „CLE”, który oznacza „datę i oznaczenie wpisu towarów do rejestru” (art. Data jest wpisywana w układzie (RRRRMMDD). 1 Lista skrótów dla dokumentów

     Dokument

     Skrót

     Wykaz kontenerów

     Wykaz załadunkowy (specyfikacja wysyłkowa)

     270

     Wykaz opakowań

     271

     Faktura pro forma

     325

     Faktura handlowa

     380

     Spedytorski list przewozowy

     703

     Konosament kapitański

     704

     Konosament

     705

     List przewozowy CIM (kolej)

     720

     List kolejowy SMGS

     722

     Drogowy list przewozowy

     730

     Lotniczy list przewozowy

     740

     Kapitański lotniczy list przewozowy

     741

     Kwit wysyłkowy (paczki pocztowe)

     750

     Dokument transportu kombinowanego

     760

     Manifest cargo

     785

     Ceduła przewozowa

     787

     Unijne zgłoszenie tranzytowe T- przesyłki mieszane

     820

     Zgłoszenie tranzytowe T1 - unijny tranzyt zewnętrzny

     821

     Zgłoszenie tranzytowe T2 - unijny tranzyt wewnętrzny

     822

     Karnet TIR

     952

     Karnet ATA

     955

     Numer/data wpisu towarów do rejestru

     CLE

     Arkusz informacyjny INF3

     IF3

     Blankiet informacyjny INF8

     IF8

     Manifest cargo - procedura uproszczona

     MNS

     Zgłoszenie do unijnego tranzytu wewnętrznego - art. 188 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

     T2F

     T2M

     Przywozowa deklaracja skrócona

     355

     Deklaracja skrócona do składowania czasowego

     337

     Dokument e-AD

     AAD

     Dokument zastępujący e-AD – awaryjny dokument towarzyszący stosowany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, gdy System EMCS jest niedostępny

     FAD

     Zgłoszenie uproszczone

     SDE

     Powiadomienie dla wpisu do rejestru zgłaszającego

     MRN

     ZZZ

    112. Kod SDE jest stosowany w zgłoszeniach typu X i Y. W zgłoszeniach typu X i Y nie podaje się „CLE” dla zgłoszenia uproszczonego.
    113. W zgłoszeniu uzupełniającym typu „Z” należy podać:
    114. numer wpisu do rejestru: Y-CLE-XXXXXXXX – X oraz
    115. numer PWD z kodem Z-MRN-XXXXXXXX, gdy dla danego wpisu wysłane było PWD,
    116. w przypadku zwolnienia z wysyłania PWD, gdy przed wpisem do rejestru była złożona DSK, dodatkowo należy podać:
    117. dla DSK złożonej w systemie AIS/IMPORT - kategorię X, kod 337 i numer MRN - XXXXXXXXXXDXXXXXX,
    118. dla DSK złożonej poza AIS/IMPORT - kategorię Z, kod 337 i numer z systemu portowego/magazynowego – XXXXXXXX
     1. W zgłoszeniach uzupełniających typu „X”, „Y”, „Z”, referujących do zgłoszenia uproszczonego lub PWD zawsze należy podać numer pozycji, niezależnie od tego ile było pozycji na pierwotnym zgłoszeniu/powiadomieniu. Dotyczy to dokumentów poprzednich wskazujących na zgłoszenie uproszczone i PWD.
     2. W zgłoszeniu celnym importowym typu A, B, C, D, E i F oraz w PWD, w którym jest odwołanie do DSK należy podać:
     3. dla DSK złożonej poza AIS/IMPORT - kategorię Z, kod 337 i numer z systemu portowego/magazynowego – XXXXXXXX.
     4. Uwaga! W przypadku, gdy poprzednim dokumentem było zgłoszenie celne, kody IM, EX, CO i EU powinny być wpisywane jako drugi składnik kodu.

      Przykład: Zgłoszenie celne o numerze ewidencyjnym XXXXXX.

      Należy wpisać w Polu 40: Z-IM-XXXXXX.

      4. 20)

      Należy wpisać numer identyfikacyjny, albo inne identyfikującego oznaczenie dokumentu.

      Poprzednim dokumentem jest dokument tranzytowy T1 z nadanym numerem MRN.

      W polu 40 należy wpisać kod „Z-821 MRN”

      Z - poprzedni dokument, „821” – skrót z listy właściwy dla T1, „MRN” dla T1 nadany przez NCTS (lub inny numer ewidencyjny).

      Manifest cargo nosi numer „2222” i zostaje użyty jako deklaracja skrócona.

      W polu 40 należy wpisać kod „X-785-2222”

       X – deklaracja skrócona, 785- skrót z listy właściwy dla Manifestu cargo, „2222” – numer identyfikacyjny manifestu.

      Towary zostały wpisane do rejestru zgłaszającego pod pozycją 5 w dniu 14 lutego 2018 r.

      W polu 40 należy wpisać kod „Y-CLE-20180214-5”

      Y – zgłoszenie pierwotne, „CLE” – skrót dla wpisu do rejestru, trzeci składnik kodu w tym przypadku musi składać się z dwóch części (data wpisu – numer pozycji w rejestrze) także rozdzielonych myślnikiem „20020214-5”.

      Gdzie: 20180214 – 2018 (rok) 02 (miesiąc) 14 (dzień) oraz 5 - numer pozycji.

      Uwaga! Zgodnie z art. 222 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego KE nr 2015/2447, jeżeli zgłoszenie celne obejmuje dwie lub więcej pozycji towarowych, dane zawarte w takim zgłoszeniu, dotyczące każdej pozycji uważa się za stanowiące odrębne zgłoszenie celne. W związku z powyższym w przypadku wpisów do rejestru wielopozycyjnych w „numerze wpisu do rejestru” należy podawać numery poszczególnych pozycji.

      Uwaga! Jeżeli zgłoszenie przywozowe/tranzytowe dotyczy towarów, które uprzednio (tj. bezpośrednio przed dokonaniem zgłoszenia celnego) ujęte były w przywozowej deklaracji skróconej (PDS), to w zgłoszeniu składanym odpowiednio do systemów AIS/IMPORT i NCTS2 zgłaszający obowiązany jest w Polu 40 zadeklarować numer MRN odnośnej PDS (numery MRN, jeśli towary objęte zgłoszeniem ujęte były w więcej niż jednej PDS).

      Podanie numeru MRN przywozowej deklaracji skróconej jako dokumentu poprzedzającego dla zgłoszenia celnego składanego do systemu AIS/IMPORT, jak również NCTS2 jest obligatoryjne, jeśli:

     5. towary, których dotyczy zgłoszenie celne nie były objęte wyłączeniem z obowiązku złożenia PDS, oraz
     6. zgłoszenie celne jest dokonywane w granicznym urzędzie celnym po przedstawieniu towarów w systemie ICS (tj. po komunikacie IE347).
     7. W przypadku transportu lotniczego i morskiego, odniesienie do numeru MRN przywozowej deklaracji skróconej jest wymagane zarówno w pierwszym, jak i kolejnym urzędzie celnym wprowadzenia, jaki wystąpi na trasie przewozu środka transportu, którym towary będą wprowadzane na obszar celny UE. Jeśli jednak w pierwszym urzędzie celnym wprowadzenia nastąpi wyładunek towarów i dopiero kolejnym samolotem/statkiem towary zostaną przewiezione w procedurze tranzytu do innego polskiego portu (bez zawijania do innego portu poza obszarem celnym Unii), w tym drugim porcie lotniczym/morskim, odwołanie do numeru MRN nie będzie już potrzebne.

      Należy przy tym pamiętać, że jeżeli całość towarów objętych pozycją towarową była uprzednio objęta czasowym składowaniem, a w odnośnej deklaracji czasowego składowania (DSK) wskazany został MRN z PDS, to w Polu 40 zgłoszenia celnego należy podać wyłącznie numer (-y) deklaracji czasowego składowania, bez podawania ponownie MRN z PDS.

      Oczywiście możliwa jest także sytuacja, gdy część towarów w danej pozycji towarowej była objęta czasowym składowaniem, a część jest obejmowana procedurą bezpośrednio po złożeniu PDS (bez czasowego składowania) – w takim przypadku w Polu 40 dot. tej pozycji towarowej należy podać zarówno MRN z PDS dotyczący towarów nieobjętych czasowym składowaniem jak i nr DSK dotyczący towarów uprzednio czasowo składowanych.

      Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku deklarowania numeru ewidencyjnego PDS ostatnim elementem wpisu w Polu 40, następującym po numerze MRN jest „Numer pozycji w PDS” (n.. 3), który bezpośrednio odsyła do numeru (-ów) pozycji w PDS, w której ujęte były towary z danej pozycji towarowej zgłoszenia celnego.

      W zgłoszeniach składanych do systemu AIS/IMPORT element „Numer pozycji w PDS” podaje się bezpośrednio po numerze MRN po ukośniku.

      Przykład: Z -355 - 10PL351010P1234569/6

      Z kolei w systemie NCTS2 sposób wypełnienia Pola 40 w tym przypadku, będzie wyglądał następująco:

      Przykład: 355 - 10PL351010P1234569/6

      Jeżeli w jednej pozycji towarowej zgłoszenia ujętych jest kilka pozycji z PDS, każdą z nich traktuje i wymienia się odrębnie, powtarzając numer MRN.

      Przykład w systemie AIS/IMPORT:

      Z -355 - 10PL351010P1234569/6

      Z -355 - 10PL351010P1234569/18

      Z -355 - 10PL351010P1234569/29

      Przykład w systemie NCTS2:

      kod - nr

      355 - 10PL351010P1234569/6

      355 - 10PL351010P1234569/18

      355 - 10PL351010P1234569/29

      Uwaga! W przypadku gdy liczba wymaganych dokumentów przekracza dopuszczalną ilość w komunikatach do systemów operacyjnych, to należy je wpisywać pod kodem 9DK8 (w razie potrzeby również można używać tego kodu wielokrotnie). Dotyczy to np. dopuszczenia do obrotu towarów po uszlachetnieniu biernym i wykazywania poprzednich dokumentów po kodzie N830, których jest więcej niż dopuszczalny format dla danej „Poprzedni dokument”.

      4. 19 POLE 43 – Kod metody wartościowania

      Należy wpisać kod (n1) odpowiadający zastosowanej metodzie wyliczenia wartości celnej.

      Przepisy, które posłużyły do określenia wartości celnej importowanych towarów są kodowane w następujący sposób:

      Odpowiedni artykuł kodeksu

      Metoda

      Art. 70 UKC

      Wartość transakcyjna przywożonych towarów

      Art. a) UKC

      Wartość transakcyjna towarów identycznych

      Art. b) UKC

      Wartość transakcyjna towarów podobnych

      Art. c) UKC

      Metoda dedukcyjna

      Art. d) UKC

      Metoda wartości kalkulowanej

      Art. 3 UKC

      Wartość ustalana na podstawie dostępnych danych („fall-back” – metoda ostatniej szansy)

      Uwaga! Dla owoców i warzyw, których klasyfikacji taryfowej dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/891, w przypadku gdy zastosowanie ma:

     8. art. 75 ust. 2 ww. rozporządzenia - należy wpisać kod E02 w polu 37 oraz kod 1 w polu 43,
     9. art. 3 ww. rozporządzenia - należy wpisać kod E02 w polu 37 oraz kod 4 w polu 43,
     10. art. 4 ww. rozporządzenia - należy wpisać kod E02 w polu 37, a pole 43 pozostawić niewypełnione w przypadku zgłoszeń papierowych, zaś w przypadku zgłoszeń elektronicznych należy podać w nim, zamiast kodu metody wartościowania, wartość „0”.
     11. 4. 20 POLE 44 – Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / świadectwa i pozwolenia

      Dodatkowe informacje

      Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień celnych podaje się w formie pięciocyfrowego kodu. Kod ten podawany jest obok dodatkowych informacji w formie tekstowej, chyba że w przepisach unijnych przewidziano stosowanie kodu zamiast informacji tekstowej.

      Zgodnie z przepisami unijnymi pewne dodatkowe informacje wpisywane są w pola inne niż Pole 44. Informacje te powinny być wpisywane w formie kodowanej zgodnie z zasadami określonymi dla dodatkowych informacji wpisywanych w polu 44. W wypadku, gdy przepisy unijne nie określają w którym polu należy wpisać wymagane informacje, wpisuje się je w Polu 44.

      Rodzaje dodatkowych informacji:

      4. 1 Unijne kody informacji dodatkowych

      Dodatkowe informacje - kod XXXXX

      Informacje ogólne - kod 0XXXX

      Podstawa prawna

      Przedmiot

      Pole

      Podstawa prawna

      Przedmiot

      Dodatkowe informacje

      Pole

      Art. 163 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

      Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury specjalnej innej niż tranzyt na podstawie zgłoszenia celnego

      „Pozwolenie uproszczone”

      44

      00100

      Tytuł II załącznika D do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/ 2446

      Kilka wystąpień dokumentów lub stron

      „Różne”

      40

      00200

      Ten sam zgłaszający i nadawca

      „Nadawca”

      14

      00300

      Ten sam zgłaszający i eksporter

      „Eksporter”

      00400

      Ten sam zgłaszający i importer

      „Importer”

      00500

      Art. 176 ust. c) oraz art. 241 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/ 2446

      Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego

      „UCz” i odpowiedni numer pozwolenia lub numer INF

      00700

      Art. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/ 2446

      Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego (szczególne środki polityki handlowej)

      „UCz ŚPH”

      00800

      Art. 238 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

      Zamknięcie procedury odprawy czasowej

      „OCz” i odpowiedni numer pozwolenia

      00900

      Przywóz - kod 1XXXX

      W obecnym stanie prawnym brak kodów z serii 1XXXX właściwych dla przywozu.

      98201 - Wystawione retrospektywnie

      Kod stosowany dla potrzeb retrospektywnego potwierdzania unijnego statusu towarów zgodnie z art. 199 ust. 5 RW.

      98200 – kod należy zastosować, jeżeli środki dowodowe, o których mowa w art. 1 RW zostały wykorzystane do potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów, których opakowanie nie posiada unijnego statusu celnego towarów

      Uwaga! W przypadku podania w zgłoszeniu ZC215H6 składanym do systemu AIS/e-COMMERCE numeru identyfikacyjnego dodatkowych uczestników łańcucha dostaw zastosowanie mają kody opisane w pkt 6. 8 dla danej 3/37.

     12.  Kod identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych/Identyfikator podatkowy:
     13. Kod roli

      Strona

      Opis

      FR1

      Importer

      Osoba lub osoby wyznaczone lub uznane za zobowiązane do zapłaty podatku VAT przez państwo członkowskie przywozu zgodnie z art. 201 dyrektywy 2006/112/WE.

      FR2

      Nabywca

      Osoba zobowiązana do zapłaty podatku VAT od wewnątrzunijnego nabycia towarów zgodnie z art. 200 dyrektywy 2006/112/WE.

      FR3

      Przedstawiciel podatkowy

      Przedstawiciel podatkowy zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim przywozu wyznaczony przez importera.

      FR5

      Sprzedawca IOSS

      Podatnik korzystający z procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE oraz posiadacz numeru identyfikacyjnego VAT, o którym mowa w art. 369q tej dyrektywy.

      FR7

      Podatnik lub osoba zobowiązana do zapłaty VAT

      Numer identyfikacyjny VAT podatnika lub osoby zobowiązanej do zapłaty VAT w przypadku odroczenia płatności VAT zgodnie z art. 211 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE.

     14. Numer identyfikacyjny VAT
     15. Treść

      format

      Identyfikator państwa członkowskiego wydania (kod ISO 3166 – alpha 2; w odniesieniu do Grecji można stosować kod EL)

      a2

      Indywidualny numer przyznany przez państwo członkowskie do identyfikacji podatników, o którym mowa w art. 214 dyrektywy 2006/112/WE

      an.. 15

      W polu 44 podaje się kody uczestnika dostaw, składające się z Identyfikatora i Roli, tj. odpowiednio:

      Identyfikator – numer EORI uczestnika dostawy; struktura niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim jest zgodna ze strukturą określoną dla numeru identyfikacyjnego Eksportera (Pole 2);

      Rola – należy podać kod dla dodatkowego uczestnika łańcucha dostaw stosując następujące kody:

      CS – konsolidator – dla spedytora łączącego pojedyncze mniejsze przesyłki w jedną większą przesyłkę (w procesie konsolidacji), która jest wysyłana do kontrahenta, który odzwierciedla działalność konsolidatora, dzieląc skonsolidowaną przesyłkę na jej pierwotne składniki

      FW – spedytor – dla podmiotu podejmującego się spedycji towarów

      MF – producent

      WH – prowadzący skład – strona odpowiedzialna za towary umieszczone w składzie.

      Eksport - kod 3xxxx

      Art. 254 ust. 4 lit. b) UKC

      Wywóz produktów rolnych podlegających końcowemu przeznaczeniu

      Końcowe przeznaczenie: Towary przeznaczone do wywozu – zwroty rolne nie mają zastosowania

      30300

      4. 2 Krajowe kody informacji dodatkowych

      Przywóz/wywóz – kody 0PLxx

      0PL05 - 0PL10 - kody informacji dodatkowych stosowane w przypadku, gdy zgłoszenie celne jest równocześnie wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych, o których mowa w art. 211 ust. 1 UKC (tzw. wnioski skrócone).

      0PL11 – e-załączniki

      0PL12 – xxxxxxxx, gdzie xxxxxxxx, to poprzedzony kodem kraju kod jednostki organizacyjnej organu celnego właściwej do przeprowadzenia kontroli celnej towaru będącego przedmiotem przedstawienia w procedurze wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego albo kompletnego zgłoszenia celnego w procedurach przywozowych lub zgłoszenia uproszczonego albo kompletnego zgłoszenia celnego w procedurach wywozowych w ramach krajowej odprawy scentralizowanej

      Przykład: w procedurze uproszczonej 0PL12-PL301040

      0PL14 – wyłączenie walidacji powiązań pomiędzy przedstawicielem celnym a mocodawcą, czyli pomiędzy przedstawicielem celnym a eksporterem albo nadawcą (w AES/ECS2) oraz pomiędzy przedstawicielem celnym a odbiorcą (w AIS/IMPORT).

      W systemie AES/ECS2 oraz AIS/IMPORT zaimplementowana została funkcjonalność dająca możliwość weryfikacji powiązania pomiędzy przedstawicielem celnym a mocodawcą, czyli eksporterem albo nadawcą (w AES/ECS2) oraz odbiorcą (w AIS/IMPORT).

      Skutkiem negatywnej walidacji (braku powiązań pomiędzy podmiotami dokonanymi w ramach usługi e- Klient) będzie odrzucenie zgłoszenia celnego.

      Z walidacji w AES/ECS2 i AIS/IMPORT wyłączone są przypadki, gdy zgłoszenie celne:

     16. jest składane przez przedstawiciela reprezentującego osobę fizyczną albo inną osobę nieobjętą obowiązkiem uzyskania nr EORI (np. objęcie towaru procedurą odprawy czasowej),
     17. dotyczy przesyłek przewożonych przez operatora kurierskiego i zgłaszanych przez takiego operatora albo innego przedstawiciela celnego,
     18. składane jest na podstawie upoważnienia jednorazowego.
     19. Powyższe wyłączenia uzasadnione są specyfiką obrotu, charakteryzującego się sporadycznością oraz – w przypadku obrotu kurierskiego – dodatkowo dużą ilością przesyłek oraz ich odbiorców występujących często jednorazowo.

      Wyłączenie z walidacji należy zadeklarować poprzez podanie w polu 44 zgłoszenia kodu informacji dodatkowej „0PL14”. Jeżeli jednak w konkretnych przypadkach mieszczących się w katalogu wyłączeń opisanych powyżej powiązanie mocodawcy z przedstawicielem celnym jest odzwierciedlone w systemie SZPROT (powiązanie dokonane w ramach usługi e-Klient), to nie ma potrzeby używania kodu „0PL14”.

      Kodu „0PL14" nie podaje się w zbiorczych zgłoszeniach celnych, ponieważ zadeklarowanie w drugiej części pola 37 kodu „1PL” (w eksporcie) albo kodu „2PL” (w imporcie) oznacza wyłączenie z walidacji ww. powiązań.

      Odpowiedzialność za prawidłowość używania kodu „0PL14" w zgłoszeniach celnych ponosi osoba składająca zgłoszenie celne, zgodnie z art. 2 unijnego kodeksu celnego.

      Przywóz – kody 1PLxx:

      1PL01 – UB w UC – Kod 1PL01 (wraz z adnotacją) wpisuje się w Polu 44 w szczególnym przypadku wypełnienia zgłoszenia celnego, o którym mowa w pkt 17 Części VI Instrukcji (przypadek uszlachetniania czynne, o którym mowa w art. 205 UKC tzw. „czynne – bierne – czynne”)

      1PL02 – Produkt GMO Kod 1PL02 (wraz z adnotacją) należy podawać w Polu 44 zgłoszenia w przypadku przywozu produktów rolno-spożywczych zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane

      1PL08 – kod używany w kolejnym przywozowym zgłoszeniu celnym, jako wniosek o anulowanie złożonego wcześniej zgłoszenia celnego przed przedstawieniem towaru (kod „D” w drugiej części Pola 1), które nie zostało jeszcze przyjęte przez organ celny. Kod „1PL08” należy stosować wraz z identyfikatorem systemowym zgłoszenia, o którego anulowanie podmiot wnioskuje

      1PL10 – dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego po uszlachetnianiu czynnym z zastosowaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej dla zakończenia procedury uszlachetniania czynnego rozpoczętej w innym państwie członkowskim; po tym kodzie podaje się wartość samochodu z dnia objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu; kod podaje się tylko wtedy, gdy samochód osobowy był przedmiotem objęcia procedurą uszlachetniania czynnego

      1PL12 – nowe zgłoszenie celne zawierające dane z unieważnionego zgłoszenia dla procedur innych niż zakończenie procedur specjalnych i innych niż zgłoszenie uzupełniające do wpisu do rejestru

      Przykład: Towar zgłoszony do dopuszczenia do obrotu – procedura 4000, a firma uzyskała wsteczne pozwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego – procedura 51 i chce unieważnić pierwotne zgłoszenie celne na procedurę 4000 i zgłasza towar do procedury 5100.

      W tym przypadku, jednocześnie w polu 40 w pierwszej pozycji wykazu poprzednich dokumentów, należy podać numer unieważnionego zgłoszenia – MRN dla zgłoszenia standardowego lub uproszczonego po kodzie Z-ZZZ.

      Przykład: Zgłoszenie o numerze ewidencyjnym 17441010I1234567

      Należy wpisać: Z-ZZZ-17441010I1234567

      Dla potrzeb stosowania kodu F44 i kodu 1PL12 w dokumentach poprzednich należy podać – jeżeli wystąpiło zgłoszenie uproszczone i wystąpiło zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia uproszczonego: kod SDE dla zgłoszenia uproszczonego oraz kod ZZZ dla zgłoszenia uzupełniającego.

      Kody informacji dodatkowej 1PL12, 1PL13, 1PL14 nie mogą jednocześnie wystąpić na jednej pozycji towarowej.

      1PL13 – nowe zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu po procedurze specjalnej (uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem od należności celnych, przetwarzanie pod kontrolą celną) zawierające dane z unieważnionego zgłoszenia o objęcie procedurą dla zgłoszeń kończących procedury specjalne (nowe zgłoszenie z kodami procedur np. : 4051 z F44, 4054 z F44, 4091, 4092, 4251, 4254, 4291, 4292, 4551, 4554, 4591, 4592, 4053 z 2K2)

      Kod stosowany wyłącznie w zgłoszeniach celnych o zakończenie procedury specjalnej uszlachetniania czynnego, oraz przetwarzania pod kontrola celną, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych: w polu 44 – dla wszystkich typów zgłoszeń, czyli standardowych, uproszczonych i uzupełniających dla wpisu do rejestru podaje się kod 1PL13 (zawsze w połączeniu z kodem F44 dla uszlachetniania czynnego oraz przetwarzania pod kontrola celną kończonego zgodnie z zasadami UKC oraz z kodem 2K2 dla odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem).

      Przykład: Było zgłoszenie do dopuszczenia do obrotu (4000), a firma uzyskała pozwolenie z mocą wsteczną na procedurę uszlachetniania czynnego (51) i chce unieważnić pierwotne zgłoszenie celne na procedurę 4000 i zgłasza do procedury 5100 (zastosowanie ma tryb z kodem 1PL12), ale w następnym kroku zgłasza towar do procedury 4051.

      Składający zgłoszenie standardowe albo uproszczone dla procedury 4051 podaje w atrybucie „Data Do Kalkulacji 1” datę nadania MRN z pierwotnego zgłoszenia celnego (4000) – przy założeniu że będzie kod F44 i kod 1PL13 oraz w atrybucie „Data Do Kalkulacji 2”podaje datę złożenia zgłoszenia do procedury kończącej procedurę uszlachetniania czynnego (4051).

      Składający zgłoszenie uzupełniające do zgłoszeń uproszczonych lub wpisu do rejestru dla procedury 4051 podaje w atrybucie „Data Do Kalkulacji 1” datę nadania MRN z pierwotnego zgłoszenia celnego albo wpisu do rejestru (4000), przy założeniu że będzie kod F44 i kod 1PL13 oraz w atrybucie „Data Do Kalkulacji 2” podaje datę nadania MRN zgłoszenia uproszczonego albo datę wpisu do rejestru zgłaszającego dla procedury kończącej procedurę uszlachetniania czynnego (4051).

      1PL14 – nowe zgłoszenie celne zawierające dane z unieważnionego zgłoszenia wyłącznie w odniesieniu do unieważnienia zgłoszenia celnego złożonego w formie wpisu do rejestru ze zgłoszeniem uzupełniającym; po tym kodzie należy podać datę unieważnionego wpisu do rejestru i wypełnić Atrybut „DataDoKalkulacji1” poprzez podanie daty unieważnionego wpisu do rejestru

      1PL15 – pozwolenie z mocą wsteczną na korzystanie z procedury specjalnej (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie). Pozwolenie wydane na podstawie art. 2 UKC, które może być pozwoleniem obejmującym jedno państwo członkowskie lub pozwoleniem obejmującym więcej niż jedno państwo członkowskie.

      W przypadku gdy zgłoszenie celne dotyczy objęcia towaru jedną z ww. procedur specjalnych lub zakończenia jednej z ww. procedur w ramach udzielonego pozwolenia z mocą wsteczną, to w Polu 44 oprócz numeru takiego pozwolenia podaje się kod dodatkowy 1PL15.

      Kod 1PL15 nie może być stosowany w zgłoszeniach uproszczonych, wpisie do rejestru zgłaszającego oraz w zgłoszeniach uzupełniających, czyli w zgłoszeniach typu B, C, E, F, X, Y, Z oraz nie może on wystąpić na PWD.

      1PL16 – daty do walidacji i kalkulacji podawane przez zgłaszającego, jeżeli w danym zgłoszeniu składanym do systemu AIS/IMPORT wykazywane jest jako dokument poprzedni inne zgłoszenie, które zostało przyjęte w systemie CELINA albo w innym systemie informatycznym (np. w systemie AES/ECS2 w sytuacji dotyczącej stosowania art. 2 UKC – patrz pkt 6. 9 Instrukcji).

      Kod należy podać, gdy w zgłoszeniu do AIS/IMPORT jest odwołanie w „Dokumentach poprzednich” do zgłoszenia, które zostało przyjęte w systemie CELINA (jest podany nr OGL) i jednocześnie jest to związane z zastosowaniem dla potrzeb walidacji środków taryfowych oraz kalkulacji należności celnych i podatkowych daty innej niż przyjęcie zgłoszenia w AIS/IMPORT (np. zakończenie procedur specjalnych z kodem F44, nowe zgłoszenie w AIS/IMPORT po unieważnieniu poprzedniego złożonego w systemie CELINA w wyniku wstecznego pozwolenia, zgłoszenia uzupełniające do zgłoszeń uproszczonych).

      Przykłady wypełniania atrybutów „Data Do Kalkulacji1” i „Data Do Kalkulacji2” dla kodu 1PL16:

     20. jeżeli dla zgłoszeń typu X i Y pojawi się jako poprzedni dokument dotyczący zgłoszenia uproszczonego z numerem OGL, to w atrybutach „Data Do Kalkulacji1” oraz „Data Do Kalkulacji2” należy podać tę samą datę właściwą dla przyjęcia zgłoszenia, odpowiednio typu B albo C albo E albo F;
     21. jeżeli dla zgłoszeń typu X i Y jako poprzedni dokument jest zgłoszenie uproszczone dla dopuszczenia do obrotu (Y-SDE-MRN w AIS), ale też jest OGL dla objęcia procedurą 51 lub 53 w systemie CELINA, ponieważ pierwotną procedurą była jedna z tych procedur specjalnych, to w atrybucie „Data Do Kalkulacji1” należy podać datę z OGL dla procedury 51 jeżeli jest jednocześnie kod F44 albo datę z OGL dla procedury 53 jeżeli jest jednocześnie kod 3K3 oraz w atrybucie „Data Do Kalkulacji2” należy podać właściwą dla przyjęcia zgłoszenia uproszczonego, odpowiednio typu B albo C albo E albo F;
     22. Np. : podmiot zgłasza towar do procedury dopuszczenia do obrotu z kodem procedury 4051 w dniu 02. 2019 r. składając zgłoszenie uproszczone typu B. Wskazuje w nim kod F44. W dniu 05. 02. składa zgłoszenie uzupełniające typu X i podaje w nim jako dokument poprzedni numer MRN zgłoszenia uproszczonego oraz numer OGL zgłoszenia celnego na podstawie którego w systemie CELINA w dniu 11. 2018 r. nastąpiło objęcie towaru procedurą celną 5100. Konieczne jest podanie kodu 1PL16, który uruchamia konieczność wypełnienia dat do kalkulacji. W atrybucie „Data Do Kalkulacji1” podaje datę 11. 2018 r., a w atrybucie „Data Do Kalkulacji2” podaje datę 02. przyjęcia zgłoszenia uproszczonego.

     23. jeżeli dla zgłoszeń typu Z pojawi się poza odniesieniem do wpisu do rejestru (Y-CLE-MRN), również dokument dotyczący zgłoszenia uproszczonego z numerem OGL odnoszącym się do objęcia procedurą specjalną jak w pkt 2, to w atrybucie „Data Do Kalkulacji1” należy podać datę z OGL dla procedury 51 jeżeli jest jednocześnie kod F44 albo datę z OGL dla procedury 53 jeżeli jest jednocześnie kod 3K3 oraz w atrybucie „Data Do Kalkulacji2” należy podać datę właściwą dla wpisu do rejestru do którego odnosi się to zgłoszenie z typem Z; jeżeli dla zakończenia procedur specjalnych nie ma żadnego z ww. kodów uszczegóławiających, to nie wypełnia się żadnego z atrybutów „Data Do Kalkulacji” i nie podaje się kodu 1PL16, ponieważ dane dla potrzeb kalkulacji i walidacji pobierane są automatycznie przez system AIS/IMPORT z danej właściwej dla Y-CLE;
     24. Np. : Podmiot zgłasza towar do procedury dopuszczenia do obrotu z kodem procedury 4051 w dniu 02. składając zgłoszenie uproszczone typu C. Nie podaje w nim kodu F44. w zgłoszeniu uzupełniającym dla zgłoszenia uproszczonego typu Y podaje nr MRN zgłoszenia uproszczonego oraz podaje jako dokument poprzedni numer OGL zgłoszenia celnego na podstawie, którego w ramach systemu CELINA w dniu 11. W tym przypadku nie podaje się kodu 1PL16 i nie wypełnia się atrybutów „Data Do Kalkulacji1” oraz „Data Do Kalkulacji2”;

     25. jeżeli w zgłoszeniu typu A dla procedury 4051 albo 4053 jest odniesienie do zgłoszenia złożonego w systemie CELINA dla procedur 5100 albo 5300, to w atrybucie „Data Do Kalkulacji1” należy podać datę z OGL, odpowiednio, dla procedury 51, jeżeli jest jednocześnie kod F44 albo datę z OGL dla procedury 53 jeżeli jest jednocześnie kod 3K3;
     26. 1PL17 – oświadczenie zgłaszającego, że spełniony jest warunek bezpośredniego przywozu/transportu/zakazu manipulacji/niezmienności

      1PL18 – zwolnienie z obowiązku przedstawienia towarów (PWD) w procedurze wpisu do rejestru zgłaszającego (art. 182 ust. 3 UKC). Kod ten może być stosowany wyłącznie w przywozowym zgłoszeniu uzupełniającym typu „Z”

      1PL19 – różnice pomiędzy danymi we wpisie do rejestru i w zgłoszeniu uzupełniającym z uwagi na nieprzyznany w całości kontyngent wykazany w jednej pozycji wpisu i PWD oraz odpowiednio jednej pozycji zgłoszenia uzupełniającego

      1STW – Łączna kwota korekt o jaką została powiększona wartość statystyczna w odniesieniu do wartości fakturowej towaru w przypadku wywozu oraz w odniesieniu do wartości celnej towaru w przypadku przywozu

      2STW – Łączna kwota korekt o jaką została pomniejszona wartość statystyczna w odniesieniu do wartości fakturowej towaru w przypadku wywozu oraz w odniesieniu do wartości celnej towaru w przypadku przywozu

      VAT01 – kod podawany dla zgłoszeń z kodem uszczegóławiającym procedurę „F49” – należy po tym kodzie podać kwotę różnicy, o jaką kwota podatku VAT obliczona w zgłoszeniu dla typu opłaty B00 na podstawie zsumowanej wartości paczek została zwiększona (+) w porównaniu do sumy kwot podatku VAT dla poszczególnych paczek

      VAT02 – kod podawany dla zgłoszeń z kodem uszczegóławiającym procedurę „F49” – należy po tym kodzie podać kwotę różnicy, o jaką kwota podatku VAT obliczona w zgłoszeniu na podstawie zsumowanej wartości paczek została zmniejszona (-) w porównaniu do sumy kwot podatku VAT dla poszczególnych paczek

      PS001 – kod używany w komunikacie IE5PCS przesyłanym do systemu AES/STATUS, po którym należy podać kod oddziału celnego (w strukturze PLxxxxxx) właściwy miejscowo dla przedstawienia towaru lub dokumentów potwierdzających unijny status towaru

      EI004 – informacja, że dokument I004 jest w aplikacji „e-Dokumenty Nadzoru”

      COV19 – przywóz towarów związanych ze zwalczaniem COVID-19, jeżeli są to towary inne niż zwolnione z należności celnych oznaczone kodem uszczegóławiającym procedurę – C26

      PST2L – potwierdzenie unijnego statusu celnego towaru na dokumentach papierowych

      DS001 – po tym kodzie należy podać oznaczenie magazynu czasowego składowania z którego wyprowadzany jest towar według oznaczeń firmowych np. BTC, GCT (innych niż w polu 30 zgłoszenia). Oznaczenie to może być wykorzystywane w procesie automatycznej obsługi kończenia czasowego składowania przez aplikacje klienckie np. w portach morskich, lotniskach, przejściach kolejowych

      DS002 – kod informujący, że dana pozycja towarowa zgłoszenia celnego zamyka częściowo deklarację czasowego składowania dla jednego kontenera. Kod fakultatywny, może być wykorzystany w procesie automatycznej obsługi kończenia czasowego składowania przez aplikacje klienckie np. w portach morskich, lotniskach, przejściach kolejowych. Po tym kodzie należy podawać oznaczenia stosowane w danym magazynie czasowego składowania informujące, która partia przesyłek z ogólnej ilości przesyłek w danym kontenerze została zgłoszona w danej pozycji zgłoszenia celnego, np. 1/3, 2/3, 3/3. Kodu nie należy używać w sytuacji, gdy jedna pozycja towarowa zgłoszenia zamyka jedną deklarację czasowego składowania

      AD555 – ostateczne cło antydumpingowe z zawieszonym poborem należności; kod stosowany w przypadku ostatecznego cła antydumpingowego/wyrównawczego z zawieszonym poborem (środek TARIC 555), jeżeli stawka tego cła jest wyższa od zera.

      Jeżeli stawka tego cła jest równa zero, to dla typu opłaty A30 albo A40 należy podawać Metodę Płatności „L”, jeżeli natomiast stawka jest wyższa od zera, to w zgłoszeniach o dopuszczenie towaru do obrotu zastosowanie ma Metoda płatności „D” wraz z kodem AD555.

      VAT00 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 0% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem danych H7)

      VAT05 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 5% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

      VAT08 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 8% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

      USZ01 – po tym kodzie należy podać datę w formacie rok i miesiąc – RRRRMM, wskazującą za jaki okres jest składane zgłoszenie USZ (kod F49)

      USZ02 – kod ten należy podać w przypadku obowiązku złożenia zabezpieczenia dla podatku VAT w procedurze USZ – obowiązek taki powstaje, gdy zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy art. 138i ustawy o podatku VAT związane z zabezpieczeniem

      EWD01 – ewidencja prowadzona przez osobę składającą zbiorcze zgłoszenie USZ z kodem uszczegóławiającym procedurę F49

      RS001 – ryczałtowa stawka celna dla przesyłek o łącznej wartości wszystkich pozycji w zgłoszeniu, większej od równowartości 150 euro, a mniejszej lub równej równowartości 700 EUR, przeznaczone dla jednego odbiorcy podawana w zgłoszeniu ZC215H6 składanym do AIS/e-COMMERCE

      POW01 – wniosek o poinformowanie o zwolnieniu towaru do wnioskowanej procedury podmiotu innego niż składający zgłoszenie, np. prowadzącego skład celny, magazyn czasowego składowania lub do dowolnego podmiotu trzeciego, którego zgłaszający chce powiadomić o fakcie zwolnienia towaru do procedury.

      Po tym kodzie należy podać adres e-mail albo IdSISC podmiotu, któremu ma być przekazana ww. informacja.

      PCS01 – wniosek o poinformowanie o zwolnieniu do wnioskowanej procedury podmiotu innego niż składający zgłoszenie, tj. operatora portowego obsługującego przesyłki kontenerowe (PPCS).

      DSWOC – kod podawany wyłącznie w komunikacie DS115, gdy DSK jest stosowana jako dokument techniczny, w toku formalności celnych związanych z wprowadzeniem towarów do wolnego obszaru celnego.

      PL20A – kod podawany w zgłoszeniach uzupełniających w przypadku stosowania systemu KOMUNIKATOR+ dla potrzeb realizacji procedury awaryjnej.

      Kod ten należy podać w następujących przypadkach:

     27. w składanym do systemu AIS/IMPORT zgłoszeniu uzupełniającym typu X lub Y lub Z w przypadku, gdy zgłoszenie typu B, C albo PWD zostały złożone w trybie awaryjnym w KOMUNIKATOR+;
     28. w składanym awaryjnie do systemu KOMUNIKATOR+ zgłoszeniu uzupełniającym typu X lub Y lub Z w przypadku, gdy zgłoszenie typu B, C, E lub F albo PWD zostały złożone w AIS/IMPORT;
     29. w składanym awaryjnie do systemu KOMUNIKATOR+ zgłoszeniu uzupełniającym typu X lub Y lub Z w przypadku, gdy zgłoszenie typu B, C albo PWD zostały złożone również do systemu KOMUNIKATOR+.
     30. Wywóz/tranzyt – kody 3PLxx:

      3PL01 – wysyłka poza godzinami – kod stosowany w procedurach wywozowych przez podmiot uprawniony do realizacji procedury uproszczonej poza godzinami pracy organu celnego

      3PL07 – Towary zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 903/2008

      Kod 3PL07 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 zgłoszenia celnego w przypadku niektórych produktów z wieprzowiny wywożonych z refundacją na podstawie art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 903/2008 z dnia 17. 09. 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów z wieprzowiny (Dz. L 249 z 18.

      3PL08 – Wywóz mający podlegać a posteriori wnioskowi o pozwolenie na wywóz bez wcześniejszego ustalenia refundacji (system B)

      Kod 3PL08 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 zgłoszenia celnego w przypadku wywozu z refundacją owoców i warzyw, gdy eksporter wnioskuje jednocześnie o wydanie pozwolenia wywozowego a posteriori – art. 2 rozporządzenia Komisji [WE] nr 1961/2001 z dnia 05. 10. 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady [WE] nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (Dz. L 268 z 9. z późn. zm.

      3PL10 – Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

      Kod 3PL10 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 dokumentu zgłoszenia celnego dla pszenicy zwyczajnej pochodzącej z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, wywożonej w wyniku przetargu otwartego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 990/2006 z dnia 30. 06. otwierającego stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (Dz. L 179 z 1. 07.

      3PL11 – Jęczmień interwencyjny niedający podstawy do refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

      Kod 3PL11 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 zgłoszenia dla jęczmienia pochodzącego z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, wywożonego w wyniku przetargu otwartego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 990/2006 z dnia 30.

      3PL12 – Żyto interwencyjne niedające podstawy do refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

      Kod 3PL12 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 dokumentu zgłoszenia celnego dla żyta pochodzącego z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, wywożonego w wyniku przetargu otwartego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 990/2006 z dnia 30.

      3PL14 – Tranzyt CIM/XXXX, gdzie XXXX to nr pozwolenia dla upoważnionego nadawcy w transporcie kolejowym na liście przewozowym CIM

      Kod ten (wraz z opisem) stosowany jest w przypadku, gdy posiadacz pozwolenia na upoważnionego nadawcę w tranzycie na liście przewozowym CIM (zgodnie z przepisami może nim być tylko uprawnione przedsiębiorstwo kolejowe) upoważni eksportera w uproszczeniu do przesyłania powiadomienia o tranzycie w ramach zgłoszenia wywozowego.

      3PL15 – FALLBACK – kod wskazujący, że zgłoszenie wywozowe zostało złożone w ramach procedury awaryjnej w systemie AES/ECS2 (zgłoszenie „papierowe” w urzędzie wywozu) lub że potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów zostało dokonane w procedurze awaryjnej na karcie 4 SAD zarówno dla procedury standardowej jak też upoważnionego wystawcy

      3PL17 – Cukier pozakwotowy przeznaczony na wywóz bez refundacji

      Kod 3PL17 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 zgłoszenia celnego w przypadku wywozu cukru pozakwotowego zgodnie z art. 7b rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru.

      3PL18 – Izoglukoza pozakwotowa przeznaczona na wywóz bez refundacji

      Kod 3PL18 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 zgłoszenia celnego w przypadku wywozu izoglukozy pozakwotowej zgodnie z art.

      3PL19 – Zamierzam niezwłocznie złożyć w NCTS2 zgłoszenie kończące wywóz lub powrotny wywóz (karnet TIR, T2 lub T1 w uproszczeniu)

      W przypadku stosowania procedury awaryjnej (awaria NCTS2 albo AES/ECS2 i NCTS2) po kodzie tym należy podać numer operacji z rejestru operacji awaryjnych procedury TIR, T2 lub T1.

      3PL20 – Deklaracja uproszczonej procedury tranzytu po wywozie lub powrotnym wywozie

      W przypadku stosowania procedury awaryjnej (awaria AES/ECS2 albo AES/ECS2 i NCTS2) po kodzie tym należy podać numer własny zgłoszenia wywozowego.

      3PL21 – numer Karnetu TIR albo numer LRN zgłoszenia tranzytowego podawany w komunikacie IE507, gdy atrybut „Tranzyt” ma wartość „1” – Tak

      3PL22 – podawany w zgłoszeniu tranzytowym kod inicjujący wymianę danych w ramach interfejsu NCTS2/AES/ECS2

      3PL23 – wniosek eksportera o odebranie karty 3 ESS od osoby przedstawiającej towar na granicy i jej odesłanie do UWU

      3PL24 – retrospektywne zgłoszenie wywozowe lub zgłoszenie do powrotnego wywozu, złożone w trybie art. 337 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447

      3PL25 – powiadomienie o powrotnym wywozie (art. 274 UKC)

      3PL26 – kod podawany przez eksportera lub zgłaszającego w przypadku gdy eksporter nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT w UE oraz w przypadku podania w zgłoszeniu wywozowym numeru VAT EU lub PL NIP eksportera, który to numer nie jest odzwierciedlony w systemie SZPROT, ale podmiot otrzymał potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC pomiędzy osobą uprawnioną do złożenia zgłoszenia a eksporterem

      3PL27 – zgłoszenie wywozowe ze względów administracyjnych albo znajdowania się w lepszej sytuacji do przedstawienia towaru złożone w organie celnym innym niż właściwy dla siedziby eksportera, miejsca pakowania lub załadunku towarów do transportu drogowego.

      Podanie kodu 3PL27 oznacza wniosek zgłaszającego o przyjęcie i obsługę zgłoszenia wywozowego w urzędzie innym niż właściwy dla siedziby eksportera, miejsca pakowania lub załadunku towarów do transportu drogowego, w związku z wystąpieniem szczególnych okoliczności uzasadniających ten wniosek. Kod szczególnych okoliczności powinien być podany po kodzie 3PL27.

      Kody uzasadnionych okoliczności:

      001 - poza godzinami właściwego miejscowo CUDO

      002 - towar łatwopsujący (żywność, leki specjalnego przeznaczenia, żywe zwierzęta)

      003 – specyficzny towar lub środek transportu, brak technicznej możliwości

      przedstawienia we właściwym CUDO (gabaryty itp. )

      004 - zmiana trasy ze względu na doładunek

      005 – wiele miejsc załadunku

      006 – sytuacja kryzysowa uniemożliwiająca obsługę zgłoszenia /przedstawienie towaru w

      właściwym miejscowo CUDO (kataklizmy, epidemie, lokalne awarie systemów

      teleinformatycznych, itp. )

      Kod 3PL27 dopuszczany jest w zgłoszeniach typu A i D.

      W zgłoszeniach typu A:

     31. po kodzie 3PL27 należy podać jeden z kodów uzasadnionych okoliczności, np. 3PL27 opis 001;
     32. w przypadku operacji transportowych rozpoczynających się w Polsce, należy po myślniku podać dodatkowo kod oddziału celnego standardowej właściwości miejscowej dla tego zgłoszenia (ze względu na siedzibę eksportera lub miejsce pakowania lub załadunku towaru), np. 3PL27 opis 001-PL301010.
     33. W zgłoszeniach typu D:

     34. po kodzie 3PL27 należy podać jeden z kodów uzasadnionych okoliczności oraz po myślniku prognozowaną przez zgłaszającego godzinę i datę przedstawienia towaru w schemacie ggmm ddmmrr, np. 3PL27 opis 001-1915-190221;
     35. w przypadku operacji transportowych rozpoczynających się w Polsce, należy podać dodatkowo kod oddziału celnego standardowej właściwości miejscowej dla tego zgłoszenia (ze względu na siedzibę eksportera lub miejsce pakowania lub załadunku towaru) w schemacie ggmm ddmmrr, np. 3PL27 opis 001-1915-190221-PL313100.
     36. 3PL28 – kod informacji dodatkowej podawany przez eksportera lub zgłaszającego w polu 44 wywozowego zgłoszenia celnego w przypadku złożenia zgłoszenia przez przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego, gdy ten sam numer identyfikacji podatkowej (TIN) został przydzielony wielu podmiotom posługującymi się różnymi numerami EORI, co ma miejsce np. w przypadku wielu firm w ramach jednej grupy kapitałowej, gdy eksporter jest zarejestrowany na potrzeby VAT w UE i jego numer identyfikacji podatkowej został przypisany do kilku podmiotów tzn. kilku nr EORI (np. w ramach jednej grupy kapitałowej)

      4PL01 – kod ten właściwy jest w przypadkach, gdy przedmiotem dopuszczenia do obrotu jest biokomponent, biomasa lub biopaliwo, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

      4PL02 – po tym kodzie należy podać datę właściwą do weryfikacji obliczeń należności dokonanych w zgłoszeniu

      4PL03 – kod ten jest właściwy w przypadkach, gdy w zgłoszeniu wywozowym w Polu 14 występuje:

     37. przedstawiciel bezpośredni (kod „2”), a osoba w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela), nie jest jednocześnie eksporterem z pola 2 albo
     38. przedstawiciel pośredni (kod „3”), a osoba na której rzecz dokonywane jest zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela) nie jest jednocześnie eksporterem z pola 2 albo
     39. przedstawiciel bezpośredni (kod „2”) albo pośredni (kod „3”) upoważniony przez operatora kurierskiego do złożenia zbiorczego zgłoszenia celnego.
     40. W dwóch pierwszych wyżej wskazanych sytuacjach, po kodzie 4PL03 należy podać odnoszący się do mocodawcy niebędącego eksporterem z pola 2 jeden z następujących wyróżników identyfikacyjnych (z tym, że jeżeli podmiot ma EORI, to zawsze należy podać EORI), które odpowiednio oznaczają:

      1 – PLNIP,

      2 – numer EORI,

      3 – VAT UE z innego kraju członkowskiego,

      4 – PESEL,

      5 – inny niż 1-4,

      a następnie podać numer identyfikujący podmiot oraz jego nazwę i adres.

      Natomiast w trzecim przypadku, gdy zgłoszenie celne składa przedstawiciel upoważniony przez operatora kurierskiego, to należy podać numer identyfikacyjny PLNIP oraz nazwę i adres operatora kurierskiego.

      Przykładowy wpis odnoszący się do osoby zarejestrowanej w Polsce dla potrzeb podatku VAT:

      „4PL03 – 1 – PLXXXXXXXXXXXXXXX – ABCDE Sp. z o. o. ul. Kołowa 3, 00-001 Zakole”.

      Rozwiązanie wybrane przez składającego zgłoszenie celne pociąga za sobą konieczność lub nie deklarowania kodu 4PL03.

      Uwaga! Cesja w ramach dwóch agencji (A1 przekazuje prawa do składania zgłoszeń przez A2 dla podmiotu X) nie oznacza „automatycznego” podawania w zgłoszeniu celnym kodu 4PL03.

      Cesja upoważnienia (substytucja) powinna zostać odzwierciedlona w systemie SZPROT tak, aby nowy podmiot na którego dokonana została cesja był powiązany w podmiotem, który udzielił pełnomocnictwa.

     41. Podmiot X upoważnia agencję A1 z prawem substytucji
     42. Agencja A1 ceduje prawo do działania jako przedstawiciel dla podmiotu X na agencję A2
     43. W systemie SZPROT następuje powiązanie agencji A2 z podmiotem X
     44. Jeżeli mocodawcą – zarówno dla agencji A1, jak i w ramach substytucji dla agencji A2 – jest w wywozie podmiot z pola 2 czyli Eksporter, to nie jest to przypadek uzasadniający użycie kodu 4PL03.

      Cesja (substytucja) do złożenia zgłoszenia w opisanym wyżej schemacie, oznacza konieczność wypełnienia w wywozie pola 2 - Eksporter, który jest mocodawcą dla obu agencji oraz pola 14 – zgłaszający/przedstawiciel, bez użycia kodu 4PL03. W polu 14 powinny być dane podmiotu, który faktycznie składa zgłoszenia (w ramach substytucji będzie to agencja A2). System operacyjny sprawdzi powiązania pomiędzy agencją A2 a podmiotem X.

      4PL06 – kod ten należy stosować w przypadku eksportu pośredniego. Podanie tego kodu wraz z następującym po nim numerem identyfikacji podatkowej podmiotu krajowego, który dokonał dostawy towarów, w wyniku której następuje eksport i numerem faktury dokumentującej tę dostawę, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez eksportera (z Pola 2 zgłoszenia) zgody na udostępnienie danych ze zgłoszenia temu podmiotowi krajowemu.

      4PL07:

     45. bez zabezpieczania należności celnych w procedurach uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej oraz należności podatkowych w procedurach uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych (np. zwolnienie z zabezpieczenia wynika z pozwolenia, zabezpieczenie jest niewymagane zgodnie z art. 89 ust. 7 UKC) albo jeżeli zabezpieczenie w procedurze uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej (o ile zgłoszenie celne do którejkolwiek w tych procedur nie stanowi równocześnie wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej na podstawie zgłoszenia celnego) zostało złożone lecz nie podlega ono saldowaniu na etapie obsługi zgłoszenia celnego lecz monitorowaniu w drodze audytu. W tym ostatnim przypadku należy po tym kodzie podać numer referencyjny zabezpieczenia (numery referencyjne zabezpieczeń) w następującej strukturze:
     46. Przykład: 17PL440000AG005369

     47. w przypadku dopuszczenia do obrotu towarów w ramach procedury uszlachetniania biernego przed wywozem towarów będących przedmiotem czasowego wywozu (kod procedury 48), gdy zabezpieczenie jest niewymagane zgodnie z art. 7 UKC, czyli od państw, regionalnych i lokalnych organów władzy oraz innych podmiotów prawa publicznego w odniesieniu do działalności, w której występują one jako organy publiczne.
     48. Podmiot prawa publicznego powinien spełnić następujące warunki:

     49. został utworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
     50. posiada osobowość prawną;
     51. jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego bądź jego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych władz lub podmiotów, bądź ponad połowa członków jego organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.
     52. 4PL08 – wyłączenie kalkulacji podatku akcyzowego dla wyrobów energetycznych w zgłoszeniu uproszczonym (art. 27 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym).

      Dotyczy sytuacji, gdy wyroby energetyczne, bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego (wymagającego wcześniejszego udzielenia pozwolenia) są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu rurociągu z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego. W tym przypadku w zgłoszeniu uproszczonym nie zamieszcza się informacji o kwocie akcyzy. Informacja ta zamieszczona jest w zgłoszeniu uzupełniającym, które należy złożyć nie później niż w momencie przesłania do systemu projektu e-AD.

      Kod 4PL8 powinien być podawany w zgłoszeniu uproszczonym łącznie z kodem 4PL12 – oba kody dotyczą sytuacji, o której mowa w art. art. 3a ustawy o podatku akcyzowym.

      4PL09 – wniosek o pozwolenie na zgłoszeniu celnym na uprzedni przywóz produktu zamiennego lub przywóz produktu zamiennego, przy jednoczesnym istnieniu pozwolenia na uszlachetnianie bierne, które nie obejmuje takiego systemu, ale posiadanie takiego pozwolenia stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na zgłoszeniu (art. 163 ust. 1 lit. e RD) oraz wniosek o pozwolenie na zgłoszeniu celnym, gdy przywóz dotyczy produktów przetworzonych, które mają być dopuszczone do obrotu po uszlachetnianiu biernym w przypadku, gdy proces przetwarzania dotyczył towarów o charakterze niehandlowym (art. f RD).

      W sytuacji, gdy zgłoszenie celne stanowi wniosek o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. e) rozporządzenia delegowanego UE nr 2015/2446 oprócz wymaganych dodatkowych danych, jakie należy podać w polu 44 zgłoszenia celnego w przypadku wnioskowania o udzielenie pozwolenia na zgłoszeniu celnym (w tzw. „trybie skróconym”), należy podać dodatkowo numer udzielonego już pozwolenia (w trybie „standardowym”) na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego, które wprawdzie nie zawiera zgody na stosowanie systemu standardowej wymiany, ale w związku z zaistnieniem sytuacji, w której w trakcie realizacji tego pozwolenia konieczne stało się zastosowanie systemu standardowej wymiany, wykazanie jego posiadania organom celno-skarbowym, w świetle ww. przepisu, jest niezbędne do ubiegania się o uzyskanie zgody (pozwolenia) na zgłoszeniu celnym na przywóz produktów zamiennych lub uprzedni przywóz produktów zamiennych w miejsce produktów przetworzonych.

      Podmiot posiada pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania biernego na naprawę. Ubiegając się o to pozwolenie założył, że naprawa jest możliwa. Okazuje się, że ze względu na istnienie wady materiałowej danego towaru, zamiast naprawiania go, podmiot zagraniczny odsyła produkt zamienny. Przywożąc taki produkt zamienny i chcąc skorzystać w odniesieniu do niego z systemu standardowej wymiany podmiot powinien złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego – wskazać w polu 37 kod procedury 6121, w polu 44 podać kod 4PL09, kod 00100, kody 0PL05-0PL09, kod C019 i numer udzielonego już pozwolenia (w trybie „standardowym”), a organ celny oceni, czy zachodzą przesłanki do zastosowania tej formy uszlachetniania biernego (a więc oceni „rozszerzenie” na system standardowej wymiany istniejącego już pozwolenia na uszlachetnianie bierne w odniesieniu do przywożonego produktu zamiennego).

      W przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na zgłoszeniu celnym w sytuacji, gdy dopuszczane do obrotu po uszlachetnianiu biernym są produkty przetworzone, a proces przetwarzania dotyczy wyłącznie towarów o charakterze niehandlowym (np. przywóz z kraju trzeciego wywiezionego w celu naprawy uszkodzonego laptopa stanowiącego własność osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Unii) w polu 44 zgłoszenia celnego należy podać kod informacji dodatkowej „00100” oraz związane z nim krajowe kody informacji dodatkowej 0PL05 – 0PL09, a także kod 04PL09. W polu 37 należy podać kod procedury 6121.

      4PL10 – zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

      4PL11 – zwolnienie ze sprawdzania IE025 dla zgłoszeń importowych oraz dokumentów PWD i DSK składanych przez:

     53. operatorów kurierskich, lub,
     54. operatorów transportu drobnicowego,
     55. posiadających pozwolenie AEO oraz pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy.

      Kod ten należy podać w zgłoszeniach importowych oraz dokumentach PWD i DSK składanych po procedurze tranzytu, w sytuacji stwierdzenia rozbieżności w ilości towarów (braki lub nadwyżki), co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że rozbieżności są wynikiem oczywistej pomyłki przy załadunku towarów na środek transportu. W przypadku podania tego kodu, system AIS/IMPORT nie będzie sprawdzał, czy dla danego MRN tranzytowego został wygenerowany komunikat IE025.

      4PL12 – zgłoszenie uproszczone w procedurze zawieszonego poboru akcyzy bez dokumentu e-AD; brak komunikacji EMCS.

      Zasadą jest, że dla zawieszonego poboru akcyzy (kod procedury 45 lub 68 albo kod uszczegóławiający procedurę F06 dla procedur związanych z dopuszczeniem do obrotu) należy podać kod dokumentu wymaganego „C651” – Elektroniczny dokument administracyjny (e-AD), o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 684/2009. Kod ten uruchamia komunikację z EMCS. Jednakże w przypadku zgłoszenia uproszczonego typu C (zgłoszenie uproszczone z pozwoleniem), możliwe jest niepodawanie kodu dokumentu C651 pomimo tego, że występuje zawieszony pobór akcyzy, ale konieczne jest wtedy podanie w kodach informacji dodatkowych kodu 4PL12.

      Jednakże w zgłoszeniu uzupełniającym typu Y, w przypadku podania kodu 4PL12, należy podać kod C651 dla e-AD (obsługa manualna, bez wywoływania EMCS).

      Kod 4PL12 powinien być podawany w zgłoszeniu uproszczonym łącznie z kodem 4PL08 – oba kody dotyczą sytuacji, o której mowa w art.

      4PL13 – kod stosowany w przypadkach, gdy w procedurze składowania celnego zostało złożone zabezpieczenie. Po tym kodzie należy podać numer referencyjny zabezpieczenia (numery referencyjne zabezpieczeń) w następującej strukturze:

      4PL15 – kod ten ma zastosowanie w następujących przypadkach:

     56. gdy w pozwoleniu na procedurę końcowego przeznaczenia (end-use) zostało wskazane, że kwota potencjalnego długu podlega zabezpieczeniu transakcyjnemu (identyfikacja w GRN – 10. znak to litera „S”), a nie audytowaniu (identyfikacja w GRN – 10. znak to litera „A”), to należy podać po tym kodzie kwotę potencjalnego długu celnego celem jego odsaldowania w OSOZ. Kod ten należy podać zawsze, gdy zgłoszenie jest wnioskiem o wydanie pozwolenia na procedurę końcowego przeznaczenia (kod informacji dodatkowej 00100);
     57. w przypadku wnioskowania o zastosowanie zwolnień z należności celnych pod warunkiem złożenia zabezpieczenia dla kodów: C42, C60 i C61 lub należności podatkowych dla kodów: 4V8, 6V5 i 6V6.
     58. Przykład: 4PL15 – 5. 560

      4PL16 – towary wywiezione do Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., a następnie przywożone z Wielkiej Brytanii do Polski od 1 stycznia 2021 r. Szczególne traktowanie w związku z Brexit.

      UNIM1 – informacja o MRN importowego zgłoszenia celnego, które będzie unieważnione po dokonaniu zwrotu towaru zakupionego w ramach e-commerce, w związku z art. 148 ust. 3 RD.

      PHU01 – pomoc humanitarna dla określonego kraju, regionu, grupy etnicznej np. w związku z konfliktami wojennymi, społecznymi, politycznymi, itp.

      Kod należy podawać jako informację dodatkową na pozycji towarowej w zgłoszeniach przywozowych, wywozowych i tranzytowych. W zgłoszeniu celnym w polu opisowym dla tego kodu należy każdorazowo podać nazwę kraju, regionu albo grupy etnicznej, dla której kierowana jest pomoc.

      Wywóz i tranzyt

      PHU01 – Ukraina
      PHU01 – Kurdowie w … (wskazać odpowiedni kraj),

      Import

      PHU01 – Ukraińcy w Polsce

      UWP01 – umowa o współdziałanie podatnika z Krajową Administracją Skarbową na podstawie art. 20s Ordynacji podatkowej, przy jednoczesnym zadeklarowaniu certyfikatu AEO.

      GRVAT – grupa VAT (GV) jako szczególny rodzaj podatnika istnieje tylko do celów podatku od towarów i usług (VAT) i posługuje się NIP dla grupy VAT. Członkowie grupy VAT są uważani za jednego podatnika dla celów VAT jako grupa VAT (art. 15a ustawy o VAT).

      Kod GRVAT należy podać w każdym zgłoszeniu przywozowym i wywozowym, w którym – odpowiednio - odbiorcą w przywozie i eksporterem w wywozie jest członek grupy VAT, wraz z numerem identyfikacyjnym VAT tej grupy.

      NIP grupy VAT służy do jej identyfikacji w zakresie dotyczącym VAT. Członkowie grupy VAT w zakresie odnoszącym się do innych podatków posługują się swoimi indywidualnymi NIP, które cały czas pozostają ważne i niezmienione.

      Grupa VAT daje możliwość wspólnego rozliczenia VAT przez członków tej grupy, która zakłada również wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między tymi członkami grupy VAT.

      Z chwilą rejestracji grupy VAT jako podatnika, członkowie grupy VAT wchodzący w skład tej grupy, zostają wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT.

      Zmiana podmiotowa następuje tylko w zakresie VAT – konstrukcja grup VAT nie oddziałuje na inne dziedziny prawa, w tym prawo bankowe. Poza VAT członkowie grupy VAT zachowują swoją odrębność.

      ZBO01 – przywóz zbóż i nasion oleistych z przeznaczeniem do siewu

      ZBO02 - przywóz zbóż i nasion oleistych z przeznaczeniem na cele spożywcze

      ZBO03 - przywóz zbóż i nasion oleistych z przeznaczeniem na cele paszowe

      ZBO04 - przywóz zbóż i nasion oleistych jako surowiec opałowy

      ZBO05 - przywóz zbóż i nasion oleistych jako surowiec przeznaczony do produkcji bioetanolu na cele energetyczne

      ZBO06 - przywóz zbóż i nasion oleistych jako surowiec przeznaczony do produkcji bioetanolu technicznego

      Katalog zbóż i nasion oleistych z kodami towarowymi dla których należy deklarować w zgłoszeniu celnym przywozowym kody informacji dodatkowej ZBO01, ZBO02, ZBO03, ZBO04, ZBO05, ZBO06:

      Pszenica – 100111 00 00, 100119 00 18, 100119 00 20, 100119 00 30, 100191 20 20, 100199 00 13, 100199 00 15, 100199 00 40, 100199 00 50, 100199 00 60, 100199 00 94,

      Żyto - 100210 00 00, 100290 00 00,

      Owies - 100410 00 00, 100490 00 00,

      Jęczmień - 100310 00 00, 100390 00 20, 100390 00 30, 100390 00 90,

      Kukurydza - 100510 13 00, 100510 50 00, 100510 18 00, 100510 90 00, 100590 00 00, 100590 00 20, 100590 00 90,

      Pszenżyto - 100860 00 00, 100890 00 00,

      Proso - 100821 00 00, 100829 00 00, 100830 00 00, 100840 00 00, 100850 00 00

      Gryka - 100810 00 00,

      Sorgo - 100710 10 00, 100710 90 00, 100790 00 00,

      Soja - 120110 00 00, 120190 00 00,

      Len - 120400 10 00, 120400 90 00,

      Słonecznik - 120600 10 00, 120600 91 00, 120600 99 00

      4. 3 Załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia

     59. Dokumenty, świadectwa oraz unijne lub międzynarodowe pozwolenia lub inne odnośne informacje, przedstawiane na poparcie zgłoszenia muszą zostać wprowadzone w postaci kodu składającego się z 4 znaków alfanumerycznych, po których, w stosownych przypadkach, następuje albo numer identyfikacyjny albo inny rozpoznawalny punkt odniesienia.
     60. Przykład: Do zgłoszenia załączane jest "Świadectwo zdatności do lotu” o numerze identyfikacyjnym XXXXXXXXXXXX.

      Należy wpisać w Polu 44 „A119- XXXXXXXXXXXX”.

      Uwaga! Aktualizowany na bieżąco wykaz unijnych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 udostępniony jest na stronie internetowej: Słowniki - przeglądanie i pobieranie Słownik 034.

      Uwaga! W wykazie tym jest kod „C651 - Elektroniczny dokument administracyjny (e-AD), o którym mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 684/2009”, który ma zasadnicze znaczenie w komunikacji z systemem EMCS.

      Zasadą jest, że dla zawieszonego poboru akcyzy (kod procedury 45 lub 68 albo kod uszczegóławiający procedurę F06 dla procedur związanych z dopuszczeniem do obrotu) należy podać kod dokumentu wymaganego „C651”. Jednakże w przypadku zgłoszenia uproszczonego typu C (zgłoszenie uproszczone z pozwoleniem), możliwe jest niepodawanie kodu dokumentu C651 pomimo tego, że występuje zawieszony pobór akcyzy, ale konieczne jest wtedy podanie w kodach informacji dodatkowych kodu 4PL12. Jednakże w zgłoszeniu uzupełniającym typu Y, w przypadku podania kodu 4PL12, należy podać kod C651 dla e-AD (obsługa manualna, bez wywoływania EMCS).

     61. Nieuwzględnione w ww. wykazie dokumenty, świadectwa lub pozwolenia, których przedłożenie wraz ze zgłoszeniem wymagane jest na podstawie odrębnych przepisów prawa unijnego lub przepisów prawa krajowego, muszą zostać wpisane przy użyciu kodu składającego się z 4 znaków alfanumerycznych (an4), o innej strukturze niż ww. kody unijne. Po kodzie dokumentu należy wpisać po myślniku numer identyfikacyjny lub inne oznaczenie danego dokumentu.
     62. W zgłoszeniu przywozowym należy podać w określonych przypadkach EORI posiadacza pozwolenia dla wskazanego w zgłoszeniu rodzaju pozwolenia wyrażanego odpowiednim kodem unijnym (słownik nr CL605). Te same kody rodzaju pozwoleń, dla potrzeb podania numerów tych pozwoleń, podaje się w dokumentach wymaganych.

      Dane dotyczące posiadacza pozwolenia należy podawać, w szczególności dla procedur specjalnych, dla WIT w procedurze dopuszczenia do obrotu lub jeśli występuje płatność odroczona.

      W przypadku płatności odroczonej identyfikator posiadacza pozwolenia o kodzie C506 musi być taki sam jak EORI Odbiorcy albo Zgłaszającego. 3. 1 Kody pozwoleń dołączanych do zgłoszenia celnego.

     63. Pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej: uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej i końcowego przeznaczenia
     64. W zgłoszeniach celnych importowych należy podawać kody pozwoleń i strukturę numeru tych pozwoleń według następujących reguł:

      Kody pozwoleń podawane w atrybucie „Dokument Wymagany/Kod”:

      C601 – pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego,

      C516 – pozwolenie na stosowanie procedury odprawy czasowej,

      C019 – pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania biernego,

      N990 – pozwolenie na stosowanie procedury końcowego przeznaczenia.

      Struktura numeru pozwolenia podawana w atrybucie „Dokument Wymagany/Numer”:

     65. Zasady dotyczące pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych wydanych do dnia 11 stycznia 2017 r. (włącznie) są następujące:
     66. Na strukturę numeru ww. pozwoleń (an15) składają się kolejno następujące po sobie elementy:

     67. rok wydania pozwolenia (n2) np. rok 2004 należy wpisać „04”,
     68. symbol PL (a2),
     69. kod urzędu celnego, który wydał pozwolenie (kod izby celnej w przypadku pozwoleń obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie) (n6),
     70. kod procedury celnej, dla której wydane zostało pozwolenie (a1), gdzie:
     71. D – procedura uszlachetniania czynnego (do dnia 30. 2016 r. - w systemie zawieszeń),

      E – procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych (pozwolenia wydane przed dniem 1. ),

      F – procedura odprawy czasowej,

      G – procedura przetwarzania pod kontrolą celną (pozwolenia wydane przed dniem 1. ),

      H – procedura uszlachetniania biernego,

      J – procedura końcowego przeznaczenia (end-use) obejmująca więcej niż jedno państwo członkowskie,

      L – procedura końcowego przeznaczenia (end-use) – pozwolenie zwykłe.

      Uwaga! Od dnia 1 maja 2016 r. pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych oraz procedury przetwarzania pod kontrolą celną, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (WKC, RWKC), które obowiązują w dniu 1 maja 2016 r. pozostają ważne do końca danego okresu ważności (terminu ważności) lub do dnia 1 maja 2019 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, natomiast przywóz towarów nieunijnych na mocy takich pozwoleń po dniu 30. 2016 r. możliwy będzie wyłącznie na podstawie przepisów nowego prawa unijnego dotyczących procedury uszlachetniania czynnego. W polu 44 zgłoszenia należy podać numer pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych albo procedury przetwarzania pod kontrolą celną, ale w polu 37 zgłoszenia, jako procedurę wnioskowaną, należy wpisać kod „51”.

      Uwaga! W przypadku pozwolenia obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie w miejscu przeznaczonym dla kodu procedury należy wpisać literę „P”. Przykład: 04PL440000P0001.

     72. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydawanych przez dany urząd celny (n4). W przypadku pozwolenia obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie ewidencja prowadzona jest przez organ celny w sposób ciągły tj. kolejne pozwolenie otrzymuje kolejny numer ewidencyjny bez podziału na poszczególne procedury. Natomiast w przypadku pozwolenia zwykłego ewidencja prowadzona jest przez urząd celny odrębnie dla każdej procedury.
     73. Uwaga! W zgłoszeniu celnym dokonywanym w formie elektronicznej numer pozwolenia wpisuje się bez użycia ukośników.

      Przykład: 04PL445000D0001 – pozwolenie na stosowanie procedury specjalnej w postaci uszlachetniania czynnego, wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie, któremu przydzielił on wyróżnik cyfrowy 0001.

     74. Zasady dotyczące pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych wydanych od dnia 12 stycznia 2017 r. są następujące:
     75. Na strukturę numeru pozwolenia (an17) składają się kolejno następujące po sobie elementy:

     76. kod kraju – PL (a2);
     77. typ decyzji (a3) – odpowiednio:
     78. IPO – dla uszlachetniania czynnego,
     79. OPO – dla uszlachetniania biernego,
     80. TEA – dla odprawy czasowej,
     81. EUS – dla procedury końcowego przeznaczenia;
     82. kod urzędu celnego, który wydał pozwolenie (n6);
     83. rok wydania pozwolenia (n2) np. dla roku 2017 należy wpisać „17”;
     84. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydanych przez dany urząd celny (n4).
     85. Uwaga! W zgłoszeniu celnym numer pozwolenia wpisuje się jako ciąg znaków alfanumerycznych (bez użycia ukośników, kropek, itp. ”.

      Przykład: PLIPO445000170001 – pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego wydane przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, któremu przydzielił on wyróżnik cyfrowy 0001.

     86. Numery pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych wiążących więcej niż jedno państwo członkowskie wydane od dnia 2 października 2017 r. w systemie CD mają następującą strukturę:
     87. Na strukturę numeru pozwolenia (an34) składają się kolejno następujące po sobie elementy:

     88. typ decyzji – odpowiednio:
     89. EUS – dla procedury końcowego przeznaczenia (a3);
     90. kod urzędu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie (an8);
     91. myślnik (-) rozdzielający kod urzędu celno-skarbowego z rokiem wydania pozwolenia;
     92. rok wydania pozwolenia (n4) np. dla roku 2017 należy wpisać „2017”;
     93. myślnik (-) rozdzielający rok wydania z wyróżnikiem cyfrowym (numerem ewidencyjnym);
     94. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń nadany automatycznie przez unijny system CD, na który to numer składają się dwa elementy: przypadkowe znaki (ang. „random characters”) (a3) oraz wyróżnik cyfrowy (n.. 12).
     95. Uwaga! W zgłoszeniu celnym numer pozwolenia wpisuje się jako ciąg znaków alfanumerycznych (bez użycia ukośników, myślników, kropek, itp.

      Przykład: PLIPOPL445000-2017-ABC123 – pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego wydane przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, któremu system CDS przydzielił wyróżnik cyfrowy ABC123.

     96. Pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy/upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu
     97. 2UP2 – kod pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej

      Na strukturę numeru pozwolenia (an17) na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze TIR składają się kolejno następujące po sobie elementy:

     98. rok wydania pozwolenia (n2) np. rok 2019 należy wpisać „19”,
     99. kod izby administracji skarbowej, która wydała pozwolenie (n6),
     100. kod procedury celnej, dla której wydane zostało pozwolenie (I) oraz następujący po nim kod informacji o osobie, dla której wydane zostało pozwolenie (n1), połączone w jeden dwuskładnikowy kod (an2), gdzie:
     101. Kod procedury celnej: I – tranzyt.

      Kody informacji o osobie są następujące:

      1 – pozwolenie wydane osobie, która będzie stosowała procedurę uproszczoną we własnym imieniu,

      2 – pozwolenie wydane osobie, która będzie dokonywała zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej jako przedstawiciel pośredni (w pozwoleniu jako uprawniony zawsze figuruje przedstawiciel pośredni),

      3 – pozwolenie wydane osobie, która będzie stosowała procedurę uproszczoną we własnym imieniu oraz jako przedstawiciel pośredni.

     102. kod wskazujący na formę procedury uproszczonej (a1), gdzie „T” oznacza uproszczenia w procedurach tranzytowych,
     103. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydawanych przez daną izbę administracji skarbowej (n4).
     104. Ewidencja prowadzona jest przez izbę odrębnie dla każdej procedury, bez względu na formę procedury uproszczonej i kod informacji o osobie.

      Przykład: 19PL440000I2T0001 – pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze tranzytu wydane dla agencji celnej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, któremu przydzielił on wyróżnik cyfrowy 0001.

      Na strukturę numeru pozwolenia (an17) na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR składają się kolejno następujące po sobie elementy:

     105. kod rodzaju decyzji - ACT (a3),
     106. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydawanych przez daną izbę administracji skarbowej (n4). Ewidencja prowadzona jest przez izbę odrębnie dla każdej procedury, bez względu na formę procedury uproszczonej i kod informacji o osobie.
     107. Przykład: PLACT400000190001

      Na strukturę numeru pozwolenia (an17) na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego składają się kolejno następujące po sobie elementy:

     108. kod rodzaju decyzji - ACR (a3),
     109. Przykład: PLACR400000190001

      Na strukturę numeru pozwolenia (an17) na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego składają się kolejno następujące po sobie elementy:

     110. kod rodzaju decyzji – ACE (a3),
     111. Przykład: PLACE400000190001

      Uwaga! W zgłoszeniu celnym numer pozwolenia wpisuje się jako ciąg znaków alfanumerycznych (bez użycia ukośników, kropek, itp.

     112. Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 166 ust. 182 UKC.
     113. C512 – kod pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego

      C514 – kod pozwolenia na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego

      Na strukturę numeru pozwolenia (an17) na stosowanie procedury uproszczonej, składają się kolejno następujące po sobie elementy:

     114. oznaczenie państwa, które wydało pozwolenie (2n) – symbol stały „PL”,
     115. kod rodzaju decyzji (an3)
     116. SDE – zgłoszenie uproszczone,
     117. EIR – wpis do rejestru zgłaszającego
     118. kod izby administracji skarbowej, która wydała pozwolenie (n6)
     119. rok wydania pozwolenia (n2),
     120. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny – numer własny pozwolenia) pozwoleń wydanych przez daną IAS (n4).
     121. Przykładowy numer pozwolenia: PLEIR400000160001

      Uwaga! W zgłoszeniu celnym dokonywanym w formie elektronicznej numer pozwolenia wpisuje się bez użycia ukośników.

     122. Pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej
     123. C513 – pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej realizowanej na terenie kraju

     124. kod kraju – PL (a2)
     125. typ decyzji – CCL (an3)
     126. kod administracji skarbowej, która wydała pozwolenie (n6);
     127. rok wydania pozwolenia (n2);
     128. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydanych przez daną izbę administracji skarbowej (n4)
     129. Ewidencja prowadzona jest przez izbę począwszy od 2016 r. w sposób ciągły.

      1. Pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej realizowanej pomiędzy co najmniej dwoma państwami członkowskimi wydane po dniu 2 października 2017 r. (pozwolenie wydane w Systemie CDS)
      2. C513 – pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej

       Na strukturę numeru pozwolenia (an.. 34) składają się kolejno następujące po sobie elementy:

      3. kod izby administracji skarbowej, która wydała pozwolenie (an8);
      4. myślnik (-) rozdzielający kod jednostki z rokiem wydania pozwolenia;
      5. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń nadany automatycznie przez unijny system CDS, na który to numer składają się dwa elementy: przypadkowe znaki (ang.
      6. PLCCLPL441000-2017-abc123

       Uwaga! W zgłoszeniu celnym numer pozwolenia wpisuje się jako ciąg znaków alfanumerycznych (bez użycia ukośników, myślników, kropek, itp.

       1. Pozwolenie na korzystanie z samoobsługi celnej
       2. C515 – pozwolenie na korzystanie z samoobsługi celnej

       3. typ decyzji – SAS (a3)
       4. kod izby administracji skarbowej, która wydała pozwolenie (n6);
        1. Pozwolenie na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów na podstawie art. 73 UKC oraz art. 71 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446
        2. 5SP5 – pozwolenie na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów (tzw. pozwolenie ryczałtowe) wydane przed 1 maja 2016 r. na podstawie art. 156a RWKC.
        3. Struktura numeru identyczna jak przy pozwoleniach na stosowanie procedur specjalnych z tym, że w miejscu przeznaczonym dla kodu procedury należy wpisać literę „R”.

         Przykład: 04PL445000R0001.

         W przypadku pozwolenia na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów ewidencja prowadzona jest przez urząd celny w sposób ciągły tj. kolejne pozwolenie otrzymuje kolejny numer ewidencyjny.

        4. C504 – pozwolenie na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów na podstawie art. 71 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446
        5. Na strukturę numeru pozwolenia, składają się kolejno następujące po sobie elementy:

        6. dla pozwoleń wydanych przed wdrożeniem systemu decyzji celnych w ramach UKC (CDS), czyli przed dniem 2 października 2017 r.
        7. symbol PL (a2);
        8. kod rodzaju decyzji – CVA (a3);
        9. kod urzędu celnego, który wydał decyzję (n6);
        10. rok wydania decyzji (n2);
        11. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) decyzji wydanych przez daną izbę celną (n4)
        12. Przykład: PLCVA400000160001

        13. dla pozwoleń wydanych po dniu 2 października 2017 r. w systemie decyzji celnych w ramach UKC (CDS) 
        14. kod kraju - PL (a2);
        15. myślnik (-) rozdzielający kod urzędu celno-skarbowego i rok wydania pozwolenia;
        16. rok wydania pozwolenia (n4);
        17. myślnik (-) rozdzielający rok wydania pozwolenia i wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny);
        18. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwolenia nadany automatycznie przez unijny system CDS. Na ten wyróżnik cyfrowy składają się dwa elementy: przypadkowe znaki/ang. random characters (a3) oraz wyróżnik cyfrowy cyfry (n..
        19. Przykład: PLCVAPL400000-2017-xwy1243

         1. Pozwolenie na potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów wydane przez upoważnionego wystawcę
         2. C511 – Pozwolenie na potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów wydane przez upoważnionego wystawcę (art. 128 rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446)

         3. typ decyzji – ACP (an3)
         4. Przykład: PLACP400000190001.

          W przypadku przedmiotowego pozwolenia ewidencja prowadzona jest przez izbę celną w sposób ciągły tj.

          1. Zgłoszenie celne jako pozwolenie na stosowanie procedury specjalnej (art. 163 rozporządzenia delegowanego)
          2. W sytuacji, gdy wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych, o których mowa w art. 1 UKC ma formę zgłoszenia celnego (tj. wniosek skrócony), przyjęcie tego zgłoszenia przez organ celny jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia skróconego.

           W przypadku wniosku skróconego dla procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub końcowego przeznaczenia należy podać kod informacji dodatkowej: „00100 – Pozwolenie uproszczone” oraz dodatkowo dla procedury końcowego przeznaczenia w atrybucie „Dokumenty wymagane” należy podać kod N990.

           Należy przy tym pamiętać, że podanie kodu „00100” skutkuje koniecznością zadeklarowania co najmniej jednego z krajowych kodów informacji dodatkowej 0PL05 – 0PL10.

           Mając na uwadze, że przyjęte zgłoszenie jest jednocześnie pozwoleniem na stosowanie procedury, przyjmuje się, że numerem pozwolenia skróconego jest nr MRN zgłoszenia. Tak więc dla celów ewidencyjnych należy przyjąć, iż numer pozwolenia skróconego, to: 00100 + nr MRN nadany zgłoszeniu, które stanowiło wniosek skrócony np. „00100MRN17351010I1234567”.

           4. 4 Kody dokumentów, których obowiązek dołączenia do zgłoszenia wynika z przepisów dotyczących środków i ograniczeń pozataryfowych

           7P01 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

           7P02 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

           7P03 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o środkach odurzających, substancjach psychotropowych i prekursorach

           7P04 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o nawozach

           7P05 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o broni i amunicji

           7P06 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów weterynaryjnych

           7P07 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów fitosanitarnych

           7P08 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o dozorze technicznym

           7P09 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o odpadach

           7P10 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o zabytkach (dobrach kultury)

           7P11 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o substancjach zubożających warstwę ozonową

           7P12 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o substancjach i preparatach chemicznych

           7P13 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o farmaceutykach

           7P14 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o środkach żywienia zwierząt

           7P15 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

           7P16 – zezwolenia na obrót towarami z Wykazu uzbrojenia na podstawie przepisów ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym obejmujące zezwolenia indywidualne, wydawane na wniosek przedsiębiorcy, oraz zezwolenia generalne krajowe ZG-PL-U-2, ZG-PL-U-3, ZG-PL-U-4, ZG-PL-U-5, ZG-PL-U-6, ZG-PL-U-7 wydane w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki

           Uwaga! W przypadku korzystania z krajowego zezwolenia generalnego przedsiębiorca obowiązany jest złożyć z wyprzedzeniem stosowne oświadczenie. Informacje odnośnie dopełnienia tego obowiązku znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju

           7P17 – Dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o kontroli zgodności z normami handlowymi

           7P18 – dokumenty wymagane w związku z obrotem komórkami, tkankami i narządami

           7P19 - oświadczenie podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za przesyłkę stwierdzające, że dana żywność lub pasza nie zawiera ryżu, nie składa się z niego, ani nie została z niego wyprodukowana

           7P20 – dokumenty związane z obrotem środkami ochrony roślin

           7P21 – deklaracja/certyfikat zgodności

           7P22 – koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w przypadku, gdy brak wymogu uzyskania zezwolenia ministra właściwego ds. gospodarki na obrót tego rodzaju towarami

           7P23 – oświadczenie o przeznaczeniu paliw stałych do użycia w gospodarstwach domowych albo instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW

           7P24 – oświadczenie o przeznaczeniu paliw stałych do celów innych niż do użycia w gospodarstwach domowych albo instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW

           7P25 – oświadczenie, o którym mowa w art. 5b pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

           7P26 – oświadczenie, o którym mowa w art. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

           1DK7 – faktura za transport

           1ZC1 – dokumenty wymagane do zastosowania zwolnienia towarów z należności celnych przywozowych jako mienie osobiste na podstawie art. 3-11 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

           1ZC2 – dokumenty wymagane do zastosowania zwolnienia towarów z należności celnych przywozowych jako przyrządy i aparatura naukowa na podstawie art. 44 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych lub jako części zamienne składniki i akcesoria do tej aparatury na podstawie art. 45 tego rozporządzenia

           1ZC3 – dokumenty wymagane do zastosowania zwolnienia towarów z należności celnych przywozowych jako towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych oraz jako artykuły przeznaczone dla niewidomych i innych osób niepełnosprawnych na podatnie art. 61 – 73 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

           1ZC4 – dokumenty wymagane do innych, niż określone dla kodów 1ZC1 – 1ZC3 przypadków zastosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

           2DK2 – towary, którym nadano kody taryfowe CN takie same jak towarom z wykazu uzbrojenia (lecz zarazem inne niż kody CN, do których przypisane są kody unijne X002 i Y901), które ze względu na swoje parametry i charakterystyki, nie kwalifikują się do kategorii uzbrojenia

           2DK3 – dokument zawierający opis planowanego procesu przetwarzania odnoszący się do kodu 0PL07, w przypadku gdy zgłoszenie celne jest wnioskiem o udzielnie pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, albo końcowego przeznaczenia

           2DK7 – potwierdzenie złożenia zabezpieczenia jednorazowego kwoty wynikającej z długu celnego, jeżeli zabezpieczenie zostało złożone (stosowane tylko na dokumencie papierowym SAD)

           2DK8 – oświadczenie, że towary zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego spełniały warunki do korzystania z preferencji taryfowych obowiązujących w ramach kontyngentów taryfowych lub plafonów towarowych w dniu objęcia ich procedurą uszlachetniania czynnego, zgodnie z art. 74 RD

           2DK9 – dokumenty, których przedłożenie nie jest wymagane przepisami prawa, lecz są dołączane do zgłoszenia np. celem wypełnienia zobowiązań kontrahenckich lub zabezpieczenia ogólnie rozumianego interesu zgłaszającego, eksportera/nadawcy lub odbiorcy (także innych osób powiązanych z transakcją lub innym zdarzeniem prawnym będącym podstawą konkretnej operacji handlowej). W tej kategorii powinny być zgłaszane m. nie mające znaczenia dla klasyfikacji towarowej wszelkiego rodzaju certyfikaty jakości, masy oraz atestów, wystawiane przez producentów na potrzeby odbiorcy w kraju trzecim.

           3DK1 – Formularz WPR1 (wniosek o refundację)

           3DK5 – umowa ustanawiająca przedstawiciela podatkowego

           3DK5X – przedstawicielstwo podatkowe składane pierwszy raz

           3DK6 – dokumenty załączane do zbiorczego zgłoszenia celnego z kodem 2PL, zawierające dane odnoszące się do opisu towarów ujętych w zbiorczym zgłoszeniu celnym, a także nadawców i odbiorców, o ile dane nadawców i odbiorców przesyłek nie zostały podane w tym zgłoszeniu

           Uwaga! Kod ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy do zbiorczego zgłoszenia 2PL załączane są zestawienia/dokumenty/specyfikacje, o których mowa w opisie pól 2, 8, 31 i 44, ale w formie dokumentu innego niż dokument mający w bazie TARIC przypisany im właściwy kod unijny. W przypadku gdy dokument z przypisanym do niego kodem unijnym pełni rolę takiego zestawienia/dokumentu/specyfikacji, to w polu 44 nie stosuje się kodu „3DK6”, ale wyłącznie kod unijny właściwy dla konkretnego dokumentu.

           3DK7 – dokumenty potwierdzające złożenie do właściwego organu monitorującego (ABW) zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji. Po kodzie należy podać datę podpisania ww. dokumentu przez osobę dokonującą takiego zgłoszenia.

           Przykład: 3DK7 – 20. 2014

           3DK8 – zaświadczenie bądź oświadczenie o spełnieniu przesłanek do niezabezpieczania podatku VAT i akcyzy w procedurze uszlachetniania czynnego lub odprawie czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, w związku z art. 7a ustawy o VAT oraz art. 28 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, składane wraz ze zgłoszeniem celnym, w przypadku gdy takie oświadczenie nie zostało zarejestrowane w systemie SZPROT

           3DK9 – pozwolenie na procedurę specjalną inne niż podane po kodzie C601 lub C019, wskazywane w przypadku, gdy produkt przetworzony powstał z towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub biernego na podstawie więcej niż jednego pozwolenia (tzw. tryb „łączenia pozwoleń”). Kod ten występuje tylko wtedy, gdy w zgłoszeniu do powrotnego wywozu po uszlachetnianiu czynnym (kod procedury to „3151”) wystąpił kod C601 lub gdy w zgłoszeniu do dopuszczenia do obrotu po uszlachetniania biernym (kod procedury to „6121”) wystąpił kod C019.

           Kod może wystąpić więcej niż jeden raz.

           C601 - PLIPO445000170001

           3DK9 - PLIPO445000170002

           3DK9 - PLIPO445000170003

           4DK1 – jednolita umowa przewozu

           4DK2 – oświadczenie podmiotu o przyjęciu zobowiązania do uiszczenia należności celnych przywozowych oraz należności podatkowych, w przypadku, jeżeli zwolnienie z takich należności towarów, o których mowa w art. 74 rozporządzenia nr 1186/2009 oraz w art. 63 ustawy o VAT nie byłoby przyznane oraz oświadczenie podmiotu, że jego procedury księgowe umożliwiają właściwym organom nadzorowanie jego działalności i że oferuje wszelkie gwarancje niezbędne do tego celu

           4DK3 – korzystanie z innych niż INF środków elektronicznej wymiany informacji uzgodnionych z organem celnym w związku z art. a UKC-RD

           4DK5 – umowa/porozumienie/upoważnienie – dokument świadczący o dokonywaniu przywozu w imieniu organizacji państwowej lub organizacji zatwierdzonej przez właściwe organy państwowe lub w imieniu jednostki ratownictwa, uprawnionych do zwolnienia z należności celnych przywozowych oraz VAT na podstawie art. 74 rozporządzenia nr 1186/2009 oraz art. 63 ustawy o VAT

           4DK7 – dokument świadczący o przywozie towarów przeznaczonych do użycia w innym państwie członkowskim, przywożonych przez organizacje państwowe lub organizacje charytatywne lub dobroczynne zatwierdzone przez właściwe władze i działające w tym innym państwie członkowskim. W takim przypadku przywożąca towary organizacja musi zgłosić ten fakt właściwym organ celnym państwa członkowskiego, np. w Polsce, w którym zwolnienie ma zostać przyznane na podstawie art. 63 ustawy o VAT.

           W takim przypadku, wnioskująca w Polsce o zwolnienie z należności przywozowych organizacja powinna przedstawić polskim organom celnym dokumenty, z którego wynika, że jest organizacją zatwierdzoną i działającą w innym państwie, w którym towary mają być używane.

           4DK8 – oświadczenie, że w wypadku niezaliczenia wnioskowanej ilości towaru na poczet kontyngentu taryfowego nr 098250, 098251, 098253, 098258 lub 098259, przywieziony towar podlega sankcjom wynikającym z zakazu przywozu towarów pochodzących z Rosji; niniejsze oświadczenie woli, złożone pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej, stanowi podstawę do zastosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. z 2022 r. 479), do wyprowadzenia towaru z obszaru celnego UE.

           5DK1 – specyfikacja towarów lub lista towarowa, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji

           5DK2 – upoważnienie do zgłoszenia towarów, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela

           5DK5 – potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego kwoty wynikającej z długu celnego, jeżeli zabezpieczenie zostało złożone (stosowane tylko na dokumencie papierowym SAD)

           5DK6 – dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy

           5DK7 – certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100%) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów Taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny do ustalenia i potwierdzenia klasyfikacji taryfowej towaru

           5DK8 – zaświadczenie o wydaniu banderol podatkowych, z podaniem rodzaju, serii, numeru ewidencyjnego (o ile występuje), daty wytworzenia, daty wydania banderol, ilości i wartości banderol, na przywożone towary objęte obowiązkiem banderolowania

           5DK9 – zaświadczenie o wpłaceniu kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych oraz kwoty stanowiącej 80% kosztów wytworzenia banderol podatkowych

           6DK5 – deklaracja celna CN22

           6DK6 – deklaracja celna CN23

           6DK8 – protokół zdawczo-odbiorczy w transporcie przesyłowym (gaz, ropa)

           6DK9 – faktura dostawcy z wykazem poboru mocy, przy przywozie energii elektrycznej

           7DK2 – faktura wystawiona na podstawie uzgodnionych grafików wymiany mocy, przy wywozie energii elektrycznej

           7DK3 – konosament, przy przywozie ropy naftowej

           8DK9 – decyzja w sprawie zwrotu lub umorzenia należności

           9DK8 – inne dokumenty (nie wymienione w kategoriach A, B, C) jeżeli są wymagane na podstawie przepisów krajowych w związku z przywozem lub wywozem

           9DK9 – inne dokumenty (nie wymienione w kategoriach A, B, C) jeżeli są wymagane na podstawie przepisów unijnych w związku z przywozem lub wywozem

           Uwaga! W przypadku wpisywania w Polu 44 dokumentów z obu ww. kategorii „inne dokumenty”, po kodach 9DK8 i 9DK9 po myślniku podaje się nazwę dokumentu, a następnie po kolejnym myślniku oznaczenie dokumentu

           Przykład: 9DK8 - certyfikat bezpieczeństwa - 11MG2334CB0002

           R243 – Pozytywny wynik weryfikacji – art. 243 RW (kod stosowany przez organ celny jako informacja po weryfikacji zgłoszenia)

           Organ celny ma obowiązek poinformowania zgłaszającego o wynikach weryfikacji zgłoszenia celnego w każdym przypadku przeprowadzenia takiej weryfikacji (art. 243 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego). Jeżeli wyniki weryfikacji nie prowadzą do wydania decyzji niekorzystnej dla strony, ani nie ma zastosowania tryb „korekty zgłoszenia”, to organ celny informuje zgłaszającego o pozytywnym wyniku weryfikacji wykorzystując ten kod w komunikacie. Kod ten wybierany jest przez organ celny i stanowi informację o pozytywnym wyniku weryfikacji w ramach komunikatu „Powiadomienie o Kontroli” (ZC261).

           1DEW – deklaracja o ujawnieniu środków pieniężnych w wysokości co najmniej 10 000 EUR (art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672) w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii.

           1EDD – Dokument e-DD

           Dokument elektroniczny, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

           Po tym kodzie należy podać numer dokumentu e-DD połączony z trzyznakowym numerem identyfikacyjnym pozycji towarowej, czyli np. dla dokumentu e-DD o przykładowym numerze referencyjnym 22PLDD143844000014240 i wyrobu z pozycji towarowej 1 deklaracji, wpis po kodzie 1EDD powinien wyglądać następująco: 22PLDD143844000014240001.

           2EDD – Awaryjny dokument e-DD wydawany w procedurze awaryjnej dla EMCS PL

           W przypadku niedostępności EMCS PL wydawany jest awaryjny e-DD, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Dokument ten zawiera takie same dane jak e-DD.

           Po tym kodzie dokumentu awaryjnego e-DD należy podać numer awaryjnego dokumentu e-DD połączony z trzyznakowym numerem identyfikacyjnym pozycji towarowej, czyli np. dla dokumentu e-DD o przykładowym numerze referencyjnym NYYYYYYYYYYNXXXXXXX2022 i wyrobu z pozycji towarowej 1 deklaracji, wpis po kodzie 2EDD powinien wyglądać następująco: NYYYYYYYYYYNXXXXXXX2022001.

           4. 21 POLE 47 – Obliczanie opłat

           4. 1 Pierwsza kolumna: Typ opłaty

           Należy użyć następujących kodów:

           A00 – należności celne dotyczące produktów przemysłowych (ten typ opłaty jest stosowany do wszystkich produktów, również produktów rolnych)

           A20 – należności celne dodatkowe.

           Uwaga! W typie opłaty A20 mieszczą się następujące kategorie opłat:

          3. element rolny – EA,
          4. dodatkowe cło za cukier – ADSZ,
          5. dodatkowe cło za mąkę – ADFM,
          6. opłata wyrównawcza – TC,
          7. cło dodatkowe w oparciu o cenę CIF – ASUCI,
          8. cło dodatkowe obliczone na podstawie ceny CIF, zmniejszone poprzez wykorzystanie kontyngentu taryfowego
          9. cło dodatkowe DR
          10. cło dodatkowe (ochronne) SAFDU
          11. Uwaga! Jeżeli dla danego towaru jest więcej niż jeden środek taryfowy, do których w systemie ISZTAR4 przypisany jest typ opłaty A20, to zgłoszenia powinny zawierać tyle typów opłat A20, ile jest środków taryfowych przypisanych do tego typu opłaty – nie należy sumować obliczonych kwot i wykazywać ich pod jednym typem opłaty A20.

           Jednakże, jeżeli w zgłoszeniu podane zostaną dane dotyczące płatności odroczonej (pole 48), to do wszystkich wykazanych w zgłoszeniu typów opłat A20 powinna być zastosowana metoda płatności „F”.

           1P1 – zabezpieczenie należności celnych dodatkowych

           Uwaga! W typie opłaty 1P1 mieszczą się zabezpieczenia wynikające:

          12. dla sektora zbóż – z przepisów art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2133/2001 z dnia 30 października 2001 r. oraz z przepisów art. 3, 6 i 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r.,
          13. dla rynku cukru i melasy - z przepisów art. 38 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.,
          14. dla rynku drobiu - z przepisów art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r.,
          15. dla rynku owoców i warzyw - z przepisów art. 137 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 499/2014 z dnia 11 marca 2014.
          16. 1S1 – należności podatkowe (VAT i akcyza) podlegające zabezpieczeniu w odniesieniu do należności celnych dodatkowych podanych przy typie opłaty 1P1

           1T1 – należności podatkowe (VAT i akcyza) podlegające zabezpieczeniu w odniesieniu do tymczasowego cła antydumpingowego (A35) i tymczasowego cła wyrównawczego (A45) oraz dla cła antydumpingowego ostatecznego z zawieszonym poborem (A30 w połączeniu z typem środka 555) oraz dla cła wyrównawczego ostatecznego z zawieszonym poborem (A40 w połączeniu z typem środka 555)

           A30 – ostateczne cła antydumpingowe

           A35 – tymczasowe cła antydumpingowe

           A40 – ostateczne opłaty wyrównawcze

           A45 – tymczasowe opłaty wyrównawcze

           B00 – podatek VAT

           B10 – odsetki wyrównawcze (od VAT)

           B20 – odsetki od zaległości (od VAT)

           C00 – opłaty wywozowe

           C10 – opłaty wywozowe dotyczące produktów rolnych

           D00 – odsetki od zaległości (inne niż od VAT)

           D10 – odsetki wyrównawcze (np. uszlachetnianie czynne)

           E00 – należności celne pobierane na rzecz innych krajów

           1A1 – podatek akcyzowy

           1R1 – cło przywozowe erga omnes według stawki obowiązującej w dniu dopuszczenia do obrotu towarów dla towarów określonych w rozporządzeniach Komisji (WE):

          17. Nr 1972/2003 z dnia 10 listopada 2003 r. o środkach przejściowych stosowanych względem obrotu handlu towarami rolnymi z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,
          18. Nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w związku z przystąpieniem (... )
          19. 1Z1 – podatek importowy (likwidacja odprawy czasowej)

           4. 2 Druga kolumna: Podstawa opłaty

           Kwoty stanowiące podstawę do obliczenia cła, opłat i podatków należy podać w pełnych złotych polskich (bez miejsc po przecinku). Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych. Podpola tego nie należy wypełniać dla danego typu należności, jeżeli podstawą jej wyliczenia nie jest wartość towaru, lecz jego ilość lub masa, z wyjątkiem podstawy do naliczenia cła, którego sposób wypełnienia podano w pkt 2. 1.

           2. Podstawa naliczenia cła

           W zależności od rodzaju stawki celnej, podstawą naliczenia cła może być:

          20. wartość celna towarów określona na podstawie Rozdziału 3 Tytułu II Unijnego Kodeksu Celnego „Wartość Celna Towarów”,
          21. wartość celna określona na podstawie unijnych przepisów szczególnych,
          22. ilość towaru,
          23. masa netto towaru.
          24. Niezależnie od rodzaju stawki celnej w kolumnie "Podstawa opłaty", dla typu opłaty A00, należy wpisać wartość celną towaru. Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym

           Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w kwocie na jednostkę wyrobu jest ilość wyrobów akcyzowych.

           Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym.

           Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w kwocie na jednostkę wyrobu i w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest ilość wyrobów akcyzowych oraz maksymalna cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym. W przypadku nieoznaczenia opakowań jednostkowych papierosów lub tytoniu do palenia maksymalną ceną detaliczną, przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, przeliczanej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów ogłaszana jest w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 99 d ustawy o podatku akcyzowym).

           Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło.

           W wypadku objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu produktów kompensacyjnych powstałych w wyniku procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym jest różnica pomiędzy wartością celną dopuszczonych do obrotu produktów przetworzonych lub zamiennych, a wartością towarów wywiezionych czasowo za granicę, powiększona o należne cło.

           W wypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.

           Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli elementy te nie zostały do niej włączone, a już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.

           Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.

           W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. Podstawa naliczenia podatku od towarów i usług (VAT)

           Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło.

           Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

           Uwaga! Do podstawy opodatkowania VAT wchodzi cały należny podatek akcyzowy, tak więc w przypadku, gdy wypełniając Pole 47 zgłaszający pomniejszył kwotę podatku akcyzowego o wartość banderol podatkowych wpłaconą w celu ich otrzymania (patrz kod 072X w opisie Pola 44 w Części II Instrukcji), to do podstawy opodatkowania VAT powinien wliczyć podatek akcyzowy w pełnej wysokości, uwzględniającej także wartość banderol podatkowych (kwota akcyzy wliczana do podstawy VAT będzie równa sumie kwoty wpisanej w podpolu „Kwota” Pola 47 oraz kwoty obniżki podanej w Polu 44 przy kodzie wartościowym 072X).

           W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

           Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

           Podstawa opodatkowania VAT obejmuje – o ile nie zostały włączone do wartości celnej – koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju.

           Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów (w tym także cło antydumpingowe).

           4. 3 Trzecia kolumna: Stawka

           Należy podać wysokość stawki celnej (odpowiednio podatkowej lub innej) w procentach, która ma być zastosowana do towaru klasyfikowanego według deklarowanego kodu taryfy celnej, po ewentualnym uwzględnieniu preferencji lub obniżek celnych.

           Do stawek specyficznych zalicza się następujące stawki:

          25. gdy jako alternatywę stawki procentowej ustalono kwotę minimalną lub maksymalną należności,
          26. gdy oprócz stawki procentowej oblicza się dodatkową należność np. dodatkowy element rolny, od sztuki, od zawartości alkoholu itp.,
          27. gdy stawkę należności ustalono kwotowo.
          28. W przypadku gdy do naliczenia cła za towar klasyfikowany według danej pozycji taryfowej stosowana jest:

          29. stawka celna specyficzna z dodatkowym elementem rolnym (EA, ADSZ, ADFM, EAR, ADSZR, ADFMR), kod typu opłaty należy wpisać dwukrotnie, tj.
          30.  w typie opłaty A00 podać należy kwotę należności wynikającą ze stawki ad valorem,
           oraz
          31. w typie opłaty A20 podać należy kwotę należności wynikającą z elementu rolnego (EA, ADSZ, ADFM, EAR, ADSZR, ADFMR);
          32. stawka celna specyficzna inna niż z elementem rolnym (np. na wyroby alkoholowe), kod typu opłaty należy wpisać jednokrotnie, a kwotę cła należy wpisać jako kwotę skumulowaną,
          33. stawka należności ustalona kwotowo, kod typu opłaty należy wpisać jednokrotnie, a kwotę cła należy wpisać jako kwotę skumulowaną.
          34. W przypadkach opisanych powyżej w pkt a), b), c) podpole „Stawka” powinno pozostać niewypełnione.

           4. 4 Czwarta kolumna: Kwota

           Wysokość naliczonej kwoty cła, podatku lub innych opłat podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

           W wypadku ustalenia podatku akcyzowego od towarów objętych obowiązkiem banderolowania, kwotę podatku akcyzowego należy pomniejszyć o wartość banderol podatkowych wpłaconą przez importera w celu ich otrzymania. Kwoty podatku akcyzowego należy pomniejszyć proporcjonalnie do ilości towarów banderolowanych znajdujących się w danej przesyłce.

           Uwaga! Nie należy odliczać odpłatności z tytułu kosztów wytworzenia banderol.

           Na dołączonym do zgłoszenia celnego zaświadczeniu właściwego urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy o wydaniu banderol należy nanieść informacje o ilości odpowiednio wywożonych/przywożonych aktualnie banderol lub o ilości wykorzystanych banderol na przywożonych wyrobach akcyzowych oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego i pozycję ewidencji.

           Oryginał należy zwrócić stronie, a w aktach pozostawić kopię zaświadczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

           Jeżeli jest zwolnienie z części podatku, to należy podać tylko kwotę podatku należnego.

           4. 5 Piąta kolumna: Metoda płatności

           Należy wpisać kod jeden z podanych poniżej kodów (a1), właściwy dla określonej metody płatności:

           A: Płatność gotówką

           D: Inne (np. bezpośrednie obciążenie rachunku agenta celnego)

           Uwaga! Symbol D należy podawać w przypadkach złożenia zabezpieczenia w stosunku do długu celnego, który powstał, ale kwota należności wynikająca z tego długu nie podlega zaksięgowaniu, np. w przypadku tymczasowych ceł antydumpingowych i tymczasowych ceł wyrównawczych, jeżeli stawka jest wyższa od 0 lub w stosunku do potencjalnego długu celnego, tzn. gdy składane zabezpieczenie dotyczy należności celnych, a także innych opłat związanych z importem towarów, których obowiązek uiszczenia jeszcze nie powstał (np. w procedurze odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych), a także gdy dług celny jeszcze nie powstał i nie wiadomo, czy w ogóle powstanie (np. w procedurze uszlachetniania czynnego).

           Metodę płatności „D” podaje się w szczególności dla typów opłat A00, A30, A35, A40, A45 w zgłoszeniu o objęcie procedurą uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej, w przypadku, gdy:

          35. pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej zostało udzielone na podstawie przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, które na mocy art. 251 ust. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 i jest ważne, a jego realizacja wiąże się z zastosowaniem zabezpieczenia (art. 88 WKC)
          36. pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej zostało udzielone na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego, którego realizacja wiąże się z zastosowaniem zabezpieczenia (art.
          37. Uwaga! Jeżeli na zgłoszeniu uproszczonym (z pozwoleniem lub bez pozwolenia) została wskazana:

          38. metoda płatności D, to na zgłoszeniu uzupełniającym dla takiego samego typu opłaty, powinna również zostać wskazana metoda płatności D,
          39. metoda płatności inna niż D, to na zgłoszeniu uzupełniającym dla takiego samego typu opłaty nie powinna zostać wskazana metoda płatności D.
          40. W przeciwnym wypadku nastąpi odmowa przyjęcia zgłoszenia uzupełniającego.

           E: Płatność odroczona lub z przesuniętym terminem

           W przypadku korzystania z odroczenia terminu płatności należności celnych na podstawie stosownego pozwolenia, niezależnie od przewidywanego sposobu dokonania płatności, należy wpisać symbol „E”.

           Uwaga! Stosując symbol E należy w zgłoszeniu celnym wypełnić pole 48 i podać dane dotyczące zabezpieczenia.

           Zgodnie z przepisami unijnymi odpowiednikami dotychczas stosowanych metod płatności F i M są kody E i R, z różnicami jak w powyższych opisach.

           G: Płatność z przesuniętym terminem – system podatku VAT (art. 211 dyrektywy 2006/112/WE)

           Uwaga! Metodę płatności „G” należy podać dla typu opłaty B00 w przypadku rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług.

           Jednocześnie dla typów zgłoszenia A lub B lub C lub D lub E lub F należy podać po kodzie FR7 opisanym w pkt 4. 1 niniejszej Instrukcji, identyfikator podatkowy podatnika lub osoby zobowiązanej do zapłaty VAT. Identyfikator podatkowy musi zaczynać się od PL (czyli podatnik musi być zarejestrowany do celów podatkowych w Polsce).

           H: Przelew bankowy

           J: Płatność poprzez administrację urzędów pocztowych (przesyłki pocztowe) lub za pośrednictwem innego organu rządowego bądź sektora publicznego

           Uwaga! Metoda płatności „J” nie może być stosowana w komunikatach elektronicznych przesyłanych przez podmioty do systemu AIS/IMPORT.

           Metoda ta może być podawana przez podmioty wyłącznie w przypadku składania zgłoszenia celnego w obrocie pocztowym w postaci papierowego dokumentu SAD i w tej sytuacji zasady stosowania metody płatności „J” są następujące:

          41. może występować tylko w standardowych zgłoszeniach celnych – typ zgłoszenia A podawany w drugiej części pola 1,
          42. dla wszystkich typów opłat na wszystkich pozycjach towarowych musi być przypisana metoda płatności „J”.
          43. Organy celne podają tę metodę płatności również w dokumentach DPDZ w obrocie pocztowym.

           L: metodę płatności „L” stosuje się, jeżeli ze zgłoszenia celnego nie wynika obowiązek uiszczenia należności i jeżeli nie towarzyszy temu zabezpieczenie składane na podstawie przepisów prawa celnego lub podatkowego, w zakresie w jakim przepisy prawa podatkowego odsyłają do prawa celnego albo jeżeli zabezpieczenie zostało złożone lecz nie podlega ono saldowaniu na etapie obsługi zgłoszenia celnego lecz monitorowaniu w drodze audytu

           Dotyczy to w szczególności następujących przypadków:

          44. dla danego typu opłaty występuje stawka zerowa (z zastrzeżeniem lit. c i d oraz zasad stosowania metody płatności „Z”) lub w całości zawieszona,
          45. dla typu opłaty „1A1” w przypadku procedury zawieszenia poboru akcyzy (dla której występuje zabezpieczenie akcyzowe), tzn. w przypadku gdy w pierwszej części pola 37 zgłoszenia celnego występuje kod procedury „45” albo „68” (procedura wnioskowana) albo w drugiej części pola 37 jako kod uszczegóławiający procedurę występuje kod „F06”,
          46. w przypadku objęcia procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych i jeżeli jednocześnie występuje kod informacji dodatkowej „4PL07”, to dla wszystkich typów opłat należy podać „L” (szczegóły w opisie przypadku 6. 22 w części VI Instrukcji),
          47. dla objęcia procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych i jeżeli jednocześnie występuje kod informacji dodatkowej „4PL07”, to dla typów opłat A00 i A20 należy podać „L” (szczegóły w opisie przypadku nr 6. 22 w części VI Instrukcji),
          48. dla procedury uszlachetniania czynnego oraz procedury odprawy czasowej dla typów opłat A30, A35, A40, A45 i 1T1 należy podać metodę płatności „L”, w przypadku, gdy pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej zostało udzielone na podstawie przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, które na mocy art. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 jest ważne, a jego realizacja nie wiąże się z zastosowaniem zabezpieczenia (art. 88 WKC),
          49. dla sytuacji, w których złożone zabezpieczenie nie podlega saldowaniu na etapie obsługi zgłoszenia celnego, lecz monitorowaniu w drodze audytu w procedurach uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej, o ile taki sposób monitorowania zabezpieczenia wynika z pozwolenia na korzystanie z procedury (nie dotyczy to zgłoszeń stanowiących równocześnie wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej na podstawie zgłoszenia celnego),
          50. brak wymagalności zabezpieczenia na podstawie art. 7 UKC, jeżeli jednocześnie występuje kod informacji dodatkowej 4PL07,
          51. dla typu opłaty 1A1 w procedurze dopuszczenia do obrotu, w przypadku gdy występuje kod informacji dodatkowej „4PL10”.
          52. R: Zabezpieczenie kwoty podlegającej zapłacie, włącznie z depozytem gotówkowym

           Uwaga! Symbol R należy podawać w przypadkach złożenia zabezpieczenia w stosunku do powstałego już długu celnego, tzn. gdy składane zabezpieczenie dotyczy należności celnych, a także innych opłat związanych z importem towarów, których obowiązek uiszczenia już powstał, a termin ich płatności wynosi 10 dni. ”

           Z: metodę płatności „Z” stosuje się w przypadku, gdy brak obowiązku uiszczenia należności wynika z faktu zastosowania przewidzianego w prawie całkowitego zwolnienia od należności celnych i/lub podatkowych

           Uwaga: Warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku VAT w przypadkach wskazanych w art. 81 ustawy o VAT, czyli podania MP=Z dla typu opłaty B00, jest konieczność podania dla cła, czyli typu opłaty A00 również MP=Z niezależnie od tego czy stawka celna jest równa, czy wyższa od zera. Zgodnie bowiem z art. 81 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 1 pkt 19. Warunek zwolnienia z cła jest tylko jednym z warunków, których spełnienie jest konieczne dla zastosowania zwolnienia z VAT – konieczne jest sprawdzenie, czy inne przesłanki wynikające z ustawy o VAT zostały spełnione dla potrzeb zastosowania danego zwolnienia z VAT, dlatego nie może być automatycznego przypisania MP=Z dla typu opłaty B00 (podatek VAT), gdy MP=Z występuje dla typu opłaty A00 (cło).

           W przypadku zgłoszeń uzupełniających składanych do zgłoszeń uproszczonych oraz do wpisu do rejestru zgłaszającego do procedur uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej, w związku z brakiem możliwości saldowania kwoty referencyjnej zabezpieczenia w systemie OSOZ2 (system AIS/IMPORT nie komunikuje się z systemem OSOZ2 w przypadku zgłoszeń uzupełniających), należy przyjąć poniższy tryb postępowania:

          53. w polu 47 dla należności celnych i podatkowych podać kod metody płatności L zamiast D (z wyjątkiem, podlegających zapłacie, należności podatkowych w procedurze odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych) oraz;
          54. w polu 44 podać krajowy kod informacji dodatkowej 4PL07 i numer referencyjny zabezpieczenia GRN.
          55. Jednocześnie, w przypadku wydanych już pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego do tych procedur, konieczna będzie zmiana takich pozwoleń ze względu na wskazywanie w nich sposobu monitorowania kwoty referencyjnej.

           Zasady stosowania na jednej pozycji towarowej różnych metod płatności

           Jeżeli na jednej pozycji towarowej występują metody płatności M i D, to należy podać tylko jeden rodzaj zabezpieczenia, tj. albo zabezpieczenie generalne, albo zabezpieczenie pojedyncze. Jeżeli zadeklarowane ma być zabezpieczenie pojedyncze, to należy podać dane dwóch zabezpieczeń pojedynczych: oddzielne na kwotę (sumę kwot) dla której (których) występuje MP=M oraz oddzielne na kwotę (sumę kwot) dla której (których) występuje MP=D.

           Typ opłaty Kwota MP

           A00 10 M

           A35 20 D

           1A1 30 L

           B00 40 M

           Jedno zabezpieczenie generalne z dostępnym saldem na kwotę 70 (10+20+40) albo dwa zabezpieczenia pojedyncze: jedno na kwotę 50 (10+40) a drugie na kwotę 20.

           Zasady stosowania metod płatności na zgłoszeniu uzupełniającym do wpisu do rejestru zgłaszającego

           W zgłoszeniu uzupełniającym do wpisu do rejestru możliwe do zastosowania są następujące metody płatności w zależności od typu opłaty: M, D, F, Z, L oraz G. Jeżeli kwota należności jest większa od zera, czyli występują metody płatności M lub D lub F, to zgłaszający ma obowiązek podania w zgłoszeniu celnym numeru zabezpieczenia generalnego lub numeru zabezpieczenia pojedynczego z saldem pokrywającym zsumowane kwoty należności.

           4. 22 POLE 49 – Oznaczenie składu

           Dane które należy podać w elemencie Identyfikacja Składu (trzy atrybuty):

          56. atrybut „Kraj Wydania Pozwolenia” – podać symbol kraju wydania pozwolenia – PL (a2)
          57. atrybut „Typ Składu Celnego” – podać literę wskazującą na typ składu (a1):
          58. R  Publiczny skład celny typu I

           S  Publiczny skład celny typu II

           T  Publiczny skład celny typu III

           U  Prywatny skład celny

           V  Miejsca składowe przeznaczone do czasowego składowania towarów

           Y  Skład inny niż celny

           Z  Wolny obszar celny

          59. atrybut „Numer Identyfikacyjny”
          60. W przypadku składów celnych, magazynów czasowego składowania oraz woc numer ten ma najczęściej następującą czteroczęściową strukturę:

          61. typ decyzji
          62. dla określenia typu składu celnego i magazynu czasowego składowania należy używać następujących oznaczeń (an3):
          63. TST – pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do czasowego składowania towarów

           CWP – pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów w prywatnym składzie celnym

           CW1 – pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów w publicznym składzie celnym typu I

           CW2 – pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów w publicznym składzie celnym typu II

          64. na określenie typu miejsca dla woc należy używać następujących oznaczeń (a2):
          65. kod organu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie; w przypadku wolnego obszaru celnego należy podać kod izby administracji skarbowej, na obszarze której jest zlokalizowany wolny obszar celny (n6);
          66. rok wydania pozwolenia (n2) – z wyłączeniem wolnych obszarów celnych;
          67. wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydanych przez właściwy organ celno-skarbowy, za wyjątkiem wolnych obszarów celnych, w przypadku których ewidencja prowadzona jest centralnie przez Ministerstwo Finansów (n4)
          68. Uwaga 1! W przypadku wolnych obszarów celnych należy podać wyróżnik cyfrowy zgodnie z wykazem będącym elementem opisu Pola 30.

           Ponadto, aktualizowany na bieżąco wykaz woc publikowany jest na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów.

           Uwaga 2! Oznaczenie składu w zgłoszeniu celnym wpisuje się bez użycia ukośników np.

           Przykład: PLCW1458000160001.

           Uwaga 3! W przypadku składu innego niż skład celny, czyli:

           należy podać numer składu/magazynu/miejsca określony w pozwoleniu/decyzji, np. w celu identyfikacji składu podatkowego (akcyzowego) będzie to 13-znakowy numer składu (przykład: PL06200002399).

           Uwaga 4! Jeżeli zgłoszenie celne o dopuszczenie do obrotu składane jest w Polsce, ale skład akcyzowy zlokalizowany jest w innym państwie członkowskim, to procedury 45 i 68 nie mają zastosowania. W takim przypadku właściwym kodem procedury jest kod 42 albo 63 wraz kodem uszczegóławiającym procedurę F06. W polu 49 należy wpisać numer składu akcyzowego istniejącego w państwie członkowskim do którego wyrób akcyzowy ma zostać dostarczony (przykład: HU40050701999).

           4. 23 POLE 51 – Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraje)

           Należy wypełnić, wykorzystując kody podane przy Polu 29.

           4. 24 POLE 52 – Zabezpieczenie

           Kody zabezpieczeń

           Należy wpisać kod zabezpieczeń (n1) zgodnie z poniższą tabelą:

           Przypadek

           Inne wymagane dane

           Dla zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia (art. 95 ust. 2 UKC)

           0

           numer poświadczenia zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia

           Dla zabezpieczenia generalnego

          69. numer poświadczenia zabezpieczenia generalnego,
          70. urząd składania zabezpieczenia
          71. Dla zabezpieczenia pojedynczego składanego przez gwaranta

          72. dane dotyczące zobowiązania z tytułu zabezpieczenia,
          73. Dla zabezpieczenia pojedynczego składanego w gotówce

           Dla zabezpieczenia pojedynczego w formie karnetów

           numer karnetu zabezpieczenia pojedynczego

           Dla zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia, jeśli zabezpieczona kwota nie przekracza progu wartości statystycznej dla zgłoszenia (art. 9 UKC)

           Dla zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia (art. 8 UKC)

           Dla zwolnienia niektórych organów publicznych z obowiązku złożenia zabezpieczenia

           W części pola „nieważne na”:

           Należy wpisać kod kraju zgodnie z opisem Pola 15a.

           4. 25 POLE 53 – Urząd celny przeznaczenia (i kraj)

           Jest to lista niektórych kodów binarnych, które są (lub były) używane do reprezentowania tekstu jako sekwencji cyfr binarnych „0” i „1”. Kody binarne o stałej szerokości używają określonej liczby bitów do reprezentowania każdego znaku w tekście, podczas gdy w kodach binarnych o zmiennej szerokości liczba bitów może się różnić w zależności od znaku. kody binarne służą do odczytywania języka komputerowego.

           Pięciobitowe kody binarne

           Wiele różnych pięciobitowych kodów było używanych we wczesnych systemach taśm dziurkowanych.

           Pięć bitów na znak pozwala tylko na 32 różne znaki, więc wiele pięciobitowych kodów używało dwóch zestawów znaków na wartość, zwanych FIGS (cyfry) i LTRS (litery), i zarezerwowało dwa znaki do przełączania się między tymi zestawami. To skutecznie pozwoliło na użycie 60 znaków.

           Standardowe pięciobitowe standardowe kody to:

           • International Telegraph Alphabet No. 1 (ITA1) – powszechnie określany również jako kod Baudota
           • International Telegraph Alphabet No. 2 (ITA2) – powszechnie określany również jako kod MurrayaAmerican Teletypewriter code (USTTY) – wariant ITA2 używany w USADIN 66006 – Opracowany do prezentacji programów ALGOL / ALCOR na taśmie papierowej i kartach dziurkowanych

           Każdy z następujących wczesnych systemów komputerowych używał własnego kodu pięciobitowego:J. Lyons and Co. LEO (Biuro elektroniczne w Lyonie)Angielski elektryczny DEUCEUniwersytet Illinois w Urbana-Champaign ILLIAC

          74. ZEBRA
          75. EMI 1100
          76. Systemy Ferranti Mercury, Pegasus i Orion
          77. Kod steganograficzny powszechnie znany jako szyfr Bacona wykorzystuje grupy 5 elementów o wartościach binarnych do reprezentowania liter alfabetu.

           Sześciobitowe kody binarne

           Sześć bitów na znak pozwala na przedstawienie 64 różnych znaków.

           Przykłady sześciobitowych kodów binarnych to:Międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 4 ( ITA4)Sześciobitowy kod BCD (Binary Coded Decimal), używany przez wczesne komputery mainframe. Sześciobitowy podzbiór ASCII pierwotnego siedmiobitowego ASCIIBraille – znaki brajlowskie są przedstawiane za pomocą sześciu punktów, ułożonych w prostokącie. Każda pozycja może zawierać wypukłą kropkę lub nie, więc Braille można uznać za sześciobitowy kod binarny.

           Zobacz także: Sześciobitowe kody znaków

           Siedmiobitowe kody binarne

           Przykłady siedmiobitowych kodów binarnych to:International Telegraph Alphabet No. 3 ( ITA3) – wywodzący się z kodu Moore ARQ, znany również jako RCAASCII — wszechobecny kod ASCII został pierwotnie zdefiniowany jako siedmiobitowy zestaw znaków. Artykuł ASCII zawiera szczegółowy zestaw równoważnych standardów i wariantów. Ponadto istnieją różne rozszerzenia ASCII do ośmiu bitów (patrz Ośmiobitowe kody binarne)

          78. CCIR 476 – Rozszerza ITA2 z 5 do 7 bitów, używając dodatkowych 2 bitów jako cyfr kontrolnych

           Ośmiobitowe kody binarne

           Rozszerzony ASCII – Szereg standardów rozszerza ASCII do ośmiu bitów przez dodanie kolejnych 128 znaków, takich jak:
          79. HP Roman
          80. ISO/IEC 8859
          81. Mac OS Roman
          82. Okna-1252
          83. EBCDIC — używany we wczesnych komputerach IBM oraz obecnych systemach IBM i i System z.

           10-bitowe kody binarne

           • AUTOSPEC – znany również jako kod Bauera. AUTOSPEC dwukrotnie powtarza pięciobitowy znak, ale jeśli znak ma nieparzystość, powtórzenie jest odwracane.

           16-bitowe kody binarne

           • UCS-2 – Przestarzałe kodowanie zdolne do reprezentowania podstawowej wielojęzycznej płaszczyzny Unicode

           32-bitowe kody binarne

           UTF-32/UCS-4 – czterobajtowa reprezentacja Unicode

           Kody binarne o zmiennej długości

           UTF-8 — koduje znaki w sposób, który jest w większości zgodny z ASCII, ale może również kodować pełny repertuar znaków Unicode za pomocą sekwencji do czterech 8-bitowych bajtów. wiki/wiki/UTF-16" title="UTF-16">UTF-16 – Rozszerza UCS-2 tak, aby obejmował cały Unicode sekwencjami jednego lub dwóch 16-bitowych elementówGB 18030 — pełny kod Unicode o zmiennej długości, zaprojektowany pod kątem zgodności ze starszymi chińskimi kodowaniami wielobajtowymiKodowanie Huffmana – technika wyrażania częstszych znaków przy użyciu krótszych ciągów bitów niż te używane w przypadku mniej popularnych znaków

           Systemy kompresji danych, takie jak Lempel–Ziv–Welch, potrafią kompresować dowolne dane binarne. Nie są zatem same w sobie kodami binarnymi, ale mogą być stosowane do kodów binarnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na przechowywanie

           Inne

           Kod Morse'a to kod telegraficzny o zmiennej długości, który tradycyjnie wykorzystuje serię długich i krótkich impulsów do kodowania znaków. Opiera się na przerwach między impulsami, aby zapewnić separację między literami i słowami, ponieważ kody literowe nie mają „właściwości prefiksu”. Kod Morse'a może być reprezentowany jako strumień binarny, umożliwiając każdemu bitowi reprezentowanie jednej jednostki czasu. Tak więc „dit” lub „kropka” jest reprezentowana jako pojedynczy 1 bit, podczas gdy „dah” lub „kreska” jest reprezentowana jako trzy kolejne 1 bity. Odstępy między symbolami, literami i słowami są reprezentowane jako jeden, trzy lub siedem kolejnych bitów zerowych. Na przykład „UP” w kodzie Morse'a to „.. -. --. ”, które można przedstawić w postaci binarnej jako „101011100010111011101”.

           Zobacz też

           • Lista zestawów znaków komputerowych

           Bibliografia

  Wykaz kodów 1byone 700na 0006

  Bezpośredni link do pobrania Wykaz kodów 1byone 700na 0006

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wykaz kodów 1byone 700na 0006